Turkey: İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun vergilendirilmesi

Last Updated: 30 January 2019
Article by Ömer Emen and Burcu Haci

ÖZET

Arabuluculuk, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmaya varılamadığında, tarafların bir araya getirilip iletişim sürecinin yürütülmesine, anlaşmaya varılmasına vesile olan uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen çözüm yöntemidir. 7036 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile 01.01.2018 tarihinden itibaren hüküm ifade etmek üzere bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirilmiştir. Arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin ödemelerin vergisel yönden, serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Arabuluculuk sözleşmesi uyarınca işveren tarafından işçiye yapılan ödemelerin de yine ödemenin mahiyetine göre vergilendirilmesi gerekecektir.

Bu makalemizde arabuluculuk faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin ve arabuluculuk kapsamında işçiye yapılan ödemelerin vergisel boyutları izah edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arabuluculukta Vergi, Zorunlu Arabuluculuk, Ücret, Serbest Meslek Kazancı.

GİRİŞ

7036 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bireysel veya toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak getirilmiştir. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa gidilmeden dava açılması halinde dava şartı yerine getirilmemiş sayılacak ve dava şartı yokluğu sebebiyle usulden dava reddedilecektir. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları ve bunlarla ilgili rücu davalarında, arabuluculuk şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

Arabuluculuk faaliyetleri esasen ücret karşılığında yapılan bir hizmet niteliğinde olup, arabuluculuk faaliyeti kapsamında elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nda yer alan hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Arabuluculuk sözleşmesine istinaden işveren tarafından işçiye yapılan ödemelerde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda işçiye yapılan ödeme kalemi önem arz etmektedir. Arabuluculuk faaliyeti kapsamında elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve arabuluculuk sözleşmesi kapsamında işveren tarafından işçiye yapılan ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.

I. ARABULUCULUK FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesinde ücretin tanımına yer verilmiş olup, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak yapılmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesine göre, yapılan ödemenin ücret mahiyetinde vergilendirilmesi üç unsura bağlanmakta ve bu üç unsura bağlı olarak elde edilen gelir ücret olarak nitelendirilmektedir. Üç unsur şunlardır:

  • Bir işverene tabi olma
  • Belli bir iş yerine bağlı olma
  • Hizmetin bir karşılığı olarak ödeme yapılması

Aynı Kanun'un 65. maddesinde serbest meslek faaliyeti, ''sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması'' olarak tanımlanmıştır. Arabuluculuk, bu faaliyetin devamlılık arz edecek şekilde yapılması ve mutat bir meslek haline getirilmesi halinde serbest meslek kapsamında olup, söz konusu faaliyetten elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

193 sayılı Kanun'un 82/4. maddesinde, "Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat"ın vergiye tabi arızi kazanç olduğu belirtilmiştir. 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, bir takvim yılında arızi kazanç sebebiyle elde edilen gelirlerin toplamının 2018 yılı için 27.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden müstesna tutulacaktır. Şayet 2018 yılı için 27.000 TL'lik istisna tutarının aşılmaması durumunda yıllık beyanname verilmeyecek ve gelir vergisi ödenmeyecektir. İstisna tutarının aşılması durumunda ise aşan kısmın beyan edilmesi gerekmektedir.

Yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, uyuşmazlık konusu olay için arabuluculuk faaliyetinde bulunan kişi bu faaliyetini kendi nam ve hesabına yapıyor ise elde etmiş olduğu gelir unsurunun serbest meslek geliri olduğu değerlendirilmelidir. Bu durumda kişinin vermiş olduğu hizmete ilişkin olarak serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve KDV hesaplanması uygun olacaktır.

Bir işverene bağlı olarak çalışan avukatların arabulucu olarak görevlendirildikleri dosyalardan elde edilen gelirin ne şekilde vergilendirileceği tartışmalara yol açmaktadır. Bir işverene bağlı olarak çalışan avukatın arabuluculuk faaliyetinden elde ettiği gelire ilişkin olarak bağımlı çalıştığı avukatlık ortaklığı tarafından makbuz düzenlenmesi ve söz konusu arabuluculuk ücretinin ilgili ortaklık tarafından ücret unsuru olarak avukata ödenmesi yöntemi sıkça kullanılmaktadır. Arabuluculuk faaliyetinin mahiyeti dikkate alındığında esasen arabuluculuk faaliyetinin bir işverene tabi olarak yapılması mümkün olmayacağından bu kapsamda elde edilen bir gelir unsurunun ücret geliri olarak değerlendirilmesinin hatalı olacağı kanaatindeyiz. Bu noktada bir avukatlık ortaklığında bağımlı olarak çalışan avukatın arabuluculuk faaliyetinde bulunması halinde, bu avukata yapılacak ödemelerin gider pusulası ile tevsik edilmesinin en uygun yöntem olacağı kanaatindeyiz. Diğer taraftan, bu faaliyetin bir takvim yılında birden fazla kez yapılması halinde, bu faaliyetin mutat meslek haline geldiği değerlendirilmesi yapıldığında, bir takvim yılında birden fazla kez arabuluculuk faaliyetinde bulunan bağımlı çalışan avukatların mükellefiyet tesis ettirmelerinin en uygun yöntem olacağını değerlendirmekteyiz.

193 sayılı Kanun'un 94. maddesinin 2. bendine göre serbest meslek faaliyetinde bulunulması halinde söz konusu faaliyetin arızi olup olmadığına bakılmaksızın yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, arabuluculuk faaliyetinin arızi olarak yapılmasının gelir vergisi stopajına etkisi olmayacaktır.

II. ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN İŞÇİYE ÖDENEN TUTARLARIN VERGİSEL DEĞERLENDİRMESİ

İşçiye Ödenen Tutarların Vergisel Değerlendirmesi

Arabuluculuk süreci sonunda uzlaşılan tutarın işçiye ödenmesi durumunda, işçiye yapılan ödeme kalemlerinin belirlenerek her bir ödeme kalemi bazında yapılan ödemelerin vergiye tabi tutulup tutulmayacağının değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. Yapılan ödeme kalemi ile ilgili olarak mevzuatta bir istisna hükmü yer almıyorsa yapılan ödeme tutarının brütleştirilerek gelir vergisi kesintisine tabi tutulması uygun olacaktır.

Kıdem tazminatı, en az bir tam yıl çalışma süresini dolduran işçinin hizmet akdinin kanunda öngörülen nedenlerden biriyle sona ermesi halinde işçiye yahut mirasçılarına yapılan bir ödemedir. Arabuluculuk sözleşmesine istinaden işveren tarafından işçiye yapılan kıdem tazminatı ödemelerinde her bir yıl için 2018 yılının 2. yarısı için belirlenen 5.434,42 TL tutarının altında kalan kıdem tazminatı ödemelerinde gelir vergisi kesintisi yapılmasına gerek bulunmayacağı kanaatindeyiz. Ancak her bir yıl için belirlenen tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde aşan kısmın gelir vergisi kesintisine tabi tutulması uygun olacaktır.

İhbar tazminatı ise, işçinin işten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminattır. Arabuluculuk sözleşmesine istinaden işveren tarafından işçiye yapılan ihbar tazminatı ödemelerinde ihbar tazminatı için herhangi bir istisna hükmü yer almadığından yapılan ödeme tutarının brütleştirilerek vergi kesintisine tabi tutulması uygun olacaktır.

Arabuluculuk sözleşmelerinde yapılan ödeme kalemlerinin vergiye tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin en büyük tartışma, işe başlatmama tazminatı açıklaması ile yapılan ödeme kaleminde ortaya çıkmaktadır.

193 sayılı Kanun'un 25. maddesinde ölüm, sakatlık, hastalık, evlenme, işsizlik sebebiyle yapılan yardım ve tazminatların gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yayımlanan 272 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliği'nde ise, istisna edilecek tutarın iş sözleşmesinin geçersizliğine karar veren mahkeme veya özel hakemin kararında belirlenen tutarla sınırlı olacağı hüküm altına alınmıştır.

İşveren tarafından işçiye yapılan işe başlatmama tazminatlarında istisna tutarı  olarak, iş sözleşmesinin geçersizliğine karar veren mahkeme veya özel hakemin kararında belirtilen tutarın dikkate alınması gerekmektedir. Mahkeme ya da özel hakem kararı olmaksızın işveren tarafından işçiye yapılan işe başlatmama tazminatlarında herhangi bir istisna hükmü uygulanmaması, diğer bir ifade ile yapılan ödemenin gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

7036 sayılı Kanun'un 24. maddesinde, "Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır." hükmü yer aldığından, arabuluculuk sözleşmelerinin ilam niteliğinde değerlendirilmesi mümkün bulunduğundan, arabuluculuk sözleşmesi kapsamında işveren tarafından işçiye yapılan işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisinden istisna edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

SONUÇ

01.01.2018 tarihinden itibaren işçi -işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk hizmeti zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk kurumunun amacı, gereksiz dava açılmasını önlemek ve yargının iş yükünün azaltılmaya çalışılmasıdır. Bu sayede dava sürecinden önce her iki tarafı da tatmin eden, daha hızlı ve düşük maliyetli bir çözüme ulaşılabilir.

Arabuluculuk faaliyetinin şahsen yerine getirilmesi gereken bir faaliyet olması, söz konusu faaliyetten elde edilen ücretin direkt olarak arabulucuya ödenmesi gibi hususlar dikkate alındığında, yapılan ödemenin ücret olarak vergilendirilmemesi gerekir. Arabuluculuk faaliyetini, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması nedeniyle ''serbest meslek faaliyeti'' olarak değerlendirmekteyiz.

Arabuluculuk sözleşmesi kapsamında işveren tarafından işçiye yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağının tespitinde ödemenin mahiyeti önem arz etmektedir. Uygulamada en çok tartışmaya neden olan arabuluculuk kapsamında yapılan işe başlatmama tazminatlarının, arabuluculuk sözleşmesinin ilan niteliğinde değerlendirilmesi neticesinde, vergi kesintisine tabi tutulmamasının uygun olacağını değerlendirmekteyiz. Ancak, konu hakkında Mali İdare tarafından yapılmış açık bir düzenleme bulunmadığından, arabuluculuk sözleşmesi kapsamında yapılan işe başlatmama tazminatlarından vergi kesintisi yapılmasının riskten uzak bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions