Turkey: Elektrik Piyasasında Sistem Kullanım Anlaşmalarının Hukuki Niteliği

Last Updated: 19 June 2019
Article by Mehmet Suat Kayikci

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (EPK)[1] ile Türkiye elektrik piyasası kapsamlı bir reform sürecine girmiştir. Reform kapsamında Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.(TEAŞ) bünyesinde dikey bütünleşik bir yapıda yürütülen iletim, üretim ve toptan satış faaliyetleri birbirinden ayrıştırılarak, üretim faaliyeti Elektrik Üretim A.Ş.(EÜAŞ), toptan satış faaliyeti Türkiye Elektrik Toptan Satış A.Ş.(TETAŞ) ve iletim faaliyeti de Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin(TEİAŞ) uhdesine bırakılmıştır. Üretim ve toptan satış faaliyetleri yatay olarak da bölünerek, özel sektörün de girişine açılmış; ancak iletim faaliyeti, doğal tekel olarak bir kamu iktisadi teşekkülü olan TEİAŞ'a hasredilmiştir.

Öte yandan, 4628 sayılı EPK, 1990'da işletme hakkının devri modeli kapsamında yeniden Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'ne devredilmiş Kayseri bölgesi dışında tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından işletilmekte olan dağıtım şebekesinin öncelikle bölgelere ayrılmasını, akabinde de bölgesel tekeller olarak özelleştirmesini emretmiştir. Toplam 21 dağıtım bölgesinden oluşan Türkiye dağıtım şebekesi özelleştirmeleri de Eylül 2013 sonu itibariyle tamamlanmıştır. Böylece elektrik reformu sonrasında iletim ve dağıtım şebekelerinin yeniden yapılandırılması tamamlanmıştır.

İletim ve dağıtım faaliyetlerinin doğal tekel olması, bu faaliyetlerden yararlanacak yani bu şebekeler üzerinden hizmet alacak diğer piyasa aktörlerinin haklarının korunmasını, hizmet alacak kişilere eşit muamele yapılmasının sağlanmasını ve bu hizmetlere ilişkin tarifelerin kamu onayıyla belirlenmesini gerektirmektedir. Elektrik sektöründe rekabetin mümkün olduğu üretim, tedarik (toptan ve perakende satış) ve tüketim segmentlerinde murat edilen rekabetçi yapının oluşması bu segmentlerde faaliyet gösteren piyasa aktörlerinin iletim ve dağıtım şebekelerine eşit şartlar altında, ayrımcılık yapılmadan erişebilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu nedenle, gerek piyasaya ilişkin temel düzenleme olan EPK'da gerekse ikincil mevzuatta üçüncü tarafların şebekeye erişimleri ile ilgili olarak birçok hüküm yer almaktadır.

Nitekim üçüncü tarafların şebekeye erişimine ilişkin Kanunda düzenlenen hususlardan biri de sistem kullanım anlaşmalarıdır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nda sistem kullanım anlaşması "Bir üretim şirketi, tedarik lisansı sahibi şirket veya tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren anlaşma" Şeklinde tanımlanmıştır.

Elektrik üreticileri ve tedarikçiler gibi piyasa aktörleri ile serbest tüketiciler, piyasada ticaretini yaptıkları elektrik enerjisinin bir yerden başka bir yere nakli için iletim ve/veya dağıtım şebekelerine muhtaç durumdadır. Bu şebekelerden yararlanmak için de öncelikle şebeke işleticisi konumundaki iletim ve dağıtım lisansı sahipleriyle şebekeye bağlantı anlaşması ve akabinde de sistem kullanım anlaşması imzalamak, iletim ve dağıtım lisansı sahipleri ise iletim ve dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeksizin karşılamak zorundadır. Sistem kulanım anlaşması tanımdan da anlaşılacağı üzere sistemin kullanımına ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri içeren bir anlaşmadır. Bu anlaşmalar şebeke işleticisi tarafından hazırlanmakta ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanmaktadır. şebeke işleticisi tüm müşterileri ile aynı anlaşmayı imzalamaktadır. Anlaşmanın hükümleri üzerinde tarafların müzakere etmesi ve değişiklikler yapması mümkün olmadığından sistem kullanım anlaşması düzenlemeye tabi bir piyasanın özelliklerini taşıyan bir tip sözleşmedir.[2]

Sistem kullanım anlaşması, tarafların sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra kullanıcının ilgili mevzuat, taraflar arasında imzalanan bağlantı anlaşması ve bu anlaşma hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi durumunda, şebeke işletmecisinin kullanıcıya cezai şart uygulayarak bu cezayı tahsil etmesine ilişkin hükümler de içermektedir. Özellikle şebeke işleticilerinin, yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle kullanıcılara uyguladığı cezai şartlar ile ilgili birçok uyuşmazlık çıkmış ve bu uyuşmazlıkların çözümü için hem adli yargıda hem de idari yargıda davalar açılmıştır. Açılan davalarda her iki yargı kolunun da kendisini görevli görmesi nedeniyle konu Uyuşmazlık Mahkemesine taşınmıştır.

Uyuşmazlık Mahkemesi nezdinde konunun değerlendirmesi neticesinde ilk başlarda adli yargının görevli olduğu yönünde kararlar çıkmıştır. Bu kararlarla birlikte doktrinde de anlaşmanın hukuki niteliği konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Konuyla ilgili Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay Kararlarından önce anlaşmanın hukuki niteliği konusunda doktrindeki tartışmalara bakmakta fayda görülmektedir.

İdarenin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili geleneksel olarak idari sözleşme-idarenin özel hukuk sözleşmeleri ayrımı yapılmaktadır. Bir sözleşmenin idari bir sözleşme olup olmadığının tespitinde de organik (şekli) ve içeriğe ilişkin (maddi) şartlar ölçüt olarak sistemleştirilmiştir. Organik ölçüte göre bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi için taraflardan en az birinin idare olması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da özel hukuk kişileri arasında yapılan sözleşmelerin idari sözleşme olarak addedilemeyeceği kabul görmektedir. İçeriğe ilişkin ölçüte göre ise sözleşmenin konusunun, kamu hizmetinin görülmesi, yürütülmesi, yerine getirilmesi olmalıdır. Yine içerik ölçütüne göre bir sözleşmenin idari sözleşme olarak kabul edilmesi için, özel hukuk sözleşmelerinde bulunması mümkün olmayan, bir takım üstün hak ve yetkilerin idareye tanınması gerekir.[3]

Bu ölçütlerden yola çıkarak DOĞAN, iletim sistem kullanım anlaşması ile ilgili olarak tarafların her ikisinin de özel hukuk kişisi olduğunu, TEİAŞ'ın piyasada kamu gücü kullanan kamu tüzel kişisi olarak değil, eşit taraf konumunda olan bir şirket olarak faaliyet gösterdiğini, dolayısıyla iletim sistem kullanım anlaşmasının bu açıdan idari sözleşme sayılamayacağını; her ne kadar TEİAŞ'ın yürüttüğü iletim faaliyeti bir kamu hizmeti olsa da bu hizmeti özel hukuk hükümlerine göre yürüttüğünü belirterek, hülasa, sistem kullanım anlaşmasının da özel hukuk sözleşmesi olduğunu iddia etmektedir. [4]

SEZGİNER ise sözleşmenin tarafları dışında yer alan bir idare olarak EPDK'nın, kamu gücü kullanmak suretiyle, idari işlemler yoluyla, sistem kullanım anlaşmasına müdahale edebildiği, sözleşme hükümleri ihdas edebildiği veya değiştirebildiği gerçeğinden yola çıkarak sistem kullanım anlaşmasının Bileşik İradeli "Birleşme" Sözleşmeler' den olduğunu ortaya atmıştır.[5]

ULUSOY ise, sistem kullanım anlaşmalarının klasik idari sözleşme olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.[6]

TEİAŞ'ın Sistem Kullanım Anlaşması'nın 10 uncu maddesi ve Yöntem Bildirimi'nin 1.5. maddesi gereğince tanımlanan ihlâlle ilgili olarak ceza faturası düzenlenmesine ilişkin işlemine karşı açılan davada Danıştay 13. Dairesi 26.12.2012 tarihli ve 2012/2145 E. 2012/4081 K. sayılı emsal kararında "...dava Sistem Kullanım Anlaşması'nın 10. maddesi ve Yöntem Bildirimi'nin 1.5. maddesi gereğince tanımlanan ihlâlle ilgili olarak ceza faturası düzenlenmesine ilişkin 24.05.2011 tarih ve 1286 sayılı işlem ile 29.04.2011 tarih ve 574617 numaralı ceza faturasının iptali istemiyle açılmış...bağlantı anlaşmasında fiilinin cezai yaptırım gerektirdiğine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamakta, bu yönde yaptırım içeren Sistem Kullanım Anlaşması ise davacı tarafından imzalanmamış bulunmaktadır. İhlâl olarak belirtilen bu fiilin işlenmesi halinde hangi cezanın verileceğine ilişkin bir kanun hükmü de bulunmamaktadır. Bu durumda davacı ile davalı idare arasında sistem kullanım anlaşması imzalanmadığından bu anlaşma gereğince davacıya idari para cezası verilemeyeceği, davalı idare tarafından tek taraflı olarak kabul edilen İletim Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerinin Hesaplama Yöntem Bildiriminde fiilin cezai yaptırım gerektiği belirtilmekle birlikte, 5326 sayı Kabahatler Kanunu'nun düzenlemeleri gereğince idari yaptırım gerektiren bu fiili tanımlayan bir kanun maddesi bulunmadığı gibi, kanunda bu yönde bir fiile yaptırım uygulanması gerektiğine ilişkin idarece içi doldurulabilecek bir düzenleme de bulunmamakta olup;... bir dayanağı olmadan davacı şirkete idari para cezası uygulandığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır" Şeklinde hüküm kurmuştur. Söz konusu kararda Danıştay, TEİAŞ'ın sistem kullanım anlaşmasına binaen talep etmiş oluğu cezayı bir idari para cezası niteliğinde değerlendirmiş ve dayanak Kanun'da böyle bir idari para cezasına ilişkin açık bir hüküm olmadığından bahisle işlemi hukuka aykırı bulmuştur.[7]

Öte yandan, olumlu görev uyuşmazlığı sonucu kendisine intikal eden bir dosyada Uyuşmazlık Mahkemesi ise 13/05/2013 tarihli ve 2012/129 E.-2013/621 K. sayılı kararında[8] "...Bu duruma göre, görülmekte olan davanın, taraflar arasında akdedilmiş bir anlaşma olmaksızın davacı şirkete uygulanan Sistem Kullanım Anlaşmasından kaynaklı cezai şartın iptaline ilişkin olduğu, cezai şartın yer aldığı Sistem Kullanım Anlaşmasının ise kamu hukuku ağırlıklı ve tek yanlı değil, tarafların serbest iradeleri ile imzalanarak vücut bulacak bir anlaşma olduğu, dolayısıyla olayda idarece kamu gücüne dayalı resen ve tek yanlı olarak tesis edilmiş bir işlemin söz konusu olmadığı hususları gözetildiğinde, uyuşmazlığın çözüm yerinin özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yeri olacağı sonucuna varılmıştır...." ifadelerine yer vererek, sistem kullanım anlaşmasını bir özel hukuk sözleşmesi olarak gördüğünü ortaya koymuştur.

Ancak, Uyuşmazlık Mahkemesi bu kararında istikrar gösterebilmiş değildir. Mahkeme 02/06/2014 tarihli ve 2013/1806E.-2014/616K. Sayılı kararında ise bu sefer özelleştirme öncesi dönemde TEİAŞ ve Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim şirketi arasındaki sistem kullanım anlaşmasını idari sözleşme kapsamında değerlendirmiştir. Mahkeme, öncelikle yukarıda zikredilen 13/05/2013 tarihli ve 2012/129 E.-2013/621 K. sayılı kararına da atıf yaparak, "Evvelce konu bir başka dosya münasebetiyle Mahkememiz gündemine gelmiş olup, 13.05.2013 tarih ve E.2012/129, K.2013/621 sayılı kararımızla adli yargı yeri görevli kılınmış olmakla beraber; elde edilen yeni bilgi ve belgeler uyarınca konunun yeniden ele alınarak değerlendirme yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır." gerekçesiyle neden yeni bir değerlendirme yaptığını açıklamıştır.

Mahkeme söz konusu kararında dava konusu işlemi "Yukarıda ayrıntısı ile açıklandığı üzere, Ana Statüsü'nün 3. maddesinin 2. fıkrası gereğince TEİAŞ, 4628 sayılı EPK'nda verilen görevleri kapsamında tesis ettiği işlemler yönünden idare hukuku hükümlerine tabidir ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun yukarıda 2. maddesi kapsamında verilen yetkileri kullanırken tesis ettiği işlemler bakımından özel hukuk hükümlerine tabi olmadığı yönünden bir kuşku bulunmamaktadır. Buna ilaveten, davalı TEİAŞ tarafından, davacı kurumun özelleştirilmesinden önceki döneme ilişkin olarak, davalı idarenin elektrik iletimi kamu hizmetinin düzgün işletilmesini sağlamak adına gerçekleştirdiği denetim görevi kapsamında tespit ettiği ihlal nedeni ile davacıya ceza faturası tanzim ettiği, ne faturanın tanzimi ne de faturanın dayanağı olan işlemlerin düzenlenmesi aşamasında davacının herhangi bir katkısı bulunmadığı, davalı idarenin tüm bu işlem ve düzenlemeleri kanunlar ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği yetkiye dayalı olarak kamu gücü kullanmak sureti ile ve tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirdiği hususları da dikkate alındığında, davaya konu iptali istenen ceza faturasının bir idari işlem olduğu sonucuna varılmıştır." Değerlendirmesiyle bir idari işlem olarak kabul etmiştir. Bununla yetinmeyen Mahkeme sistem kullanım anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde ise "Her ne kadar davaya konu sistem kullanım anlaşması bir sözleşme metni gibi düzenlenmiş ise de, gerek TEİAŞ tarafından tek taraflı olarak hazırlanması, gerek EPDK tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi ve gerekse de davacı tarafından imzalanmamış olması nedenleri ile, iki taraflı irade beyanına havi bir özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olduğu kabul edilmemiş, bir idari işlem olarak değerlendirilmiştir." ifadeleriyle sistem kullanım anlaşmasını da idari işlem bir başka ifadeyle idari sözleşme olarak gördüğünü belirtmiştir.

Kararın ayrıntılarına bakıldığında, Mahkeme tarafından, dava konusu işlemin TEİAŞ'ın kamusal görevleri kapsamında olması nedeniyle dava konusu olay açısından TEİAŞ'ın idare olarak nitelendirildiği, işlemin TEİAŞ'ın yani idarenin tek taraflı idare beyanıyla gerçekleştirildiği dolayısıyla TEİAŞ'ın burada üstün bir güç kullandığı, ceza takibinin amme alacaklarının tahsili usulü hakkında mevzuat hükümlerine göre yapıldığı, özelleştirme öncesinde gerçekte iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunan davacı ve davalının kamu birimi olduğu ve bunlar arasında cereyan eden ilişkinin idare hukuku ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiği gibi tespitlerin de yapıldığı görülmektedir.

Ancak, Mahkemenin bu yaklaşımının özelleştirme öncesi döneme ait sistem kullanım anlaşmalarına ve bu anlaşmalara göre verilen cezalarla sınırlandırıldığına dikkat çekmek gerekir. Özelleştirme sonrası döneme ilişkin uyuşmazlıklar için Mahkemenin bir önceki kararında olduğu özel hukuk hükümlerinin uygulanacağına dolaysıyla adli yargı mercilerinin yetkili olduğuna dair karar vermesi kuvvetle muhtemel görünmektedir. Nitekim Mahkeme kararda aynen "...ancak özelleştirme tarihi sonrası döneme ilişkin bir ihtilafın söz konusu olması halinde özel hukuk hükümlerinin uygulanabileceği gerçeği dikkate alındığında..." ifadelerine yer vererek bunun işaretlerini de vermiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak iletim ve dağıtım şebekelerinden hizmet alan piyasa aktörleri ve tüketiciler ile şebeke işleticileri arasında imzalanan sistem kullanım anlaşmalarının hukuki niteliği ve bu anlaşmalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların hangi yargı kolunca çözüleceği konusunda ne doktrinde ne de yargıda bir fikir birliğinden bahsetmek mümkün değildir. Doktrinde sistem kullanım anlaşmalarının özel hukuk sözleşmesi, idari sözleşme veya Bileşik İradeli "Birleşme" Sözleşme olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. Öte yandan, Danıştay'ın bu anlaşmaları idari sözleşme olarak kabulü yönünde bir istikrardan söz edilebilir. Bununla birlikte, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin konuyu özelleştirme öncesi ve sonrası dönemler açısından farklı değerlendirdiği görülmektedir.


[1] 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4628 sayılı yasanın adı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun olarak değiştirilmiş ve 4628 sayılı Yasada yer alan piyasaya ilişkin hükümler kaldırılarak 6446 Yasanın kapsamına alınmıştır.

2 Beşir Fatih DOĞAN, TEİAŞ'ın Uyguladığı Cezai Şartların Hukuka Uygunluğu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:1 Yıl 2013 s.62

[3] Murat SEZGİNER, İdarenin Müdahale Ettiği Özel Hukuk Sözleşmeleri (Bileşik İradeli "Birleşme" Sözleşmeleri), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013, Sa. 1-2, s.1590-2

[4] Beşir Fatih DOĞAN, ibid.

[5] Murat SEZGİNER, ibid

[6] Prof. Dr. Ali Dursun ULUSOY, Enerji Hukuku ve Yargı Kararları Sempozyumu, İletim Sistemi Sistem Kullanım Anlaşmasından Doğan Sorunlar, (Konuşmacı) Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26 Kasım 2014

7 Benzer bir karar olarak bkz. Danıştay 13. Daire 12/09/2013 tarihli ve 2013/1308E. 2013/2196K. Sayılı kararı, Danıştay Dergisi Yıl:2013 Sayı:134 s.374 vd.

8 18.06.2013 tarihli ve 28681 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions