Czech Republic: Dentons Prague Newsletter - Amendment To The Act On Trademarks - January 2019 (Czech)

Last Updated: 21 January 2019
Article by Tomáš Bílek, Petr Slach and Adam Přerovský

1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která zavádí nová pravidla pro vlastníky ochranných známek. Připravili jsme pro Vás stručný popis vybraných bodů novely. Za nejvýznamnějaí novinku vaak pova~ujeme změnu v přenosu odpovědnosti za přezkum shodnosti ochranné známky z Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV") na vlastníka ji~ zaregistrované známky.

Novela přináaí mimo jiné následující změny v právu ochranných známek:

 1. Vyaaí míru odpovědnosti vlastníků ochranných známek – nově ÚPV nebude z úřední povinnosti zkoumat shodnost nové ochranné známky se staraí ji~ registrovanou ochrannou známkou; shodnost musí vlastník aktivně namítat v námitkovém řízení;
 2. Zavedení mo~nosti registrace spekulativních ochranných známek (nově není nedostatek dobré víry přihláaky důvodem pro její zamítnutí);
 3. Mo~nost registrace netradičních ochranných známek a certifikačních ochranných známek;
 4. Výslovné zakotvení zákazu u~ívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě nebo názvu třetí osoby bez souhlasu vlastníka ochranné známky;
 5. Slabaí ochrana vlastníků ochranných známek, kteří je neu~ívají (např. povinnost dolo~it řádné u~ívání ochranné známky po dobu předcházejících 5 let na ~ádost vlastníka pozdějaí ochranné známky);
 6. Prodlou~ení lhůty pro odstranění nedostatků přihláaky ochranné známky v návaznosti na její formální posouzení ÚPV z 15 dnů na 2 měsíce;
 7. Sjednocení 3 měsíční lhůty pro uplatnění námitek se lhůtou pro uplatnění připomínek třetími osobami, která počíná bě~et od okam~iku zveřejnění přihláaky; a
 8. Právo ÚPV zruait ochrannou známku ji~ k okam~iku, kdy nastal důvod jejího zruaení (nikoliv jako dle dosavadní právní úpravy k okam~iku vydání rozhodnutí o zruaení).

I. Posílení odpovědnosti vlastníků ochranných známek (změna úpravy shodnosti ochranné známky se staraí ochrannou známkou a mo~nost registrace tzv. spekulativních ochranných známek)

Novela ruaí absolutní důvod nezpůsobilosti k zápisu v případě shodnosti ochranné známky přihlaaované pro shodné výrobky či slu~by se staraí ochrannou známkou a přesouvá jej do důvodů relativních, které musí vlastník staraí ochranné známky uplatnit v rámci námitkového řízení, je~ podléhá správnímu poplatku.

Nová právní úprava tak vy~aduje aktivní obranu vlastníka staraí ochranné známky proti identickým označením přihlaaovaným pro identické výrobky a slu~by. V případě jeho nečinnosti ÚPV novou ochrannou známku zare-gistruje. To klade na vlastníky staraích ochranných známek vyaaí nároky a nutí je pravidelně monitorovat Věstník ÚPV s při-hláakami dotýkajícími se jimi regi-strovaných ochranných známek. Obranou vlastníka ochranné známky je nadále právo vznést proti přihláace námitky ve lhůtě 3 měsíců od jejího zveřejnění.

Novela rovně~ odstraňuje absolutní důvod nezpůsobilosti k zápisu v podobě po~adavku na dobrou víru přihláaky. Nově ji~ tedy ani dobrá víra přihláaky není přezkoumávána ÚPV z moci úřední. V praxi tato změna otevírá mo~nost registrace tzv. spekula-tivních ochranných známek přihlaaovaných s kalkulem budou-cího prodeje ochranné známky osobě, je~ své výrobky označením odpovídajícím ochranné známce opatřuje, ale nemá jej registro-váno jako ochrannou známku. Nicméně, i v tomto případě se mů~e třetí osoba bránit návrhem u ÚPV na vyslovení neplatnosti ochranné známky přihláaené na základě přihláaky, která nebyla podána v dobré víře.

II. Netradiční ochranné známky a certifikační ochranné známky

Odstraněním po~adavku grafické-ho znázornění ochranné známky dochází k otevření mo~nosti regi-strace tzv. netradičních ochran-ných známek (zvukových, pohy-bových, multimediálních, holo-grafických, popř. chuťových či čichových a dalaích), které byly do této doby obtí~ně graficky znázornitelné.

Namísto grafického znázornění ochranné známky novela po~a-duje, aby byla ochranná známka vyjádřena způsobem umo~ňujícím její jasné a přesné určení. V praxi tak budou netradiční známky přikládány k přihláace ve formátech stanovených ÚPV (jpeg, gif, mp3, či mp4). Rozaířením mo~nosti registrovat i netradiční ochranné známky novela reaguje na celosvětový trend rozvoje technologií a výrobků a nových výzev pro právo ochranných známek.

Dalaí novinkou je rovně~ mo~nost registrovat certifikační ochrannou známku, jejím~ účelem je odliaení výrobků určité kvality, jakosti či přesnosti od výrobků, které takovými kvalitami nedisponují. Certifikační ochranná známka má tedy indikovat, zda určitý výrobek nebo slu~ba má daný standard či nikoliv. O zápis certifikační známky mů~e po~ádat pouze osoba, která nevykonává podnika-telskou činnost v oblasti dodávání výrobků a poskytování slu~eb, které jsou certifikovány. Přihláaka musí mimo jiné obsahovat pravidla pro její u~ívání.

III. U~ívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě právnické osoby

Zákon nově explicitně zakazuje právnickým osobám u~ívat bez souhlasu ochrannou známku jiného vlastníka nebo její část v obchodní firmě či názvu. Dochází tak k vyjasnění konfliktu mezi právem vlastníka ochranné známky a právem třetí osoby k obchodní firmě. Dotčené usta-novení novely staví najisto, ~e u~ívání ochranné známky nebo její části v obchodní firmě nebo názvu právnické osoby bez souhlasu vlastníka je poruaením práva ochranných známek a jako takové zakládá vlastníkovi ochranné známky právo uplatnit nástroje obrany stanovené známkovým právem.

IV. Důraz na řádné u~ívání ochranné známky

Novela rozaiřuje důsledky skutečnosti, kdy vlastník ochranné známky svou známku řádně pro registrované výrobky a slu~by neu~ívá (např. neumisťuje ji na výrobky nebo obaly zbo~í). Novela nově zakotvuje právo ~adatele o přihláaení ochranné známky ~ádat v řízení o námitkách po vlastníkovi ochranné známky staraí 5 let prokázání jejího řádného u~ívání. V případě, ~e řádné u~ívání vlastník staraí ochranné známky nebude schopen ve lhůtě 4 měsíců dolo~it, ÚPV jeho námitky zamítne.

Přihlaaovatel má tak dle nové právní úpravy v řízení silnějaí postavení a mů~e po vlastníkovi staraí ochranné známky ~ádat prokázání řádného u~ívání. Účelem je apel na u~ívání ochranných známek a eliminaci ochranných známek, které vlastníci po výae uvedenou dobu neu~ívají.

Obdobné platí v případě řízení o prohláaení neplatnosti pozdějaí ochranné známky. V tomto řízení má navrhovatel vlastnící ochran-nou známku staraí 5 let, který po~aduje zneplatnění pozdějaí ochranné známky jiného vlastníka, povinnost dolo~it, ~e svoji ochrannou známku řádné u~ívá.

V. Úprava lhůt pro doplnění přihláaky a uplatnění připomínek a námitek

Nově dochází ke sjednocení lhůt pro podání námitek, které jsou oprávněni podat vlastníci ochran-ných známek a připomínek, které podávají třetí osoby. Efektivně tedy dochází ke zkrácení lhůty pro podání připomínek na 3 měsíce od zveřejnění přihláaky. Účelem zkrácení této lhůty má být zjedno-duaení řízení a sní~ení objemu bezdůvodných připomínek.

Zároveň novela prodlu~uje lhůtu k doplnění přihláaky, pokud nesplňuje nále~itosti stanovené zákonem na nejméně 2 měsíce. V případě, ~e má přihláaka základní nedostatky, pova~uje se nově za den podání přihláaky a~ den jejího řádného doplnění.

VI. Řízení o neplatnosti ochranné známky a účinky jejího zruaení

Novela odstraňuje mo~nost zahájit řízení o neplatnosti ochran-né známky z moci úřední. Neplatnosti se lze tedy dovolávat pouze na návrh, a to z absolutních důvodů nezpůsobilosti k zápisu nebo z důvodu rozporu přihláaky s dobrou vírou (v úvahu připadá obrana proti určitým spekulativním ochranným známkám).

Při zruaení ochranné známky na návrh třetí osoby z důvodu jejího neu~ívání po dobu 5 let, ztrátu schopnosti rozliaovat výrobky a slu~by či pro klamání veřejnosti, mů~e nově ÚPV zruait ochrannou známku ji~ k okam~iku, kdy nastal důvod pro její zruaení, nikoliv tedy a~ k okam~iku právní moci daného rozhodnutí tak, jak platilo dle dosavadní právní úpravy.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions