Netherlands: Hoge Raad Over Splitsingswet: Geen Schending Unierecht, Onderzoek Nodig Naar Eigendomsrecht

Vandaag heeft de Hoge Raad (HR) zijn langverwachte uitspraak gedaan over de toelaatbaarheid van de Wet onafhankelijk netbeheer (Won), beter bekend als de 'Splitsingswet'. Volgens de Splitsingswet mogen beheerders van elektriciteits- en gasnetwerken geen deel uitmaken van een groep ondernemingen waartoe ook bedrijven behoren die in Nederland energie produceren, leveren of daarin handelen (het ‘groepsverbod’). Ook mogen binnen de groep waartoe de netbeheerder behoort geen activiteiten worden verricht die strijdig kunnen zijn met het belang van het beheer van het desbetreffend energienet (het ‘verbod op nevenactiviteiten’). De HR is van mening dat het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten niet in strijd zijn met het vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU) en de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU). Energiebedrijven Essent, Eneco en Delta betoogden in deze procedure dat er wel sprake was van schending van de artikelen 63 en 49 VWEU. De HR is het hier dus niet mee eens en vernietigt de arresten van het gerechtshof Den Haag, dat in eerdere instantie de Splitsingswet wel in strijd achtte met artikel 63 VWEU.

De HR komt tot de conclusie dat, ervan uitgaande dat het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging belemmeren, deze maatregelen gerechtvaardigd worden door dwingende reden van algemeen belang. Ook zijn de maatregelen geschikt voor de verwezenlijking van de door de wetgever beoogde doelstellingen en gaan zij niet verder dan daarvoor noodzakelijk is. Volgens de HR is daarom geen sprake van schending van de artikelen 63 en 49 VWEU.

Voor Essent is daarmee de kous af: haar vorderingen zijn nu definitief afgewezen. Eneco en Delta hebben echter ook nog een ontvankelijk beroep gedaan op schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit artikel ziet op de bescherming van eigendomsrechten. Het hof was daar niet aan toegekomen, omdat het de Splitsingswet al strijdig achtte met het Unierecht. De HR verwijst de zaken met betrekking tot dit onderwerp naar het gerechtshof Amsterdam. Het hof moet beoordelen of Eneco en Delta zich hier terecht op beroepen.

Hoewel met deze arresten een belangrijke stap is gezet - de beroepen op het Unierecht zijn verworpen en de vorderingen van Essent zijn afgewezen - is het juridische debat dus nog niet ten einde. De zaken van Delta en Eneco gaan verder, maar dan over bescherming van het recht op eigendom.

Klik hier voor het persbericht van de HR, met links naar de arresten.

In deze Legal alert komen de hoofdlijnen van het arrest van de HR aan de orde. De zaken kennen een lange voorgeschiedenis tot aan prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ). Deze voorgeschiedenis komt hierna eerst kort aan bod.

Uitspraken rechtbank en gerechtshof

In eerste aanleg hebben Delta, Eneco en Essent het standpunt ingenomen dat het groepsverbod en in het geval van Essent tevens het verbod op nevenactiviteiten in strijd zijn met het vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU), de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU) en artikel 1 lid 1 van het eerste Protocol bij het EVRM. De energiemaatschappijen vorderden van de rechtbank Den Haag een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig jegens hen had gehandeld door het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten in werking te laten treden. Ook vorderden zij een verklaring voor recht van onverbindendheid van het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten. De rechtbank wees deze vorderingen af, onder meer op basis van de overweging dat de belangen van leveringszekerheid en consumentenbescherming een veronderstelde inbreuk op de artikelen 63 en 49 VWEU rechtvaardigen. Ook van schending van het Eerste Protocol was volgens de rechtbank geen sprake.

Het gerechtshof Den Haag kwam tot een andere conclusie en verklaarde voor recht dat het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten in strijd met het vrij verkeer van kapitaal en daarmee onverbindend waren. Een juridisch opmerkelijke eerste stap die het hof daartoe zette, was het oordeel dat het privatiseringsverbod niet absoluut was, omdat dit op het niveau van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit aandelen netbeheerders) was vastgelegd in plaats van in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Het Besluit aandelen netbeheerders kon op elk willekeurig moment gewijzigd worden om alsnog privatisering mogelijk te maken. Op deze grond verwierp het hof het primaire standpunt van de Staat dat een toets aan het Unierechtelijke vrij verkeer van kapitaal niet aan de orde was. Als subsidiair verweer voerde de Staat aan dat de invoering van deze verboden diende om kruissubsidiëring te voorkomen en de bescherming van afnemers en het garanderen van leveringszekerheid te waarborgen. Daarom achtte de Staat een eventuele inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal gerechtvaardigd. Geen van deze gronden kon echter volgens het hof een inbreuk op het vrij kapitaalverkeer rechtvaardigen.

Met deze uitspraak kwam de in het groepsverbod geïmpliceerde splitsingsplicht voor de nog niet gesplitste energiebedrijven Eneco en Delta te vervallen. De Staat ging echter in cassatie. In zijn arresten van 24 februari 2012 (zie de arresten van de HR in de cassatieberoepen tegen Delta, Eneco en Essent.) besloot de HR dat er, anders dan het hof oordeelde, wel degelijk sprake was van een absoluut privatiseringsverbod van (de aandelen in) netbeheerders. Niettemin bestond er volgens de HR geen zekerheid over de vraag of het privatiseringsverbod een (aan een lidstaat voorbehouden) regeling van eigendom als bedoeld in artikel 345 WEU inhield en, zo ja, of het verbod zich daarmee onttrok aan de eisen van het vrij verkeer van kapitaal. Daarom legde hij de volgende prejudiciële vragen voor aan het HvJ:

i. is het absolute privatiseringsverbod een 'regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten' als bedoeld in artikel 345 VWEU; en, zo ja,

ii. valt het privatiseringsverbod daarmee buiten het bereik van het vrij verkeer van kapitaal?

De vragen (i) en (ii) zagen op het primaire verweer dat de Staat in deze procedure heeft gevoerd, namelijk dat het groepsverbod (en het verbod op nevenactiviteiten) aan de werking van het vrij verkeer van kapitaal zou zijn onttrokken. Met het oog op de mogelijkheid dat het HvJ vraag (i) of (ii) ontkennend zou beantwoorden, stelde de HR tot slot een vraag die betrekking heeft op het subsidiaire verweer van de Staat over de rechtvaardiging van een eventuele inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal:

iii. zijn de doelstellingen die mede aan de Won ten grondslag zijn gelegd om door middel van het tegengaan van kruissubsidiëring transparantie op de energiemarkt te bewerkstelligen en concurrentieverstoring te voorkomen, zuiver economisch van aard, of kunnen ze mede als belangen van niet-economische aard aangemerkt worden in die zin dat ze als mogelijke rechtvaardiging kunnen dienen van een eventuele inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal?

De procedure bij het HvJ

Advocaat-generaal Jääskinen adviseerde het HvJ in zijn conclusie dat de Won verenigbaar zou moeten worden geacht met het Europese recht. Het privatiseringsverbod valt naar zijn mening onder artikel 345 VWEU. Het groepsverbod en het verbod van nevenactiviteiten kunnen volgens hem worden beschouwd als gerechtvaardigde beperkingen van het vrij verkeer van kapitaal.

Het HvJ heeft in grote lijnen de conclusie van Jääskinen gevolgd. Klik hier voor het arrest van het HvJ. Het HvJ heeft allereerst vastgesteld dat het privatiseringsverbod binnen de werkingssfeer van artikel 345 VWEU valt. Op grond hiervan zijn lidstaten gerechtigd ernaar te streven voor sommige ondernemingen een regeling van overheidseigendom in te voeren of te handhaven. Echter, anders dan de Staat had betoogd, is zo'n regeling volgens het HvJ niet onttrokken aan de fundamentele regels van het VWEU, vooral niet die inzake het discriminatieverbod, de vrijheid van vestiging en het vrije kapitaalverkeer. Het HvJ stelde daarom vast dat het privatiseringsverbod uit de Splitsingswet, gelet op de gevolgen ervan, een beperking van het vrije kapitaalverkeer inhoudt. Vervolgens behandelde het HvJ de vraag of er (algemene) belangen aanwezig zijn die deze beperkingen rechtvaardigen. De conclusie was dat de doelstellingen van de Splitsingswet – waaronder onvervalste mededinging, consumentenbescherming en de zekerheid van de energievoorziening – kunnen worden aangemerkt als dwingende vereisten van algemeen belang. Verder constateerde het HvJ dat, hoewel het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten niet door die richtlijnen worden voorgeschreven, Nederland met de invoering van de maatregelen niettemin de door de (tweede) gas- en elektriciteitsrichtlijnen (uit 2003) beoogde doelstellingen heeft nagestreefd.

Als dwingende vereisten van algemeen belang kunnen de genoemde doelstellingen van de Splitsingswet dus in beginsel de geconstateerde beperkingen van de fundamentele vrijheden rechtvaardigen. Het HvJ herinnerde er echter aan dat de beperkingen wel geschikt moeten zijn om de nagestreefde doelstellingen te bereiken en niet verder mogen gaan dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen. Het is volgens het HvJ aan de HR, als verwijzende rechter, om dit na te gaan.

De uiteindelijke antwoorden op de door de HR gestelde vragen formuleerde het HvJ als volgt:

  1. Artikel 345 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat daaronder een regeling houdende een privatiseringsverbod zoals aan de orde in het hoofdgeding valt, die inhoudt dat de aandelen in een op het Nederlandse grondgebied actieve beheerder van elektriciteits- of gasdistributienetten, direct of indirect door de in de nationale regelgeving omschreven overheidsentiteiten moeten worden gehouden. Deze uitlegging leidt echter niet tot onttrekking aan de toepassing van artikel 63 VWEU van nationale bepalingen, zoals die aan de orde in het hoofdgeding, die de privatisering van beheerders van elektriciteits- of gasdistributienetten verbieden of verbieden dat er eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen zijn tussen vennootschappen van een groep waartoe een beheerder van elektriciteits-of gasdistributienetten behoort, enerzijds, en vennootschappen van een groep waartoe een onderneming behoort die op het Nederlandse grondgebied elektriciteit of gas produceert, levert of daarin handelt, anderzijds, alsook verbieden dat een dergelijke beheerder en de groep waartoe hij behoort handelingen of activiteiten verrichten die strijdig kunnen zijn met het beheer van het net in kwestie.
  2. Aangaande de regeling van het privatiseringsverbod die in de hoofdgedingen aan de orde is, die valt onder artikel 345 VWEU, kunnen de onderliggende doelstellingen die de wetgever met zijn keuze voor de regeling van het eigendomsrecht nastreeft, in aanmerking worden genomen als dwingende vereisten van algemeen belang om de beperking van het vrije kapitaalverkeer te rechtvaardigen. Bij de overige verboden kunnen de doelstellingen om kruissubsidiëring in ruime zin tegen te gaan, waaronder de uitwisseling van strategische informatie, transparantie op de elektriciteits-en gasmarkt te bewerken en concurrentieverstoring te voorkomen, als dwingende vereisten van algemeen belang de beperkingen van het vrije kapitaalverkeer als gevolg van nationale bepalingen als die aan de orde in de hoofdgedingen rechtvaardigen.

De arresten van de HR

Vervolgens is de procedure bij de HR voortgezet. Advocaat-generaal Keus concludeert in de zaken van Essent, Eneco en Delta tot vernietiging van de arresten van het hof Den Haag, zij het op andere gronden. Het hof had namelijk aangenomen dat de Splitsingswet ongerechtvaardigde belemmeringen oplevert van het vrije kapitaalverkeer voor netbeheerders en buitenlandse investeerders en verklaarde om die reden de Splitsingswet onverbindend wegens strijd met artikel 63 VWEU. De advocaat-generaal deelt die analyse niet. De eisers Essent, Eneco en Delta zijn geen netbeheerders of buitenlandse investeerders. Daarom kan volgens de advocaat-generaal de Splitsingswet niet met een beroep op dat artikel jegens hen overbindend worden verklaard. Met betrekking tot de beweerde strijd met artikel 1 EP EVRM (eigendomsbescherming) adviseert de advocaat-generaal een inhoudelijke beoordeling door verwijzing naar een hof.

Vandaag vernietigt de HR de arresten van het hof. De HR neemt tot uitgangspunt dat het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten maatregelen zijn die een belemmering vormen van het vrij verkeer van kapitaal, dat door art. 63 VWEU wordt gewaarborgd. Een dergelijke belemmering is volgens vaste rechtspraak van het HvJ slechts toelaatbaar indien de maatregelen – voor zover in de onderhavige procedure van belang – (i) gerechtvaardigd worden door dwingende redenen van algemeen belang, mits de maatregelen (ii) geschikt zijn om de daarmee beoogde doelstellingen te bereiken en (iii) niet verder gaan dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen. Vervolgens behandelt de HR deze drie punten. De Staat heeft zich ter rechtvaardiging van het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten beroepen op de volgende belangen: (a) het voorkomen van kruissubsidiëring, (b) bescherming van de afnemers (waaronder de consument) van netbeheerdiensten door meer transparantie, een grotere keuzemogelijkheid en de verwachte introductie van nieuwe en innovatieve diensten, (c) het garanderen van de leveringszekerheid en de daarmee samenhangende openbare orde en veiligheid met een werkelijk onafhankelijk netbeheer en (d) het belang dat netbeheerders, die een publieke taak verrichten, zich op die zaak concentreren en zich niet bezighouden met activiteiten die de uitvoering van de publieke taak in gevaar kunnen brengen en de concurrentie op normale markten kunnen verstoren. Naar de mening van de HR kunnen deze belangen ieder voor zich worden aangemerkt als dwingende redenen van algemeen belang. Dit blijkt volgens de HR uit het prejudiciële arrest in deze zaken. Vervolgens gaat de HR na of het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten zowel geschikt zijn als niet verder gaan dan noodzakelijk is om de hiervoor onder (a) tot en met (d) genoemde dwingende redenen van algemeen belang te dienen. Hij komt tot de conclusie dat deze maatregelen hiervoor geschikt zijn.

Vervolgens bespreekt de HR de alternatieven die de Staat heeft onderzocht. Deze alternatieven zijn naar zijn mening echter terecht als niet of onvoldoende effectief van de hand gewezen. Door partijen zijn ook geen andere alternatieven aangedragen die geschikt zijn om de door de Staat beoogde doelstellingen te bereiken en die niet of in mindere mate beperkingen van het vrije kapitaalverkeer meebrengen. Het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten gaan volgens de HR dan ook niet verder dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.

De HR komt tot de eindconclusie dat, ervan uitgaande dat het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging belemmeren, deze maatregelen gerechtvaardigd worden door dwingende reden van algemeen belang. Ook zijn de maatregelen geschikt voor de verwezenlijking van de door de wetgever beoogde doelstellingen en gaan zij niet verder dan daarvoor noodzakelijk is. Volgens de HR is daarom geen sprake van schending van de artikelen 63 en 49 VWEU. De Essent-zaak is daarmee definitief tot een einde gekomen: op dit punt heeft de HR de arresten van het hof vernietigd en bekrachtigt hij de vonnissen van de rechtbank.

De HR heeft nog geen oordeel gegeven over het beroep van Eneco en Delta op schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. De HR verwijst de zaken met betrekking tot dit onderwerp naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing. Het hof moet beoordelen of Eneco en Delta zich hier terecht op beroepen. Over deze zaken is het laatste woord dus nog niet gezegd.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions