Turkey: Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasına İlişkin Yasal Düzenleme

Last Updated: 30 May 2017
Article by Mustafa Güneş

KDVK m.13/(i) ile tanınan istisnadan yararlanmak için ne taşınmazları kullanıma hazır olacak şekilde bitirip teslim etmek ve ne de daha ilk günden tapu devri yapmak gerekmemektedir.

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Kanun ile bedeli döviz olarak yurtdışından getirilen konut ve taşınmazlara KDV istisnası getirildi. Teknik olarak 6824 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ("KDVK")'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına (i) bendi eklendi ve KDVK'da sayılan istisna konusu hallere biri daha eklenmiş oldu. 6824 sayılı Kanun'un ilgili 7'inci maddesi aynen şöyleydi:

Madde 7

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),"

Söz konusu Kanun hükmü ile tanınan KDV istisnasının ne suretle uygulanacağına dair 05.05.2017 tarihinde Resmi Gazetede bir Tebliğ yayınlandı. Tebliğ ile tarif edilen uygulama birçok bakımdan yerinde olmakla birlikte, eleştiri konusu edilmesi gereken bazı önemli yönleri bulunmaktadır:

1. Tebliğ'in (12.1.1) Maddesinde "Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır" düzenlemesine yer verilmiştir.

2. Yine Tebliğin (12.3) Maddesinde de "Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir. İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV'den istisna olarak yapıldığını tapu müdürlüklerine bildirirler. Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte ödeneceği hususunda şerh konulur" düzenlemesine yer verilmiştir.

Tebliğin bu hükümleri öyle kaleme alınmıştır ki; 6824 sayılı Kanun ile tanınan istisnanın uygulanabilmesi için öncelikle konut veya işyerinin alıcının kullanımına hazır vaziyette bitirilmiş olması ve tapuda devrinin yapılmış olması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Oysa Kanun ile öngörülen düzenleme bu iki hususu dışlamamakla birlikte bunları zorunlu unsur olarak ileri sürmemektedir.

Tebliğin bu haliyle uygulanması halinde özellikle ön ödemeli satışlar yani teslime hazır olmayan taşınmazlar bakımından yapılacak satışlar bakımından birçok sorun ortaya çıkacak; istisna konusu işlemlerin sayısı kayda değer ölçüde düşecek ve netice olarak Kanundan beklenen faydaya ulaşılamayacaktır. Yine özellikle karma projelerde olası proje tadilleri nedeniyle başta Emlak Konut olmak üzere arsa sahipleri veya yatırımcılar tapuda irtifak devri yoluna gitmemeyi tercih etmektedirler. Zira tapuda devir yapılması halinde imar ve ruhsat süreçlerinde yüzlerce malikin onayını alma sorunu ortaya çıkmakta ve projenin sonuçlandırılması riske girmektedir. Bu nedenle Tebliğin öngördüğü gibi tapuda devri bir zorunluluk olarak uygulama yapılırsa birçok büyük projenin KDV istisnasından yararlanma imkânı da ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu sakıncaların doğmaması bakımından Tebliğin bir an önce kanuna uygun hale getirilmesi ve bugün itibariyle uygulamanın Tebliğe göre değil Kanuna göre yapılması doğru olacaktır.

Konuya kanuni düzenleme bakımından yaklaştığımızda, konu bir vergi olduğuna göre"vergiyi doğuran olay"ın ne olduğunun tespiti önem taşımaktadır. Zira, bir vergi muafiyetinden bahsetmek için öncelikle o verginin doğmuş olması gerekir. KDV'yi doğuran olay KDV Kanunu 10'uncu maddesinde şöyle tarif edilmektedir:

Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi:

Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5904(2009), 4503(2000), 4369(1999), 4369(1998), 3316(1986)

Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
(...)

Maddenin lafzından fatura kesilmese dahi malın tesliminin KDV'yi doğuracağı anlaşılmaktadır. Ancak (a) bendinden hemen sonra gelen (b) bendinde ise malın tesliminden önce dahi fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi halinde bu belgelerde geçen tutarlarla sınırlı olarak KDV'nin doğacağı belirtiliyor. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasının nedeni; açıktır ki vergiyi bir an önce tahakkuk ve tahsil etmekten ibarettir.

Bu noktada faturanın ne zaman düzenleneceği hususu öne çıkmaktadır. Bu konuya ilişkin VUK m.231/5 hükmünde "faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir" hükmü bulunmaktadır. Aynı bend uyarınca bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır denilerek aslında bu hükmün faturanın geciktirilmeden düzenlenmesini amaçladığı söylenebilir. Bir başka deyişle bizce malın tesliminden önce fatura düzenlenemeyeceğine dair yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Yasanın belirttiği süre; fatura kesmek için en son tarihi belirlemekten ibarettir.

Diğer yandan bedeli döviz olarak yurda getirilen konut veya işyeri niteliğindeki taşınmazlara KDV muafiyeti getiren 6824 sayılı Kanunun temel amacının ülkeye döviz girişi sağlamak olduğu açıktır. Yani kanun koyucu normal şartlar altında alması gereken bir vergiyi sırf ülkeye yeni döviz girişi olsun ve bu para en az bir yıl süreyle ülkede kalsın diye almamakta; bir tercih ortaya koyarak döviz girişini vergi tahsiline tercih etmektedir.

Yukarıda aktardığımız yasal hükümler ve bu hükümlerin amaçlarını bir arada değerlendirdiğimizde;

- KDV m.10 uyarınca malın teslimi veya faturanın düzenlenmesi şeklinde tarif edilen olaylardan hangisi vuku bulursa verginin o anda doğacağı anlaşılmaktadır ve malın tesliminden önce de fatura kesilebileceği ve dolayısıyla verginin doğabileceği anlaşılmaktadır.

- VUK m.231/5 hükmü ile faturanın en geç ne zaman düzenlenmesi gerektiği belirtilmekte, buna mukabil malın tesliminden önce fatura düzenlenemeyeceğine ilişkin bir yasak bulunmamaktadır.

- 6824 sayılı Kanun'un 7'inci maddesi ile KDV Kanununun 10'uncu maddesine eklenen (i) bendi uyarınca konut ve işyeri niteliğindeki taşınmazlara KDV muafiyeti getirilirken kanunun koruduğu çıkar ülkeye kalıcı döviz girişinin sağlanmasıdır.

Hal böyle olunca Tebliğ'in (12.1.1) maddesinde "konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır" şeklinde bir düzenleme yapılmasının kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Bizce, kat irtifakı kurulmuş olması kaydıyla henüz tamamlanmamış dahi olsa inşa edilen bağımsız bölümlerin satışı faturaya bağlanabilir ve bu faturada görünen tutar kadar KDV istisnasının uygulanması gerekir. Kat irtifakı kurulmuş olması şartı işin doğasından kaynaklanmaktadır. Zira kat irtifakı kurulmadan tapuya tescilli ayni bir haktan bahsedilemeyeceği ve hangi bağımsız bölümün satıldığı hukuki güvenlik içinde kesin surette söylenemeyeceği için bu şartın yerine getirilmesi gerekir. Dolayısıyla Tebliğin bu yöndeki düzenlemesi yerinde olmuştur.

Tebliğ'de satılacak bağımsız bölümlerin "kullanıma hazır vaziyette teslim edilmesi şarttır" şeklindeki düzenleme KDVK m.10(i)'de geçen "ilk teslimde uygulanmak" kaydının yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kanun koyucu burada yine bir tercih ortaya koymakta ve amacının sadece yurda döviz sağlamak olmadığını, inşaat şirketlerinin yani imalatçıların satış yapmasına öncelik vererek gayrimenkul ticareti yapanların değil bizzat inşaat yapıp katma değer ve istihdam yaratan reel sektörün desteklenmesini tercih etmektedir. Dolayısıyla buradaki "ilk teslim" ifadesi ikinci el satışları dışlamak maksadıyla konulmuştur. Aynı sebepten ötürü burada "ilk devir" yerine "ilk teslim" denmekle KDV muafiyetinden yararlanacak döviz getirenlerin bu malı teslim alması ve bir yıl boyunca da satmaması amacı sağlanmış olmaktadır. Kanun koyucunun korumaya çalıştığı çıkarı ülkeye kalıcı döviz girişi sağlamak ve bundan da öncelikle istihdam ve katma değer yaratan imalat sektörünün yararlanması şeklinde ele aldığımızda kanunun lafzını doğru anlamak ve bizi aslında hiç istenmeyen sonuçlara götürecek yorumlardan kaçınmak mümkün olacaktır.

Tebliğin (12.3) maddesindeki düzenlemeye baktığımızda da yine 6824 sayılı Kanun ile eklenen KDVK m.10/(i) hükmüne dönmek gerekmektedir. Söz konusu bendin parantez içindeki son cümlesinde "İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, (...) tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır" şeklinde bir hüküm konmuştur. Bu cümlenin ikinci kısmında bir anlam karmaşası bulunmaktadır. Cümlenin devamında "tapu işleminden önce elden çıkarmak" yerine "tapu işleminden veya teslimden itibaren bir yıldan önce elden çıkarmak" olması gerekirdi. Zira cümle bu haliyle tutarlı bir anlam ifade etmemektedir. Cümleyi doğru okuduğumuzda kanun koyucunun ülkeye giren dövizin en az bir yıl ülkede kalması ve dolayısıyla da sıcak para niteliğine bürünmemesini gözettiğini anlamak zor değildir. Kanun koyucunun bu şekilde bir düzenleme yapmış olması Tebliğin (12.3) maddesindeki "tapu işlemi"ni bir ön şart olarak görmeyi gerektirmez. Taraflar pekala kendi aralarında bir sözleşme yaparak fiyat ve ödeme koşullarında anlaşabilirler ve fatura mukabilinde ödeme de yapılabilir. Yine bu sözleşmeye tabi olarak taraflar tapu devrinin ne zaman yapılacağını da kararlaştırabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; tapu devri yapılırken teslimden veya bu devirden itibaren bir yıl boyunca o taşınmazın alıcı tarafından devredilemeyeceği ve şayet devredilirse muaf edilen verginin tecil faiziyle birlikte ödeneceğinin şerh verilmesidir. Zira böylece kanunun koruduğu çıkar sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla KDV Kanunu m.10/(i) hükmün son cümlesini istisnadan yararlanmak için tapuda devir işlemini yapmak gerekir şeklinde yorumlamak gerekmez.

Konunun daha net anlaşılması bakımından; Tebliğ'de verilmiş bir örnek üzerinden gitmekte yarar var. Bir yabancı tarafından bedeli döviz olarak yurtdışından getirilen bir konutun ödeme koşulları itibariyle yarısının peşin ve diğer yarısının da 6 taksitte ödeneceği hususunda tarafların kendi aralarında anlaştıklarını varsayalım. Kanunun ruhu ve lafzı ile olaya baktığımızda bu örnek olayda uygulama Tebliğ'de öngörülenden farklı olarak pekala şöyle olabilmelidir:

1. Taraflar sözlü veya yazılı olarak anlaşarak fiyat ve ödeme koşullarını belirlerler. (Ayni hakların devri için resmi şekilde sözleşme yapma mecburiyeti sadece gayrimenkulün aynını devir bakımından alıcıya bir hak verir; yoksa ticari yaşamda taraflar pekala birbirlerine güvenerek adi şekilde veya sözlü olarak anlaşabilirler.)

2. Anlaşmanın hemen akabinde Satıcı peşin olarak aldığı tutar kadar veya satış bedelinin tamamı kadar bir fatura düzenler. (Faturanın bir veya birden fazla olması KDV'yi doğuran olay olarak sadece istisnadan yararlanılacak KDV miktarını etkiler. Taraflar bu KDV'yi defaten istisna kapsamına almak için tek bir fatura düzenleyebilecekleri gibi, doğduğu anda istisna konusu olacak bu KDV'yi birden fazla faturaya da konu edebilirler.)

3. Satıcı faturanın tekabül ettiği döneme ilişin KDV beyannamesini verirken Tebliğde izah edildiği gibi özel bir istisna kodu belirterek faturadaki KDV tutarını istisna olarak beyan eder.

4. Tarafların anlaşmaları doğrultusunda ister bina bitmiş ve kullanıma hazır olsun, ister olmasın; vadesi geldiğinde tapuda irtifak veya duruma göre kat mülkiyeti devri yapılır.

5. Tapudaki bu devir anında son taksitin ödendiği tarihten, eğer bu arada teslim gerçekleşmişse teslim tarihinden itibaren veyahut en geç tapu devrinden itibaren 1 yıl boyunca bu taşınmazın alıcı tarafından devredilemeyeceğini, eğer devredilirse istisna edilen KDV miktarını tecil faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacaklarını tapuya şerh verirler.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere uygulama binanın bitmiş olması veya ilk günden tapuda devir yapılması koşuluna bağlı olmaksızın da gerçekleştirilebilir ve burada bir suiistimal olduğunda vergi idaresinin bunun tespit etmesi çok kolaydır. Zira vergi idaresinin yapacağı tek şey (3)'üncü basamakta bahsedilen beyanı aldıktan sonra (4)'üncü basamağı tapu kayıtlarından sorgulamak ve (5)'inci maddede geçen koşulun yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmekten ibaret olacaktır. Aksine bir düşünce; yani kullanıma hazır vaziyette teslim ve tapuda devir koşullarında diretmek işlem sayısını azaltacak, ülkeye daha az döviz girişi olmasıyla sonuçlanacak ve kanunun koruduğu çıkara böylece hizmet etmeyecektir. Bu yolun suiistimal edildiği durumlarda dahi kamu maliyesinin bir kaybı olmamakta, zira verginin aslı tecil faiziyle birlikte tahsil edilebilmektedir.

Konuyla ilgili yukarıda açıkladığımız hukuki görüşümüzü çok kısa özetleyecek olursak; KDVK m.13/(i) ile tanınan istisnadan yararlanmak için ne taşınmazları kullanıma hazır olacak şekilde bitirip teslim etmek ve ne de daha ilk günden tapu devri yapmak gerekmemektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions