Turkey: Trafik kazalarında müteselsil sorumluluğun yargıtay kararları ışığı'nda değerlendirilmesi

Last Updated: 23 September 2019
Article by Tunahan Yıldızkaya

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi uyarınca bir motorlu aracın işletilmesinin bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zararına sebep olması halinde motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüs sahibi bu zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. Müteselsil sorumluluğun temeli Türk Borçlar Kanunu'nda yer almakta olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 61. Maddesi; "Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır." hükmünü içermektedir. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenleme de yine Borçlar Kanunu'nu esas alarak getirilmiş olmakla birlikte Karayolları Trafik Kanunu'nun 88. Maddesi'ne 4199 sayılı kanunun 31. maddesiyle zarar verenlerin birden fazla olması haline ilişkin özel bir istisna getirmiştir.

Zarar verenlerin birden fazla olması:

Madde 88 – Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.

(Değişik: 17/10/1996-4199/31 md.) Birden fazla kişinin sorumlu olduğu durumlarda, bunlar arasındaki ilişki bakımından zarar, olayın bütün şartları değerlendirilerek paylaştırılır. Özel durumlar ve özellikle araçların işletme tehlikeleri, zararın iç ilişkide başka türlü paylaştırılmasını haklı göstermedikçe, işletenler ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri kusurları oranında zarara katlanırlar.

Getirilen değişikliğin kapsamı esasında birden fazla kişinin zarardan sorumlu olduğu halleri, bunlar arasındaki ilişki bakımından kapsamakta olup bu hallerde zararın olayın tüm şartları değerlendirilerek paylaştırılması ve hatta özel olarak kusurları oranında zarara katlanacakları düzenlenmiştir.

Ancak bu hüküm Yargıtay uygulamasında, özellikle madde hükmünde "bunlar arasındaki ilişki" denilmesi nedeniyle yer bulmamakta olup uygulamada zarar gören davacının zararının Türk Borçlar Kanunu'nu hükümlerine göre müşterek ve müteselsilen tahsilini talep etmesi halinde tüm sorumlulardan kusurları dikkate alınmaksızın müşterek ve müteselsilen tahsil edilmektedir. Ancak burada özel kanun hükmünde olan KTK Madde 88/2. Fıkra hükmünün bu hali uygulamada pek çok mağduriyete ve hatalı uygulamaya yol açmaktadır. Örneğin;

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/12954 E., 2019/5179 K. sayılı ve 29.4.2019 Tarihli Kararı;

Kabule göre; Müteselsil sorumlulukta, kural olarak borçlulardan her biri, 818 Sayılı BK.'nun 141 ve 142. maddelerine (6098 Sayılı TBK. madde 120 ve 121) göre, borcun tamamından sorumludur. Nitekim, 2918 Sayılı KTK.nun 88/1 maddesinde müteselsil sorumluluk öngörülmüştür. Davacılar vekili başvuru dilekçesinde tazminatın davalı ... şirketlerinden müteselsilen tahsilini talep etmiş, hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise, davacı eş Hatun için belirlenen tazminat miktarı davalı ... şirketlerine sigortalı araç sürücülerinin % 50'şer oranın da kusurlu olduklarının kabulü ve poliçe limitleri gözetilmek suretiyle sigorta şirketleri için ayrı ayrı 217.638,87 TL olarak belirlenmiş ve mahkemece sigorta şirketleri için ayrı ayrı bu miktara hükmedilmiştir.

Davacı vekilinin davacı ... için müteselsilen talepte bulunduğu gözetilmeksizin, bu halde davacı eş Hatun için hesaplanan destekten yoksun kalma tazminatının müteselsilen tahsiline karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde karar verilmesi de isabetli değildir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/3559 E., 2019/1109 K. sayılı ve 07.02.2019 Tarihli Kararı:

Davacıların uğradığı zarar tek bir olaydan kaynaklanmakta olup, 2918 Sayılı KTK.'nun 88. ve BK.'nun 50. maddesi uyarınca haksız fiile karışanların her biri zarardan müteselsilen sorumludurlar. Davacılar, zararlarını müştereken ve müteselsilen talep edebilecekleri gibi yasanın verdiği müteselsilen talep hakkından açıkça vazgeçerek her bir failin kusuru oranında da talepte bulunabilirler.

Davacılar vekili dava dilekçesinde, maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Bu durumda mahkemece, davalıların kusuru oranında bir ayrıma gidilmeksizin tespit edilen zararın tümünün davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018/1574 E., 2019/373 K. sayılı ve 21.01.2019 Tarihli Kararı:

Somut uyuşmazlıkta; yerel mahkemenin kısa kararı ile gerekçeli kararının hüküm fıkrası birbiriyle uyumludur. Ne var ki; yerel mahkemece, zarardan sorumlu olan davalıların hüküm altına alınan tazminatlardan müteselsilen sorumluluğuna hükmedildikten sonra, davalılar için belirlenen kusur oranlarına göre davalıların sorumlu olduğu miktarların belirlenip sınırlandırıldığı ve bu şekilde hüküm tesis edildiği görülmektedir. Niteliği itibariyle bölünebilen bir edimin birden fazla borçlusundan her birinin edimin tamamını ifa etmekle yükümlü olduğu borçluluk türü olan müteselsil sorumluluğa hükmedildikten sonra; zarar sorumlularının sorumluluğunun belli kusur oranlarıyla sınırlanmasının hükmü çelişkili hale getirdiği açıktır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 88. maddesi gereği de, birlikte zarara sebep olanların, zarar görene karşı müteselsil sorumlu olduğu dikkate alındığında, davalıların kazadaki kusur oranlarına göre sorumlu oldukları miktarların sınırlandırılması ( ayrık durumlar hariç ) doğru olmayacaktır.

Müteselsil sorumluluk açısından Yargıtay uygulaması böyleyken Özel Kanun-Genel Kanun konusu şüphe taşımamakla birlikte Yargıtay'ın TBK-KTK arasında Özel Kanun – Genel Kanun ayrımını kabul ettiği ve KTK'ya Özel Kanun olarak öncelik tanınması gerektiğini içerek kararları bulunmaktadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/3489 E., 2018/10044 K., 05.11.2018 Tarihli Kararı:

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 88/1. maddesindeki, birlikte zarara sebep olanların, zararın tamamı için zarar görene karşı müteselsilen sorumlu olduklarına dair yasal düzenleme ile davacı tarafın müteselsil sorumluluk esasıyla davalılara dava açtığı dikkate alındığında, davalı ... şirketlerinin zararın tamamından müteselsil sorumlu tutulmasında bir usulsüzlük bulunmamasına...

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/13811 E., 2018/9512 K., 24.10.2018 Tarihli Kararı:

Somut davaya gelince davacının sahibi olduğu araç davalıların sürücüsü, işleteni ve trafik sigortacısı olduğu aracın kusuru ile gerçekleşen kazada hasarlanmıştır. Kazada davalı sürücünün %25 - dava dışı plakası belirlenemeyen araç sürücüsünün %75 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Davacı dava dilekçesinde davalılardan zararının tamamını müştereken ve müteselsilen talep etmiştir. Davacı zararın tamamını davalılardan talep etmesi davacının müteselsil sorumluluk ilkesine dayandığının bir göstergesidir. Nitekim YHGK. 24.6.1983 t 9-553/724 E/K belirtildiği gibi "bir davacının kendilerinin tamamen kusursuz olduğundan söz ederek zararlı sonucu meydana getiren müteselsil borçlulardan biri aleyhine açtığı bir davada, zararın tümünü talep etmesi, örtülü olarak değil, aksine Borçlar Yasasının 142. maddesinde öngörülen teselsül kuralına açık bir şekilde dayandığının en belirgin bir kanıtıdır; bu gibi durumlarda; müteselsilen sözcüğünün dava dilekçesinde kullanılmamış olması sonuca etkili değildir" şeklinde kararı bu yöndedir. Ayrıca YHGK. 1,9.1986, Tarih, 4-822/140 E/K sayı kararında "..Davacı, davayı açarken aslında davalı olarak gösterdikleri yönünden, teselsül hükümlerine dayanmıştır. Her ne kadar kusurun % 100'ünün davalılarda olduğunu ileri sürmüş ise de, amacı kendisinin hiçbir kusurunun olmadığını açıklamaktır. Bir kısım kusurun, kimliği belirlenemeyen üçüncü bir kişide olduğu sonradan anlaşılmıştır. Bu durum davacının amacı ve teselsül hükümlerine dayanılması birlikte değerlendirildiğinde zararın tamamından davalıların sorumlu tutulması gerekir.." ifadesi ile davacının davalıyı %100 olarak göstermesinde ki amacın kendisinin kusursuz olduğunu anlatmaya yönelik olduğu belirtilmiştir.

Müteselsil sorumluluk kanundan doğan bir sorumluluk türüdür.

Müteselsil sorumluluk ilkesi gereği davacı kusursuz olduğuna göre zararın tamamını isterse sorumluların tamamından isterse bir kısmından isteyebilir. Davacı açıkça davalının kusuru oranında sorumlu tutulmasını istemediğine göre davada dava dışı kişinin de kusurunun bulunması davalıların müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından davalıların zararın tamamından sorumlu tutulması gerekirken KTK 88 ve TBK 61. maddesine aykırı olarak davalıların kusuru oranında sorumlu tutulmaları bozmayı gerektirmiştir.

Yukarıda örnek olarak seçilen pek çok Yargıtay Kararıyla sabit olduğu üzere uygulamada meydana gelen trafik kazalarında zarar verenler arasında, zarar görenin talebine de bağlı olarak, müteselsil sorumluluk ilkesi uygulanmaktadır. Bu uygulamanın her ne kadar zarar görenin zararını gidermesini kolaylaştırdığı, en kolay nasıl tahsil edebilecekse o zarar verene gitmesini sağladığı açıkça kararlarda belirtilmiş olsa da diğer tarafta zarar verenler açısından düşünüldüğünde hak ve nesafet kurallarıyla bağdaşmayacak mağduriyetler ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle birden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında kusur birden fazla araca dağılmaktadır. Bunun özelinde ise Yargıtay uygulamasının getirdiği sonuç meydana gelen herhangi bir olayda kişinin kusuru %1 dahi olsa karşı tarafın uğradığı zarardan tamamen sorumlu tutulmasına yol açmaktadır. Burada zarar görenin hakları korunurken zarar verenler açısından Kanunun yalnızca bunlar arasındaki ilişkiyi düzenlemesi nedeniyle çok ciddi ve haksız zararlara uğramalarının önü açılmaktadır. Zira ilk zarar gören kişi maddi durumunu en iyi gördüğü zarar verenden tazminatını aldıktan sonra zarar verenler arasındaki iç rücu ilişkisi daha sorunlu bir hal almaktadır.

Sigorta şirketleri bakımından bu rücu kanunen düzenlenmiş olması ve zorunlu tutulması nedeniyle kolay bir çözüme sahipken zarar veren gerçek/tüzel kişi vatandaşlar yönünden çözümsüz yollara çıkması muhtemel olaylar yaşanmaktadır. Zira kişi herhangi bir zararda karşı tarafın kusuru olan ve yüzdesi ne olursa olsun zararı üstlendikten sonra rücu etmek istediği tarafın maddi durumu ve tazminatının tahsil kabiliyetini bilememektedir. Burada ilk zarar göreni koruma amacıyla onun zararı giderildikten sonra ikinci bir zarar farklı bir kişiye yaşatılmaktadır. Üstelik bu durum aynı zamanda tek bir davada tüm iç ilişkiye göre kusurların paylaştırılmasının ardından olayı bitirebilecekken apayrı rücu ilişkileri doğurarak yargının iş yükünü de arttırmaktadır. Örnek vermek gerekirse, zarara uğrayanın %20 müterafik kusurunun olduğu, zarar veren X kişisinin %75 kusurlu olduğu ve zarar veren Y kişisinin %5 olduğu bir kaza ele alındığında; zarara uğrayan kişi kendi müterafik kusuru düşüldükten sonra uğradığı zararının %80'inin tamamını aynı kazada yalnızca %5 kusuru olan Y kişisinden talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu durum hakkaniyeti zedelemekte bir tarafın mağduriyetini giderirken bambaşka mağduriyetlerin önünü açmaktadır.

Oysa KTK Madde 88/2 ve diğer KTK hükümleri diğer tüm haksız fiillerde olduğu gibi zarar verenlerin doğrudan kusurları oranında sorumluluğuna dair düzenlemeyle ilerlemiş olsa iç ilişkide mağdur olacak tarafların doğmasının önüne geçilebilecektir. Öte yandan ilk etapta zarar görenlerin ise zararlarını sigorta şirketleri ve teminatlar vasıtasıyla karşılamaları daha kolay bir yol olarak izlenebilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions