Turkey: Tanima ve tenfizin önşartlari

Last Updated: 29 May 2019
Article by Nusret Cetin

Giriş

Ülkeler, kural olarak egemenlik hakları kapsamında nelerin ve kimlerin yargı yetkisi içerisinde olduğunu belirlerler. Bu belirleme kapsamında yapılan yargılamalar sonucu verilen kararlar yine egemenliğin bir tezahürü olarak sadece verilen ülke içerisinde kesin hüküm ve kesin delil etkisi gösterirler. Bunun istisnasını uluslararası anlaşmalar oluşturur.

Yabancı bir ülke mahkemesinde verilen bir kararın Türkiye'de kesin hüküm ve kesin delil etkisi kazanabilmesi için verilen kararın Türk mahkemelerince tanınması veya tenfiz edilmesi gereklidir.

Uygulamada yabancı mahkeme kararlarının "tanınması ve tenfizi" için birlikte talepte bulunulsa bile bu iki kavram birbirinden farklıdır. Tanıma ile yabancı mahkeme tarafından verilmiş kararın Türkiye'de kesin delil ve kesin hüküm etkisi kazanılması sağlanır. Ancak, tanıma ile verilen kararın Türkiye'de icrai bir etki doğurması mümkün değildir. Tanıma yenilik doğurucu kararlar açısından etkilidir ve inşai nitelikteki kararlar için talep edilir. Tenfizde ise tanımadan farklı olarak icrai bir fonksiyon vardır. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş bir kararın Türkiye'de icra edilmesi isteniyor ise bu durumda tenfiz talebinde bulunmak gerekli olacaktır.

Tanıma ve tenfizin yapılabilmesi için gerekli şartlar Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'da (MÖHUK) düzenlenmiştir. MÖHUK m. 50, tanıma ve tenfiz için ön şartları düzenlemiştir. Her ne kadar madde başlığı "Tenfiz Kararı" olarak ifade edilse de maddenin kapsamında belirtilen şartlar hem tanıma hem de tenfiz için geçerlidir. Tanıma ve tenfizin üç temel ön şartı bulunmaktadır:

  1. Yabancı mahkeme kararı olması,
  2. Hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş bir karar olması,
  3. Kararın kararı veren devlet kanunları uyarınca kesinleşmiş olması gerekmektedir.

1. Yabancı Mahkeme Kararı Olması:

Yurt dışından alınan bir kararın Türkiye'de tanıma ve tenfize konu edilebilmesi için her şeyden önce yurt dışındaki bir "mahkeme" tarafından verilmiş bir karar söz konusu olmalıdır. Buradaki temel nokta, kararı veren makamın ilgili ülkenin mevzuatına göre bir mahkeme vasfının bulunması gerektiğidir. Örneğin, bazı İskandinav ülkelerinde boşanma kararları idari makamlar tarafından verilebilmektedir. İdari makam tarafından verilmiş boşanma kararının Türkiye'de tanınması mümkün değildir. İslam Hukukunun uygulandığı ülkelerde "kadı" tarafından verilen karar, MÖHUK m. 50/1 hükmü uyarınca yabancı mahkeme vasfı taşımakta mıdır? Bu soruya evet yanıtın verilmesi gerekir. Zira kadılık makamı ilgili ülkelerde mahkeme vasfını taşıyan yargılama mercileridir.

2. Hukuk Davalarına İlişkin Olarak Verilmiş Mahkeme Kararı

"Hukuk davaları" kavramı mahiyeti itibariyle geniş bir kavramdır. Zira bu kavramın kapsamına hem özel hukuk hem de kamu hukuku alanındaki davalar girebilir. Ancak, Kanun Koyucunun "hukuk davaları" kavramını kullanırken ki amacı özel hukuka ilişkin konularda, yani medeni ve ticari davaların tanıma ve tenfize konu edilebilmesidir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, kararı veren mahkemenin isimlendirilmesi değil, davanın mahiyetidir. Dava, ceza mahkemesinde, idare mahkemesinde veya vergi mahkemesinde görülebilir. Ancak, karar veya kararın bir bölümü özel hukuka ilişkin ise bu kararın tanınması ve/veya tenfiz edilmesinde engel yoktur. Nitekim MÖHUK m. 50/2'de, "yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir" hükmü getirilerek, ceza kararın içerisinde yer alan kişisel haklara ilişkin bir bölümünün tenfiz edilebileceği düzenlenmiştir.

3. Kararı Veren Mahkemenin Tabi Olduğu Devlet Kanunlarına Göre Kararın Kesinleşmiş Olması

Bu şartın sağlanıp sağlanmadığının tespiti, tanıma ve tenfiz talepleri açısından uygulamada en çok problem yaşanılan konuşlardan biridir. Zira bir mahkeme kararının kararı veren ülke hukukuna göre kesinleşip kesinleşmediğini tespit edebilmek için, kararı veren ülkenin hukukuna hakim olunması gereklidir.

Yabancı ülkede mahkemesinde verilen karar deyince, dünyanın herhangi bir ülkesinde verilmiş bir mahkeme kararından bahsedilmektedir. Hal böyle olunca, karşımıza birbirinden farklı hukuklar, yargılama usulleri ve diller çıkmaktadır. Örneğin, bazı ülke mahkemeleri kesinleşme şerhini ayrı bir karar olarak yazarken, bazı ülke mahkemeleri kararın sonuna kesinleştiğine dair mühür basmaktadır. Bir hakimin bütün bu hukuklara, yargılama usullerine ve dillere vakıf olması beklenemez. Bu nedenle mahkemeler bu noktada değişik kaynaklardan yardım talep etmek durumunda kalmaktadırlar. Bunların başında adli yardım anlaşmaları gelmektedir. Adli yardım anlaşmaları kapsamında, kararın verildiği ülkeden, kararın kesinleşip kesinleşmediği konusunda yardım alınabilmektedir. Bu yöntem, tanıma ve tenfiz davalarının uzun sürmesine neden olmaktadır. Çünkü adli yardım anlaşması kapsamında yapılacak taleplerin belirli bir prosedürü mevcuttur. Bu prosedürün tamamlanıp cevap gelmesi ortalama altı ay ile bir yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu sürenin tanıma ve tenfiz davaları için uzun bir süre olduğu söylenebilir. Diğer bir yöntem, üniversitelerin milletlerarası özel hukuk kürsülerinden bilirkişilerin atanarak yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşip kesinleşmediğinin tespitinin istenmesidir. Başka bir yöntem olarak da adli yardım anlaşması olmasa bile diplomatik nezaket kapsamında kararın verildiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerinden konu hakkında yardım talep edilebilir.

Kanaatimizce, kararı veren mahkemenin tabi olduğu devlet kanunlarına göre verilen kararın kesinleşmiş olup olmadığının tespitini kolaylaştırmanın üç temel yolu bulunmaktadır. Birincisi, apostil şerhinde olduğu gibi mahkeme kararlarının kesinleştiğini gösteren uluslararası bir anlaşmaya binaen bir kesinleşme şerhi (finalisation statement) getirilmelidir. Böylelikle kesinleşme şerhine uluslararası bir standart getirilmiş olur. Bu yöntem zaman alacak bir çözüm şeklidir. Çünkü uluslararası bir sözleşme yapmak yıllar alan bir çalışmayı gerektirmektedir.

Diğer çözüm şekli ise, HMK m. 293 kapsamında tarafların uzman bilirkişilerden (buna yabancı uzmanlarda dahil olmak üzere) görüş almaları ve mahkemenin gerekli görmesi veya talep halinde bu uzman bilirkişileri mahkeme huzurunda dinlemesi ile yabancı mahkeme kararının kesinleşip kesinleşmediğinin tespitidir. Bu çözüme paralel olarak üçüncü bir çözüm ise yabancı uzmanların bilirkişi olarak atanmasıdır. HMK m. 268/1'e göre bilirkişiler öncelikle "...bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulu tarafından hazırlanan listede yer alan kişiler arasından seçilir. Ancak kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir."Hükme dikkat edilecek olursa yabancıların bilirkişi olarak atanmalarında bir engel gözükmemektedir. Ancak, temel engel yabancı bilirkişi ile yapılacak yazışmaların yabancı dilde yapılabilmesinin zorluğu ve ücret ödeme mekanizmasıdır. Gerçekten uzmanlık gerektiren bir konuda yabancı bir uzmandan Türkiye şartlarında bilirkişilere ödenen ücret ile hizmet istemek çok mümkün görünmemektedir.

Sonuç

Yabancı bir mahkeme tarafından verilen bir kararın Türkiye'de tanınması ve tenfizi konusunda, uygulamada ön şartlarda bile ciddi sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Özellikle yabancı mahkeme kararının kararın verildiği ülke hukuku uyarınca kesinleşip kesinleşmediğinin tespiti ön şartlar açısından en önemli sorunu teşkil etmektedir. Bu nedenle kanaatimizce yapılması gereken, yeknesak bir kesinleşme şerhinin uluslararası bir anlaşma ile ortaya konulmasıdır. Bu yapılana kadar, HMK m. 293 ve 268/1 kapsamında yabancı uzmanlardan konu hakkında yararlanılabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions