Turkey: Gümrük vergilerinden muaf olan eşya diğer ithalat vergilerinden ve kkdf'den de muaf midir?

Last Updated: 4 February 2019
Article by Fatih Uzun
Most Read Contributor in Turkey, July 2019

ÖZET

İthalat ve ihracat işlemlerinde vergi, resim, harç, fon veya başka adlar altında gümrük idarelerince tahsili gerçekleştirilen her türlü mali yük, gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri kavramına girmektedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi ithalatta gümrük vergilerinden muaf tutulacak eşyayı düzenlemektedir. Gümrük mevzuatına göre gümrük vergileri kavramının ithalatta ödenen her türlü mali yük olduğunu dikkate aldığımızda acaba Kanunun 167'nci maddesinde yer alan "gümrük vergileri" ibaresi, ithalat işlemlerinde başta KKDF olmak üzere diğer ithalat vergilerinden de muafiyet sağlamakta mıdır?

Anahtar Kelimeler: Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.

GİRİŞ

Dış ticaret işlemleri gerçekleştiren kişiler, ithalat ve ihracat operasyonları sırasında gümrük yükümlülüklerini yerine getirirken gümrük idarelerine farklı adlar ve oranlarda vergiler ödemektedirler. İthalat ve ihracat işlemleri sırasında ödenen vergilerin toplamı ülkelerin bütçe gelirleri içinde de önemli bir paya sahiptir. Örneğin; ülkemizde 2017 yılında merkezi bütçe vergi gelirlerinin yaklaşık % 21'i sadece gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerden oluşmaktadır. Gümrük vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF), çevre katkı payı, antidamping vergisi, telafi edici vergi, TRT bandrolü ve ek mali yükümlülük gibi mükellefiyetler dış ticaret işlemleri üzerinden alınan ithalat vergilerinden sadece bazılarıdır. Bu makalemizde ise gümrük mevzuatına göre gümrük vergilerinden muaf olan bir eşyanın diğer ithalat vergilerinden ve özellikle de kaynak kullanımı destekleme fonundan da muaf olup olmadığı irdelenecektir.

  1. GÜMRÜK MEVZUATIMIZA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİ KAVRAMI

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3/8 inci maddesine göre gümrük vergileri kavramı, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü ifade etmektedir. Dolayısıyla teorik olarak gümrük vergileri kavramı, ihracat ve ithalat vergileri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bu doğrultuda ithalat vergileri kavramı, eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler ile tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri ifade ederken; ihracat vergileri ise aynı çerçevede eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler ile tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükler anlamına gelmektedir.

Gümrük mevzuatımızın gümrük birliği münasebetiyle büyük ölçüde Avrupa Birliği gümrük müktesebatı ile uyum içerisinde olması ve geçmişten günümüze ithalat işlemlerinde farklı türdeki vergilerin tahsil ediliyor olmasına karşın yakın zamana kadar gümrük vergilerinin ayrıntılı bir listesinin gümrük mevzatında belirtilmemiş olması ise ilginçtir. Gümrük mevzuatımızda gümrük vergilerinin hangi unsurları kapsadığına dair kapsamlı bir listeye ilk defa 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliği'nin 1 sayılı ekinde yer verilmiş olup, bu liste uyarınca gümrük vergileri aşağıda sayılan unsurlardan oluşmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ışığında ithalat ve ihracat işlemleri kapsamında ödenen her türlü, vergi, resim, harç ve finansal yükümlülüklerin gümrük vergileri kavramına dahil olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

  1. 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU'NA GÖRE GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET

Gümrük vergilerinden muafiyet tanınacak eşyaya ilişkin liste 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinde yer almaktadır. Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinin lafzı; "Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır" şeklindedir. Bu noktada yukarıdaki madde de yer alan gümrük vergileri kavramı gümrük ve dış ticaret dünyasında uygulamada bazı soru işaretlerine yol açmaktadır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu gümrük vergileri bakımından kendine özgü tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil usülleri öngören bir yasa niteliğindedir. Zira 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun 2'nci maddesinde de, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimlerin 213 sayılı VUK'na tabi olmadığının belirtilmesi tesadüfi değildir. Dolayısıyla vergi mevzuatımızda gümrük idareleri tarafından tahsil olunan gümrük vergilerine ilişkin ayrı bir tahakkuk ve tahsilat süreci öngören ayrı bir yasal mevzuatın olması elbette bu mevzuatta geçen her türlü kavramın titizlikle ele alınması ve uygulama bakımından değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Peki 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinde yukarıda belirtilen türdeki "gümrük vergileri" lafzının pratikteki anlamı ve uygulamadaki rolü nedir? Örneğin "ticari mahiyet arz etmeyen numunelerin" anılan Kanun maddesinde gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebileceği belirtilmişken bu muafiyet katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve kaynak kullanımı destekleme fonu gibi diğer ithalat vergilerine de uygulanacak mıdır?

  1. KATMA DEĞER VERGİSİ ("KDV") VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ("ÖTV") BAKIMINDAN DURUM

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesindeki "gümrük vergileri" kavramının lafzı itibariyle teorik düzeyde ithalat sürecinde alınan her türlü mali yükü kapsadığı zaten daha önce yukarıdaki bölümlerde belirtilmiştir. Zira ithalat işlemlerinde tahsili gerçekleşen KDV ve ÖTV gibi vergilerin tamamı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereği gümrük vergileri ve dolayısıyla ithalat vergileri tanımının içinde yer almaktadır. Buradan hareketle ilk aşamada 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan bir eşyanın KDV, ÖTV veya ithalinde tahsili gereken diğer ithalat vergilerinden de muaf olması gerektiği düşünülebilir. Peki bu noktada acaba KDV ve ÖTV mevzuatındaki hükümler ne söylemektedir?

3065 sayılı KDV Kanunu'nun "İstisnaların Sınırı" başlıklı 19'uncu maddesi; açıkça diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğunu ve katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak 3065 sayılı Kanun'a hüküm eklenmek veya bu Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceğini belirtmektedir.

Bu hüküm paralelinde 3065 sayılı KDV Kanunu'nun "İthalat İstisnası" başlıklı 16/b maddesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin katma değer vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının (a) bendinde kayıtlı "Gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşyadan yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtaları" cinsi eşya ile,

(7) numaralı fıkrasında yer alan;"Cumhurbaşkanınca  belirlenecek kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ticari gaye güdülmemek ve amacı doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan;

a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar,

b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar,

c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler,

d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri,

e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler,

f) Ulusal araştırma geliştirme kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen eşya,"

KDV'den muaf değildir. Dolayısıyla yukarıda sayılan eşya bakımından 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca gümrük vergilerinden muafiyet tanınmış olmakla birlikte, 3065 sayılı KDV Kanunu'nda bu cins eşya için herhangi bir muafiyet tanınmamış ve açıkça Kanun metninde zikredilmiş olması sebebiyle, bu tarzdaki eşyanın ithalinde KDV ödenmeksizin ithal işlemlerinin tamamlanması mümkün değildir.

Yine 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun "İstisnaların Sınırı ve Yetki" başlıklı 10'uncu maddesi de benzeri bir düzenleme ile özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanun'a hüküm eklenmek veya bu Kanun'da değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceğini ve diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğunu ifade etmektedir.

Bu hüküm paralelinde, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun "Diğer İstisnalar" başlıklı 7/6'ncı maddesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen Kanun'a ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında "-Diğerleri" satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL'yi aşanlar  hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin ÖTV'den müstesna olduğu ifade edilmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5 numaralı fıkrasının (a) bendi ve 7 numaralı fıkrası kapsamındaki yukarıda içeriğinden bahsedilen eşya ile aynı maddenin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen Kanun'a ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında kayıtlı gümrüklenmiş değeri 200.000 TL'yi aşan araçların ithali ÖTV'den muaf değildir. Dolayısıyla münferiden bu eşya 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca gümrük vergilerinden muafiyet tanınmış olmakla birlikte, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nda bu cins eşya için herhangi bir muafiyet tanınmamış ve bu açıkça Kanun metninde zikredilmiş olması sebebiyle, bu tarzdaki eşyanın ithalinde ÖTV ödenmeksizin ithal işlemlerinin tamamlanması mümkün değildir.

KDV ve ÖTV'nin kendi kanunlarında mevcut olan bu açık ve kesin sınırlamalar ışığında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinde yer alan "gümrük vergileri" lafzının herhangi bir hüküm ifade edebilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.

Bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesindeki "gümrük vergileri" kavramından kastedilenin/kastedilmek istenilenin sadece gümrük vergisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Anılan madde uyarınca gümrük vergisinden muaf olan bir eşyanın Katma Değer Vergisi ve/veya Özel Tüketim Vergisi'nden de muaf olabilmesi kesinlikle kendi kanunlarında yani 3065 sayılı KDV Kanunu ve 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nda bu eşyaya muafiyet tanınmış olması şartına bağlıdır.

  1. KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU ("KKDF") BAKIMINDAN DURUM

KKDF, 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ödeme şekli mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ithalat işlemlerinden alınan bir fon olup hali hazırda % 6 oranında uygulanmaktadır. Peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

İthalat işlemlerine ilişkin ödemeleri vadeli olarak gerçekleştiren kişilerin bu fonu ödemeksizin ithalat yapmaları ve gümrük işlemlerini tamamlamaları mümkün değildir. Bu çerçevede kaynak kullanımı destekleme fonu, gümrük vergileri tanımı içerisinde yer almaktadır. Peki acaba 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesine göre gümrük vergilerinden muaf bir eşya, kaynak kullanımı destekleme fonundan da muaf mıdır?

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Hakkındaki 88/12944 sayılı Karar'ın 4'üncü maddesi; "Fona Kesinti Yapılmayacak Krediler" başlığını taşımakta olup, bu madde de  Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi kapsamında ithal edilen eşyanın fon kesintisinden muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı da kendisinden bu konuda görüş talep eden bir mükellefe yönelik vermiş olduğu 22.03.2018 tarihli 70903105-165.01.03[302]-E.36817 sayılı görüşünde özetle; "12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2/D maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulduğunu, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmadığını, Mezkur Tebliğin 3 üncü maddesinde "Fon'a Kesinti Yapılmayacak Krediler"in düzenlenmiş olduğunu, söz konusu maddede Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamında ithal edilen eşyanın fon kesintisinden muaf olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmadığından ithal edilen ürünlere Gümrük Kanunu'nun 167/1-3 üncü maddeleri ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 67 nci maddesi çerçevesinde gümrük vergisi istisna uygulandığı gerekçesiyle bu ürünlerin vadeli ithalatına KKDF istisnası da uygulanmasının mümkün bulunmadığı"nı belirtmiştir.

SONUÇ

Gümrük vergileri kavramı, gümrük mevzuatımıza göre ithalat ve ihracat işlemlerinde yükümlüler tarafından vergi, resim, harç, fon veya başka adlar altında ödenen her türlü finansal yük olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi de, gümrük vergilerinden muafiyet tanınacak eşyayı listeleme yöntemine göre sayma suretiyle belirtmektedir. Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinde geçen gümrük vergileri ibaresi, aynı Kanunun 3'üncü maddesinde belirtilen gümrük vergileri tanımı itibariyle ithalatta tahsil edilen tüm mali yükleri kapsadığından, gümrük ve dış ticaret camiasında gümrük vergilerinden muaf olan eşyanın aynı zamanda KDV, ÖTV ve KKDF gibi diğer ithalat vergilerinden de muaf olup olmayacağı hususu zaman zaman tartışılmaktadır.

Bu sebeple başta KDV ve ÖTV ve KKDF mevzuatında mevcut olan muafiyet ve istisnaya ilişkin hükümlerde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi kapsamında olan eşyaya ilişkin herhangi bir atıf veya ibare yer almadığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesindeki "gümrük vergilerinden muaf olma" ibaresi ithalat işlemlerinde pratikte gümrük vergisinden başka bir muafiyet veya istisna sağlamamaktadır. Bu sebeple yeni yasama döneminde Avrupa Birliği müktesebatına uyum kapsamında köklü değişikliğe uğraması beklenilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu dizayn edilirken yasa koyucu tarafından bu nüansa dikkat edilmesi ve anılan maddenin "gümrük vergisinden muaf olacak eşya" şeklinde düzenlenmesinin mevzuatın lafzi ile fiili durumu arasındaki hali hazırdaki uyumsuzluğu giderebileceği değerlendirilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions