Turkey: Elektrik Piyasasinda Teminat Uygulamasi

Last Updated: 20 June 2019
Article by Mehmet Suat Kayikci

Türkiye'de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması hedefini gözeten 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("Kanun") üretim faaliyetinde bulunmak üzere ön lisans ve üretim lisansı alacak piyasa aktörlerinin gerek belli bir ekonomik yeterliliğe sahip olmasını sağlamak gerekse piyasada lisans ticareti üzerinden rant sağlanmasının önüne geçmek amacıyla Teminat müessesesine yer vermiştir. Bu çalışmanın içeriğini, teminat uygulamasının kapsamı ile hangi durumlarda iade edileceği veya irat kaydedileceği vb hususlar oluşturmaktadır.

 1. Teminat Kapsamındaki Faaliyet ve Lisanslar

Teminat sunma yükümlülüğü, piyasada elektrik üretim faaliyeti yürütmek üzere önlisans ya da üretim lisansı başvurusu yapacak kişileri kapsamaktadır.

Kanun'un "Lisans Esasları" başlıklı 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiden, kurulmak istenen üretim tesisinin niteliğine ve büyüklüğüne göre teminat mektubu alınacağı düzenlenmiştir.

Yine Kanun'un "Önlisans Esasları" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde önlisanslarla ilgili olarak başvuru, değerlendirme ve teminat mektubu usul ve esasları ile önlisansın verilmesi, tadili, sona ermesi, iptali, süresi ve süre uzatımı hâllerinde uygulanacak usul ve esasların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür.

EPDK'nın çıkarmış olduğu Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde önlisans başvurusunda bulunacak piyasa aktörlerinin, 20 nci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde de üretim lisansı başvurusunda bulunacak kişilerin, EPDK'ya başvuruya konu tesisin türü, kapasitesi ve gerektirdiği yatırım tutarına göre EPDK tarafından belirlenecek miktarda teminat sunması şart koşulmuştur.

 1. Teminatın Türü

Kanun'un 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (f) bendi ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında "Teminat Mektubu" ifadesi kullanılmış; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin teminat uygulamasının düzenlendiği 12 ve 20 nci maddelerinde ise teminatın "Banka Teminat Mektubu" olarak verileceği yazılmıştır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde, Kuruma sunulacak banka teminat mektubunun şekil ve içeriğinin Kurul tarafından belirleneceği öngörülmüştür. Kurulun hazırlamış olduğu teminat mektubu örnekleri ekte verilmektedir (Ek-1,2,3,4).

 1. Teminat Miktarı

Önlisans ve üretim lisansı başvurusu kapsamında sunulması gereken teminat miktarları 21/11/2013 tarihli ve 4709-6 sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiştir.

Karar'ın 1 inci maddesinde önlisans başvuruları için teminat mektubu tutarı belirlenmiştir. Buna göre önlisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerden MWm cinsinden beher kurulu güç (virgülden sonraki iki basamak dâhil) başına 10.000 (onbin) TL tutarında teminat mektubu alınacaktır. Ancak, teminat mektubunun tutarı hiçbir şekilde 5.000.000 (beşmilyon) TL'yi aşmayacaktır.

Karar'ın ikinci maddesinde ise üretim lisansı başvurularında Kuruma sunulması gereken banka teminat mektubu tutarları tablo halinde belirlenmiştir. Üretim lisansları, iki gruba ayrılmıştır. Yerli kömüre dayalı üretim lisansları ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında yer alan üretim lisansları ilk grubu oluşturmakta olup, anılan lisans sahiplerinden alınacak teminat miktarının belirlenmesinde uygulanacak formül aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Anılan formüle göre hesaplanacak teminat tutarına ilişkin 30.000.000 (otuzmilyon) TL'lik bir üst sınır getirilmiştir.

Öngörülen toplam yatırım

tutarına uygulanacak yüzde (%)

Uygulanan Formül

1

P x BYT x 0,01

P: Kurulu Güç (MWm cinsinden; virgülden sonraki iki basamak dâhil)

BYT: Kurum tarafından öngörülen toplam birim yatırım tutarı (TL/MWm)

İkinci grupta ise diğer tüm üretim lisansları yer almakta olup, bunlar da kurulu güçlerine göre üç alt gruba ayrılarak, her gruba uygulanacak teminat tutarının, yatırım tutarının belli bir oranı olarak belirlenmesi yöntemi benimsenmiştir. Teminat tutarının belirlenmesinde esas alınacak veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurulu Güç (MWm)

Öngörülen toplam yatırım

tutarına uygulanacak yüzde (%)

Uygulanan Formül

0 < P ≤ 10

3

P x BYT x 0,03

10 < P ≤ 100

2

BYT x [0,3 + (P – 10) x 0,02 ]

P > 100

1

BYT x [2,1 + (P – 100) x 0,01]

P : Kurulu Güç (MWm cinsinden; virgülden sonraki iki basamak dâhil)

BYT : Kurum tarafından öngörülen toplam birim yatırım tutarı (TL/MWm)

Yukarıdaki tablodaki formüllere göre belirlenecek teminat tutarı için 78.600.000 (yetmişsekizmilyonaltıyüzbin) TL'lik bir üst sınır belirlenmiştir.

 1. Teminat Mektubunun Süresi

EDPK, nükleer enerjiye tesislere ilişkin lisans başvuruları ile diğer kaynakları kullanacak tesislere ilişkin lisans başvuruları için farklı banka teminat mektubu örnekleri belirlemiştir. Teminat mektuplarının süreleri de EPDK'nın hazırlamış olduğu bu mektup örneklerinde farklı olarak yer almıştır. Teminat mektubu örnekleri incelendiğinde nükleer enerjiye dayalı tesisler için verilecek teminat mektuplarının süresinin 15 yılla sınırlandırıldığı, diğer kaynaklara dayalı tesislere ait mektupların ise süresiz olduğu görülmektedir.

 1. Teminat Mektubunun İadesi

Teminat Mektuplarının iadesi ilgili mevzuatta önlisans ve üretim lisansları için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Önlisans başvurusu kapsamında alınan teminat mektupları, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca:

 • Önlisans başvurusundan vazgeçilmesi veya önlisans başvurusunun reddedilmesi,
 • Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilmesi,
 • Önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle sona erdiğine Kurul tarafından karar verilmesi,

halinde başvuru sahibine iade edilecektir.

Üretim lisansı başvurusu kapsamında ibraz edilen teminat mektupları ise aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca:

 • Lisans başvurusundan vazgeçilmesi veya başvurunun reddedilmesi, veya
 • Lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünün yapılması

halinde ilgili kişiye iade edilecektir.

 1. Teminatın İrat Kaydedilmesi

Teminat mektuplarının hangi durumlarda irat kaydedileceği yine Yönetmeliğin 45 inci maddesinde önlisans ve üretim lisansı başvuruları için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Önlisans başvurusu kapsamında alınan teminat mektupları, Yönetmeliğin 45 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca:

 • Önlisans sahibinin 20 nci maddede belirtilen süre içerisinde üretim lisansı başvurusunda bulunmaması,
 • Önlisans sahibinin, önlisans süresinde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmemesi,
 • Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen durumlar dışında, önlisansın, önlisans sahibi tüzel kişinin talebiyle sona ermesi veya Kurul kararıyla iptal edilmesi,
 • Yönetmeliğin 21 inci madde kapsamında lisans başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verilmesi,
 • Lisans başvurusu değerlendirmeye alındıktan sonra başvurudan vazgeçilmesi veya mücbir sebep hâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında bir sebeple başvurunun reddedilmesi.

hallerinde irat kaydedilecektir.

Üretim lisansı başvurusu kapsamında ibraz edilen teminat mektupları ise aynı 45 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca mücbir sebep hâlleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler dışında:

 • Üretim tesisinin lisansta belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması,
 • Üretim tesisinin kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi,
 • Lisansın, üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan önce herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi,

hallerinde irat kaydedilecektir.


EK-1 Önlisans başvurusunda Kuruma sunulması gereken teminat mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA

......... İli ........İlçesi, .......mevkiinde kurulması planlanan, ...... dayalı ...... MWm kurulu gücünde ............ adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) önlisans başvurusunda bulunacak/önlisans verilen....................'nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan ..................... (rakam ve yazı ile) TL.'yi Bankamız garanti ettiğinden, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektiren hallerin gerçekleştiğine Kurul tarafından karar verildiği taktirde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.

............... BANKASI A.Ş.

............... ŞUBESİ

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

EK-2 Nükleer enerjiye dayalı önlisans başvurusunda Kuruma sunulması gereken teminat mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA

......... İli ........İlçesi, .......mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, nükleer enerjiye dayalı ...... MWm kurulu gücünde ............ adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) önlisans başvurusunda bulunacak/önlisans verilen ....................'nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan ..................... (rakam ve yazı ile) TL.'yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, önlisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve şartlarını yerine getirmemesi veya ilgili mevzuatta teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektirecek bir nedenle önlisansının sona erdirilmesi veya önlisansının iptali halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu banka şubesi limitleri ile sınırlı olmaksızın, kesin ve 15 yıl sürelidir.

............... BANKASI A.Ş.

............... ŞUBESİ

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

EK-3 Üretim lisansı başvurusunda Kuruma sunulacak teminat mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA

......... İli ........İlçesi, .......mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, ...... dayalı ...... MWm kurulu gücünde ............ adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) üretim lisansı başvurusunda bulunacak/üretim lisansı verilen....................'nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan ..................... (rakam ve yazı ile) TL.'yi Bankamız garanti ettiğinden, mücbir sebep hâlleri ile Şirketten kaynaklanmayan haklı sebepler dışında üretim tesisinin, üretim lisansında belirlenen inşaat süresi içerisinde kurulmaması veya kalan süre içerisinde kurulamayacağının tespit edilmesi ya da üretim lisansın, üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan önce herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi hâllerinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu kesin, süresiz ve limit dışıdır.

............... BANKASI A.Ş.

............... ŞUBESİ

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

EK-4 Nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusunda Kuruma sunulması gereken teminat mektubu örneği

TEMİNAT MEKTUBU

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl-ANKARA

......... İli ........İlçesi, .......mevkiinde kurulması planlanan/inşa halindeki, nükleer enerjiye dayalı ...... MWm kurulu gücünde ............ adındaki üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (Kurum) üretim lisansı başvurusunda bulunacak/üretim lisansı verilen ....................'nın (Şirket), Kuruma vermek zorunda olduğu teminat tutarı olan ..................... (rakam ve yazı ile) TL.'yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketin, elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, şartname, lisans ve ilgili diğer mevzuat hüküm ve şartlarını yerine getirmemesi veya lisansa konu üretim tesisinin geçici kabulünü tamamlayarak Kuruma tevsik etmemesi veya bu teminat mektubunun süresinin bitiminden 1 (bir) yıl öncesinde üretim tesisinin kurularak işletmeye alınmasına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması durumunda teminat mektubunun yenilenerek Kuruma ibraz edilmemesi veya ilgili mevzuatta teminat mektubunun irat kaydedilmesini gerektirecek bir nedenle üretim lisansının sona erdirilmesi veya lisansının iptali halinde, protesto çekmeye, hüküm ve Şirketin iznini almaya gerek kalmaksızın ve Şirket ile Kurum arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın ve kayıtsız şartsız, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğimizi, Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu teminat mektubu banka şubesi limitleri ile sınırlı olmaksızın, kesin ve 15 yıl sürelidir.

............... BANKASI A.Ş.

............... ŞUBESİ

Banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions