Israel: What Is A Planning Policy Document, And Is The Municipality Entitled To Change Parking Standards In TAMA 38 Projects? (Hebrew)

Last Updated: 3 April 2019
Article by Salam Hamed

במאמר זה אעסוק בקצרה בהתפתחותה של "ישות תכנונית", אשר חוק התכנון והבניה1 והתקנות שהותקנו על פיו אינם מכירים אותה. ישות זו קרויה "מסמך מדיניות". בפרט, אתמקד בשאלה האם וועדה מקומית מוסמכת לקבוע תקן חניה עבור פרויקטים מכח תמ"א 382 במסגרת מסמך מדיניות?

מהו מסמך מדיניות? מדובר בכלי תכנוני שהתפתח בעשור האחרון ואשר אמור להנחות את שיקול הדעת של מוסדות התכנון בנושאים אשר בהם הוקנה למוסד התכנון שיקול דעת.  האמור נכון ,במיוחד בהליכי תכנון אך גם בהליכי רישוי. "מסמך מדיניות" הוא, למעשה, הנחיה פנימית, שקובעת פרמטרים להפעלת שיקול הדעת של הרשות

סוגיית "מסמך מדיניות" רלוונטית ביחס לכל מוסדות התכנון, החל מהמועצה הארצית, עובר בוועדות המחוזיות ובכל הוועדות המקומיות.

ביחס למועצה הארצית, כידוע, מדיניות התכנון הארצית מוצאת את ביטויה בעיקר בתכנית המתאר הארצית - תמ"א 335 שאושרה בשנת 2005,: תמ"א 35 הסמיכה במפורש את המועצה הארצית להכין מסמכי מדיניות לתכנון משותף עם המדינות השכנות ו/או עם רשויות התכנון ביו"ש.

תמ"א 35 גם הסמיכה את הוועדות המקומיות ואת הרשויות המקומיות להגיש לוועדות המחוזיות, בהתאם לצורך, מסמכי מדיניות לחידוש, שיפור ועיצוב החלקים הוותיקים של מרחב התכנון המקומי.

כך למשל, בשנת 2009 אישרה המועצה הארצית מסמך מדיניות הקרוי "מוקדי מסחר מחוץ לערים ובשוליהן", אשר בוחן את ההשלכות של דפוסי השימוש למסחר ואת מידת עמידתם בעקרונות ובמדיניות התכנון הארצית. אכן, מהר מאוד זה הפך "מסמך מדיניות" זה להיות כלי שהנחה את מוסדות התכנון הנמוכים בהיררכיה בהחלטותיהן.

גם וועדות מחוזיות גיבשו, או דרשו לגבש, "מסמכי מדיניות". כך למשל, תמ"מ 54 – תכנית המתאר המחוזית למחוז תל אביב, קבעה הוראות לעניין קביעת מסמכי מדיניות בניה במרחב התת קרקעי ומסמכי מדיניות לגבי בניה גבוהה והיא אף התייחסה למדיניות עירונית ביחס לחניה.

והנה, בשנים האחרונות אנו עדים ל"מסמך מדיניות" מיוחד במינו – "מסמך מדיניות" לעניין תמ"א 38. זהו מסמך שבו אותן וועדות מקומיות הבהירו שלא הכינו תכניות לפי סעיף 23 לתמ"א, את האופן שבו הן יפעילו שיקול דעת, בבואן לתת היתרים לחיזוק או להריסה ובניה.

במה הדברים אמורים? כידוע, תמ"א 38 קבעה שני מסלולים לרישוי. הראשון - רישוי ישיר מכוחה, השני - רישוי מכוח תכנית שאושרה מכוחה, והמדובר הוא בסוג של תכנית הקרוי "תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א".

רוב הוועדות המקומיות לא פעלו לאישור תכנית לפי סעיף 23, ולפיכך, גיבשו אלה מסמכי מדיניות שינחו אותן בבואם לדון בבקשות להיתרים לחיזוק או להריסה ובניה.

גם מחוקק תמ"א 38 ראה לנכון להכיר בחשיבות של מסמך מדיניות שכזה. הכרה זו עוגנה בתיקון האחרון לתמ"א 38 משנת 2016, במפורש.

והנה, בהרצליה התעוררה סוגיה חדשנית: האם ניתן לקבוע תקן למספר מקומות חניה בפרויקטים של תמ"א 38 באמצעות "מסמך מדיניות" שכזה?

בעתירה בשם יזם בתחום ההתחדשות העירונית שהגשנו אותה אנו מנהלים בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב בשם יזם בתחום ההתחדשות העירונית, טענו כי התשובה לכך היא שלילית. לגישתנו, מדובר בסוגיה שניתן להסדירה רק בתכנית ולא במסגרת "מסמך מדיניות". בימים אלה עתירתנו תלויה ועומדת והשלכות הפסיקה, תהא אשר תהא, תהיינה ורחבות  היקף.

מנקודת הראות של היזמים בתחום, נושא החניה שונה מנושאי תכנון אחרים, שכן הוא מוסדר בדין מיוחד: תקנות החניה5. לדעתנו, נושא אשר במהותו, מוסדר בתקנות, לא ניתן "להסדירו" באמצעות "מסמך מדיניות". זאת, כיוון שמסמך מדיניות אינו יכול שיהא בגדר מסמך המסדיר דין או מסמך המשנה דין, אלא רק מסמך הקובע את האופן שבו יופעל שיקול דעת, ביישום דל דין קיים.

מעבר לכך, חוק התכנון והבניה עצמו ביקש למנוע סיכול פרויקטים מכוח תמ"א 38, והוא עשה זאת בהתאמה לחוק ולתקנות החניה. לכן,

בתמ"א 38 נקבע כי קביעת הוראות בעניין חניה, תיעשה רק במסגרת תכנית. הטעם לכך הוא כי תכנית היא ישות תכנונית סטטוטורית. ככזו, תכנית היא שקופה פומבית ומתגבשת במסגרת הליך מוסדר הכולל  שמיעת התנגדויות . רק כך היא הופכת להיות דין מחייב ושקוף.

במקרה שבטיפולנו, הוועדה המקומית הרצליה אכן החליטה להכין תכנית ולאמץ במסגרתה את התקן הארצי שנקבע בתקנות החניה התקפות. התכנית שלה אושרה כבר בשנת 2014.

והנה, בשנת 2016 שונה התקן הארצי. או אז, לפתע, באה הוועדה המקומית והתיימרה להחמיר את התקן וכך לעקוף את. התכנית שלה  עצמה. הדברים תמוהים כי נראה שבדרך זו  הוועדה המקומית ניסתה לעקוף את החוק, את התקנות ואת התכנית שלה. וכיצד? באמצעות מסמך מדיניות כמובן.!

אלא שלדעתנו, וכך אף טענו בעתירה, למסמך זה אין כל מקור חוקי אשר מסמיך את עיריית הרצליה להכינו. בכל הכבוד, לדעתנו, הוועדה המקומית החליטה להטיל הגבלות על הקניין של תושבי העיר, בלא שהוסמכה לכך במפורש.

התוצאה שבאה אל העולם היא מדיניות חניה בפרויקטים מכוח תמ"א 38, שהיא בבחינת מסלול עוקף לחוק

שהחוק כלל אינו מסמיך וועדה מקומית לקבוע תקן חניה– אפילו לא במסגרת "תכנית",  וקל וחומר שאין היא מוסמכת לעשות  כן באמצעות  "מסמך מדיניות".

הנה כי כן, נראה השימוש של מוסדות התכנון במסמך הקרוי "מסמך מדיניות" איבד בשנים האחרונות את הקשר המשפטי ואת  הרציונל שעמד בבסיסו.

"מסמכי מדיניות" נועדו לאפשר שקיפות ואחידות של הפעילות השלטונות, אך התגלגלו והפכו למכשיר פוגעני. יש לעצור זאת. הגיעה העת להתערבותו של בית המשפט לצורך מניעת פגיעה בקניין, שלא באמצעות תכנית, שאושרה כדת וכדין.

Footnotes

1. חוק התכנון והבניה (התשכ"ה) - 1965

2. תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית לחזוק מבנים מפני רעידות אדמה

3. תמ"א 35 – תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ושימור

4. תמ"מ 5 – תכנית מתאר מחוזית מחוז תל אביב

5. תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions