Turkey: Kamulaştırmasız el atma

Last Updated: 20 November 2018
Article by Burak Emre Çetin

Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur. Sonrasında ise mevzuatımızda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 6. maddenin başlığı olan "kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazmin" şeklinde görülmüştür. Fakat bu kanun maddesi bir tasfiye yasasıdır, 09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olarak açılacak davalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler içermektedir. Yani daha sonraki uyuşmazlıklara uygulanmayacaktır.1 Ancak yine de bir tanım yapacak olursak kamulaştırmasız el atma, idarenin, bir kişiye ait taşınmazını bilerek veya bilmeyerek kamulaştırmaya ilişkin usul ve kurallara uymaksızın ve bir bedel ödemeksizin işgal ederek kamu hizmetine tahsis etmesidir diyebiliriz.

Kamulaştırmasız el atma konusu üç dönem halinde incelenebilir;

 • 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem

  09.10.1956 tarihinden önce Türkiye'yi kapsayan genel bir kamulaştırma kanunu söz konusu değildi. Bu tarihte 6830 sayılı İstimlak Kanunu TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bu yasanın uygulanmaya başlanması ile önceki dönemin de düzenlemesi ihtiyacı doğmuş ve 12.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren 221 sayılı kanun kabul edilmiştir. Ancak bu kanunun maliklere verdiği bedel davası hakkı da 2 yıllık süreye tabiydi. 12.01.1963 tarihinde bu hakkın süresi dolmuştur. Dolayısıyla bu maddenin ve yasanın uygulama alanı bulunmamaktadır.
 • 09.10.1956 ile 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem

  Bu iki tarih arasında gerçekleşen kamulaştırmasız el atma durumlarını düzenlemek amacıyla 2942 sayılı kanuna geçici 6. madde eklenmiştir. Bu madde vesilesiyle başlıkta belirtilen tarihler arasında İdare tarafından gerçekleştirilen kamulaştırmasız el atmalara karşı maliklere dava hakkı tanınmıştır. Daha sonra çıkarılan 6111 sayılı kanun ile birlikte uygulanacak zaman aralığı 04/11/1983'ten sonrasına genişletilmiştir. Fakat bu düzenleme Anayasa Mahkemesi kararıyla2 iptal edilmiştir. Son olarak 6487 sayılı kanunun 21. maddesi ile geçici 6. maddede yapılan değişiklikle 09.10.1956-04.11.1983 tarihleri arasında, kamulaştırma işlemi yapılmadan el konulan taşınmazlara geçici 6. madde hükmü uygulanmaktadır.
 • 04.11.1983'ten Sonraki Dönem

  Kamulaştırmasız el atma sebebiyle mal sahiplerinin açacağı men-i müdahale ve taşınmaz bedelinin tahsili davaları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 16.05.1956 tarihli ve 1956/1-6 sayılı kararına dayanılarak açılmaktadır. Bu kararın içeriği sayesinde taşınmaz maliki dilerse genel hükümlere göre müdahalenin men'i davası açıp idarenin haksız el atmasının önlenmesini talep edebilir veya İdare aleyhine müdahalenin önlenmesi davası açmak istemez ise bu filli duruma razı olarak, mülkiyet hakkının İdareye devrine karşılık taşınmazın bedelinin tahsilini dava edebilir. Tercih hakkı mülk sahibine aittir. İdareye karşı açılacak davaların nitelikleri mülkiyete tecavüzün önlenmesi davası veya haksız fiil neticesinde meydana gelen zararın tazmini davasıdır.3

Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları

 • Kamulaştırmasız el atmadan söz edebilmek için el atılan taşınmazın özel hukuk kişisine ait olması gerekir.
 • Taşınmaza el koyan, kamulaştırma yetkisine sahip bir kamu tüzel kişisi yahut gerçek veya özel hukuk kişisi olmalıdır. Eğer müdahale edenin yetkisi yoksa el koyan veya taşınmaza müdahale eden kişi veya kuruluş aleyhine Medeni Kanun hükümlerine göre müdahalenin men'i davası açılması gerekir.
 • Müdahalenin kamulaştırma yetkisine sahip idare tarafından kamu yararı gerektirdiği için yapılmış olması gerekir.4
 • Kamulaştırma yetkisine sahip idare geçici amaçlar için taşınmaza el koymuş ise bu geçici durum kamulaştırmasız el atma olarak ifade edilemez. Taşınmaza yapılan müdahalenin kamulaştırmasız el atma sayılabilmesi için İdarenin sahiplenme kastı ile hareket etmesi ve taşınmazı sahibine iade etme düşüncesi içinde olmaması gerekir. Aksi takdirde açılacak davaların niteliği tazminat ve ecrimisil davaları olur.
 • Kamulaştırmasız el koymadan bahsedebilmek için, İdarenin taşınmaza eylemli olarak el koyup malikin kullanımını yasaya aykırı şekilde tamamen ortadan kaldırması gerekir. Bu müdahalenin adı fiili el atmadır. Hukuk Genel Kurulu kararı ile de hukuki el atma kavramı hukuk sistemimize dahil olmuştur.5 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 10. maddesine göre taşınmazın imar planına alınmasından itibaren beş yıl içerisinde kamulaştırılmaması halinde açılan bedel davaları mahkemelerce kabul edilmeye başlamıştır.

Hukuki El Atmanın Şartları

 • Uygulama imar planlarında (1/1000 ölçekli) umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle taşınmazın, genel ve düzenleyici bir işlem olan imar planıyla kamu hizmetine tahsis edilmiş olması,
 • Uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren ilgili kurumca 5 yıl içinde ayrılma amacına uygun olarak planda öngörülen kamulaştırma işlemlerinin yapılmamış olması,
 • Malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması,
 • Bu idari işlem ve eylemden mülk sahiplerinin zarara uğraması.

Kamulaştırmasız El Atma Sayılmayan İşlemler

 • Tapu kaydı üzerine kamulaştırma şerhi düşülmesi,
 • Düzenleme ortaklık payı (DOP) kesintisi,
 • Rızaya dayalı terk,
 • 3083 sayılı kanuna dayanan %10'a kadar olan katılım payı kesintisi,
 • İdarenin taşınmazlara ilişkin kamu yararı kararı alması, kıymet takdirlerinin yapılmış olması (idarece taşınmazlara fiilen el atılmadıkça) kamulaştırmasız el atma sayılmaz.6

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Görevli Mahkeme

Adli Yargı

 • Öncelikle kamulaştırmasız et atma davaları Kamulaştırma Kanunu'ndan kaynaklanmadığı için 37. madde uygulanmayacaktır. Kaynağını Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'ndan alan davalar genel hükümlere göre açılacaktır.7 İdare tarafından açılan bedel tespiti ve tescil davası karara bağlanmalı, kesinleştikten sonra bekletilmekte olan kamulaştırmasız el atma davası hakkında bir karar verilmelidir.8

İdari Yargı

 • Özel kanunlarda adli yargının görevli olduğu belirtilmedikçe, idari işlem ve eylemlerden kaynaklanan tazminat davalarının görüm ve çözümü idari yargının görev alanına girmektedir. İdarenin, hiçbir hukuki temeli bulunmayan bazı eylemlerinden doğan zararların tazmininin idari yargıda değil, adli yargıda görülmesi gerektiği doktrin ve yargısal içtihatlarda kabul edilmektedir.9
 • Hukuki el atma davalarının idari yargıda görülmesi durumu 6745 sayılı kanun ile 2942 sayılı kanuna getirilen ek madde 1'de düzenlenmiştir. İdari yargıya başvurma hakkı ise uzlaşma aşaması ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nda öngörülen idari başvuru ve işlemler tamamlandıktan sonra doğacaktır.

Footnotes

1. Anayasa Mahkemesi, E.2013/93, K.2013/101, T.25.09.2013

2. Anayasa Mahkemesi, E.2010/83, K.2012/169, T.30/11/2012

3. İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı, E.1958/17, K.1959/15, T.11.02.1959

4. Ali ARCAK – Edip DOĞRUSÖZ, "Kamulaştırmasız El Koyma", 1992, Ankara, s.20

5. Hukuk Genel Kurulu, E.2010/5-662, K.2010/651, T.15.12.2010

6. 5. Hukuk Dairesi E.2010/17343, K.2011/3393, T.01.03.2011

7. Zeki AKAR, "Kamulaştırma Davaları", 2000, Ankara, s.942

8. 5. Hukuk Dairesi, E.2008/10735, K.2008/15070, T.24.11.2008

9. Anayasa Mahkemesi, E.2013/93, K.2013/101, T.25.09.2013

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions