Turkey: İştirak Nafakası

Last Updated: 31 October 2018
Article by Derya Guler

1. Tanımı ve Kapsamı:

İştirak nafakası, çocuğun velayet ayrıcalığı üzerinde olmayan ebeveynin, çocuğun yiyecek, barınma, giyecek, sağlık, eğitim, dinlenme, ulaşım, harçlık gibi giderlerine gücü oranında katılması sonucu, velayetin kullanılması hakkı üzerinde olana (prensipte) aylık olarak yaptığı ödemedir.

2. Tedbir - İştirak Nafakası Farkı:

Türk Medeni Kanunu'nun 182/II. maddesine göre; velayet ayrıcalığı kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Eşler arasında görülen boşanma davası devam ederken, velayetin kullanılması hakkı üzerinde olan tarafa çocuğun ihtiyaçları için verilen nafaka tedbir nafakası olacaktır. Boşanmanın kesinleşmesi ile bu nafaka iştirak nafakasına dönüşecektir.

3. Nafakanın Belirlenmesinde Hâkimin Takdir Yetkisi:

Hâkim, iştirak nafakasını belirlerken çocuğun üstün menfaatini gözetmekle mükelleftir. Bu sebeple, açıkça vazgeçilmedikçe, hâkim talep edilmemiş olsa dahi, iştirak nafakasına hükmedebilmelidir. Çocukların korunması kamu düzenine ilişkin bir konudur. Yeri geldiğinde hâkim, çocuğu anne ve babasından bile korumalıdır. Bu sebeple, talep edilen iştirak nafakasının takdiri de hâkime aittir. Hâkim, takdirini kullanırken tarafların talepleri ile sınırlı değildir. Şayet, anne-babanın gelir durumu ve çocuğun ihtiyaçları doğru şekilde tespit edilmiş ise, hâkim talebi aşarak da karar verebilmelidir. Çünkü iştirak nafakası, aslen, çocuk için tesis edilen bir haktır. Ne var ki, Yargıtay tarafından benimsenen görüş ile doktrinde yer alan bizim de yukarıda yer verdiğimiz görüş birbiri ile çelişmektedir. Yargıtay, iştirak nafakasının belirlenmesinde hâkimin isteği aşması halini bozma sebebi saymış olup, iştirak nafakasına ilişkin davaları kamu düzeninden saymayarak, bir özel hukuk davası olarak değerlendirmeye devam etmektedir. Bu sebeple, iştirak nafakası talep edenlerin, bu hususu göz önünde tutarak talepte bulunmaları, daha sonra çocuk bakımından hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

4. İştirak Nafakasına İlişkin Davalar:

Aşağıda yer vereceğimiz tüm dava tiplerinde, iştirak nafakasının bedeli; çocuğun yaşı, ihtiyaçları, eğitim durumu ve nafaka alacaklısı ile nafaka borçlusunun ekonomik durumları göz önünde tutularak belirlenecektir. Nafaka borçlusu ve alacaklısının mali durumları, çocuğun bakımına katılma oranlarına etki edecektir.

4.1. Nafakanın Boşanma Davası İle Talep Edilmesi:

Eşlerden velayet hakkına sahip olan, derdest boşanma davası ile, müşterek çocuğun giderlerine diğer eşin katılmasını talep edebilir. Boşanma davası sırasında, velayet hakkına sahip olmayan tarafın çocuğun giderlerine katılması için tedbir nafakası belirlenecektir. Boşanma davasının kesinleşmesi ile çocuk için takdir edilen nafaka ise iştirak nafakası olacaktır. 3 numaralı başlık altında  anlatıldığı üzere, iştirak nafakası her ne kadar kamu hukukunu ilgilendiren bir husus olarak değerlendirilse de, Yargıtay tarafından talebin aşılarak hüküm kurulması kabul görmemektedir. Bu sebeple, iştirak nafakası talep edilirken, talep miktarı çocuğun hakları gözetilerek belirlenmelidir. Diğer taraftan, boşanma davasına özel olarak, velayet ilişkisi belirlenirken, taraflar nafakaya ilişkin bir talepte bulunmamış ise de hâkim, çocuğun yararı için kendiliğinden bir iştirak nafakası takdir edebilir.

4.2. Nafakanın Boşanma Davasından Sonra Ayrıca Talep Edilmesi:

Şayet, boşanma sırasında velayet hakkına sahip taraf iştirak nafakası talebinde bulunmamış ise, bu talebini her zaman iştirak nafakası davası açarak talep edebilir. Söz konusu davanın açılması için sınırlayıcı herhangi bir süre bulunmadığı gibi, boşanma sırasında talep edilmemiş olması hatta açıkça iştirak nafakası istenmediğinin beyan edilmiş olması dahi sonradan talep edilebilmesine engel değildir. Boşanma davasından sonra açılan davalarda, iştirak nafakasının ayrıca ve açıkça talep edilmesi gerekmektedir. Aksi halde hâkim re'sen bir iştirak nafakası takdir etmeyecektir.

5. Mevcut İştirak Nafakasının Artırılması ya da Azaltılmasının Talep Edilmesi:

Bu durumda, çocuk lehine takdir edilmiş bir iştirak nafakası bulunmakta fakat, nafaka alacaklısı ya da borçlusu nafaka miktarının artırılması ya da azaltılmasını talep etmektedir. İştirak nafakasının artırılması ya da azaltılması için, çocuğun ihtiyaçlarında/giderlerinde değişiklik olup olmadığı ve aynı zamanda nafaka alacaklısının/borçlusunun gelirinde bir değişiklik olup olmadığı mahkeme tarafından tespit edilecek ve bu kriterler değerlendirildikten sonra takdir hakkı kullanılarak bir karar verilecektir.

6. İştirak Nafakasının Alacaklıları ve Borçluları:

İştirak nafakasının alacaklıları velayet yetkisi kendisinde olan ve/veya çocuğa fiilen bakan kişidir. Velayet yerine çocuğun vesayet altına alınması kararlaştırılmış ise, bu noktada nafaka alacaklısı vasi olacaktır. İştirak nafakası talep edilen davalarda davacı anne, baba, büyükanne, büyükbaba, vasi, kayyum ya da ayırt etme gücüne sahip çocuk olabilir. İştirak nafakasının borçluları ise, velayetin kullanılması hakkı kendine verilmeyen ebeveyn, çocuğa fiilen bakmayan ebeveyn, küçüğün ana ve babası ya da iflas idaresi olabilir.

7. İştirak Nafakasına İlişkin Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme:

İştirak nafakası davaları bir aile hukuku meselesi olduğundan, bu davalara bakmakla görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri'dir. Bu davalar, Aile Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde ise, Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanır. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, dava açıldığında hâkim görevli olup olmadığını re'sen değerlendirecektir.

8. İştirak Nafakası Davalarında Yetkili Mahkeme:

İştirak nafakası boşanma davası ile istenmişse, dava, boşanma davasına bakmakla yetkili olan yer mahkemelerinde görülür. Yetki, kural olarak kamu düzeninden değildir. Bu sebeple, bu konu, ancak davalı tarafça itiraz edilmesi halinde mahkeme tarafından değerlendirilir.

İştirak nafakası boşanmadan bağımsız bir dava ile istenmişse, davaya bakmakla yetkili olan mahkemeler; davacının yerleşim yeri mahkemesi, çocuğun yerleşim yeri mahkemesi ve davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

9. İştirak Nafakası Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti:

İştirak nafakası boşanma davası ile talep edilmiş ise, artık boşanmanın fer'i niteliği sayılacağından, herhangi bir harca ya da vekalet ücretine konu olmamaktadır.

İştirak nafakası boşanmadan bağımsız bir dava ile istenmişse; bu halde iştirak nafakası davası nisbi harca tabidir. Talep edilen iştirak nafakasının 12 aylık değeri üzerinden, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan dava harcı oranları kullanılarak hesaplanmalıdır.

Vekalet ücreti bakımından ise, mahkeme takdir ettiği iştirak nafakasının yıllık değeri üzerinden o yıl açıklanan asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan miktar vekalet ücreti olarak davacı lehine hükmedilir. Davanın tümden reddedilmesi halinde; asgari ücret tarifesine göre davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmelidir. Davanın kısmen kabulü kısmen reddi halinde ise, reddedilen kısım için davalı lehine, Avukatlık Ücret Tarifesi'nin 9/II. maddesi gereğince vekalet ücretine hükmedilmez.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions