Turkey: Yargı Yoluna Başvurmaksızın Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme Kararlarının Nüfus Kütüğüne Tescili

Last Updated: 18 September 2018
Article by Haydar Akgul

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. Maddesindeki düzenleme gereğince yurtdışında Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurulmaksızın 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesi eklenerek nüfus kütüğüne tescil edilmesine dair düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak 7 Şubat 2018 Tarihli 30325 Sayılı Resmi Gazetede YABANCI ÜLKE ADLÎ VEYA İDARÎ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğin amacı 1. Maddede yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescilini düzenlemek olarak belirtilmiştir.

Yönetmelik gereğince tescil işleminin gerçekleşmesi için Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine yönelik olarak verilen ve verildiği ülke hukukuna göre usulen kesinleşmiş kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Herhangi bir başvuru olmaksızın Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine yönelik olarak verilen ve verildiği ülke hukukuna göre usulen kesinleşmiş kararların aile kütüğüne tescili mümkün değildir.

Yönetmelikle 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27/A Maddesinin (2) Bendindeki " Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır." Şeklindeki müracaatta bulunulacak dış temsilcilikler ile Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlüklerinin hangisi olduğuna ilişkin belirsizlik yönetmeliğin 4. Maddesinin ç bendinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kararın verildiği yabancı ülkelerde bulunan büyükelçiliğini, başkonsolosluğunu veya konsolosluk ajanlığını, 4. Maddesinin e bendinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü belirlemek suretiyle giderilmiştir.

Bu doğrultuda yurtdışında Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurulmaksızın tescili için yurtdışında Türkiye Cumhuriyetinin kararın verildiği yabancı ülkelerde bulunan büyükelçiliğine, başkonsolosluğuna veya konsolosluk ajanlığına, Türkiye'de ise İllerdeki  İl Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüğüne usulüne uygun başvuru formu ve başvuruda talep edilen evraklarla birlikte başvurulabilir.

A. TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Bu düzenleme doğrultusunda yargı yoluna başvurmaksızın nüfus kütüğüne tescil için olmazsa olmaz bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

1. KARAR VE KARARIN NİTELİĞİ NASIL OLMALIDIR?

 1. Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilmiş bulunan bir kararın,
 2. Bu kararın boşanmaya,
 3. Evliliğin butlanına,
 4. Evliliğin iptaline veya
 5. Evliliğin mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilmiş bulunması ve
 6. Bu kararın verildiği ülke hukukuna göre usulen kesinleşmiş ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmayan kararları gerekmektedir.

Kimler tescil talebinde bulunabilir?

 1. Kanun Hükmünde Kararnamede sadece tarafların başvuruda bulunabileceği düzenlenmiş iken Yönetmeliğin 6/2. Maddesindeki '' Tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşmiş boşanmalar hariç, evliliği sona ermiş kişilerin tescil talebi öncesinde ölmüş olmaları durumunda, yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescil talebi hukuki yararı bulunanlar tarafından yapılabilir.'' şeklindeki düzenleme ile tek taraflı irade beyanı ile gerçekleşmiş boşanmalar hariç , Yargıtay'ın yerleşik içtihatları doğrultusunda tescil talebinden önce taraflardan herhangi birinin ölmesi halinde kararların aile kütüğüne tescil talebinde hukuki yararı bulunanlar kararın nüfus kütüğüne tescil edilmesini talep edebilir.
 1. Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemede bu kararların tanınması için bu kararın nüfus kütüklerine tescili için bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvuruda bulunması hususunda zorunluluk getirilmişken yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. bendindeki '' Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olması zorunlu olmayıp, taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilir. Ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki süre doksan günü geçemez.''şeklindeki düzenleme ile tarafların veya taraf vekillerinin birlikte başvurmalarının zorunlu olmadığı ama, ayrı ayrı müracaat edilmesi halinde her iki müracaat arasındaki sürenin doksan günü geçemeyeceğidir. Taraflardan birinin başvurusu üzerine diğer taraf bu başvurudan sonra doksan gün geçmesine müteakiben başvuruda bulunması halinde başvuru süre yönünden reddedilir.

Burada da dikkat edilecek husus bu kararların Nüfus Kütüğüne tescil edilmesi için her iki tarafın da bizzat veya vekilleri aracılığı ile birlikte olmasa da herhangi bir başvuru üzerine diğer tarafın bu başvurudan sonra doksan gün içerisinde ilgili mercie müracaatta bulunmasının zorunlu olduğudur. Buradan hareketle tanıtılması istenen kararın taraflarından her ikisinin bizzat veya vekilleri ile aynı anda müracaatlarının zorunlu olmasa da sadece birisinin bizzat veya vekilinin ilgili kuruma müracaatı halinde diğer tarafın bu başvurudan sonra doksan gün içerisinde başvuruda bulunmasının zorunlu olduğudur. Bu süreye uyulmaması halinde taraflardan herhangi birinin Nüfus kütüğüne tesciline dair başvuru talebi reddedilir.

Bir diğer husus ise taraflardan sadece herhangi birisinin tek başına bizzat ya da vekili aracılığıyla müracaatı halinde belirtilen kararların Nüfus Kütüğüne işlenmesini söz konusu olmamasıdır.

Vekille temsil halinde vekaletnamenin özelliği nasıl olmalıdır?

 1. Tarafların ikisinin veya taraflardan birisinin kendisini vekille temsil etmesi halinde vekile verilecek vekaletname fotoğraflı ve tanıma tenfiz yetkisini içerir özel vekaletname şeklinde düzenlenmesi zorunludur.

Başvuruda sırasında bulunması gerekli olan belgeler nelerdir?

 1. yonetmeliğin 7. Maddesinde başvuruda aranan belgeler olarak;
 1. Başvuru Formu,
 2. Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 3. Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair onaylanmış belge veya yazının aslı ile noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,
 4. Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri, 
 5. Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği. 
 6.   Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarla ilgili daha önce Türk mahkemelerinde açılmış ve halen görülmekte olan dava dosyası bilgileri ile varsa kararların daha önce Türk mahkemelerince kesin hükme bağlanmış olduğuna ilişkin mahkeme kararının aslı veya fotokopisi ya da Türk mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınan belge başvurunun ekine eklenmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin  7/2. Maddesindeki bu düzenleme tescil talebine ilişkin olarak Türkiye'de açılmış olan ve halen derdest olan dosya bilgileri, karar bilgileri veya tanımanın Türk mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde adli makamlardan alınan belgenin başvuruda bulunan makamlarca talep edilmesi nedeniyle vatandaşın Türkiye'deki herhangi bir Mahkemeye müracaatı halinde sadece o Mahkemedeki dosyaların sorgulanması, Mahkemenin Türkiye genelinde sorgulama yapamaması sıkıntı yaratmaktadır. Bu yönüyle KHK'nin uygulanmasına dair Yönetmeliğim bu maddesi adeta KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen 27/A Maddesinin ve bu yönetmeliğin adeta tamamını uygulamaz kılmaktadır. Yasama organı tarafından yönetmeliğin 7/2. Maddesindeki düzenleme tamamen kaldırılmalıdır.

2- HANGİ MAKAMLARIN KARARLARININ TESCİLİ TALEP EDİLEBİLİR?

 1. Bir diğer koşul da "verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş bir kararın" olmasıdır.

Bu şart gereğince ilgili yabancı devletin kanunlarına göre konusunda yetkili ve idari makam tarafından verilmemiş bulunan boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurmaksızın Nüfus Kütüğü 'ne tescili talep edilemez.

3- BAŞVURUDA EKSİK BELGE BULUNMASI HALİNDEKİ UYGULAMA NEDİR?

Yönetmeliğin 7/4. Maddesindeki düzenleme gereği başvuruda alınan belgelerde eksiklik tespit edilenlere, belgedeki bu eksikliklerin tamamlanması için doksan günlük süre verilir. Bu süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.

4-BAŞVURULAR NASIL KARARA BAĞLANIR?

Yönetmeliğin 8. Maddesi Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların aile kütüğüne tescil işlemlerini yapmak üzere, dış temsilciliklerde ve Bakanlıkça belirlenen il müdürlüklerinde komisyonlar oluşturulması öngörülmüştür.

Başvurular bu komisyonlarca görüşülerek karar verilir. Komisyon gündem olmak kaydıyla 15 günde bir toplanır.

Yapılan başvuruların komisyonca incelenmesi ve karar verilmesi sırasında tescili talep edilen Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarda; velayet, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hüküm bulunması halinde, komisyonca sadece tescili istenilen kararın boşanma, evliliğin butlanı, iptali ve mevcut olup olmadığının tespiti yönünden kabul edilir, incelenir, karar verilir ve sonucu ilgili taraflara ve il müdürlüğüne bildirilir. 

Yönetmeliğin 11 maddesindeki düzenleme gereği Yabancı ülke yetkili adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların tesciline ilişkin başvurunun komisyonca reddedilmesi halinde; 5718 sayılı Kanun uyarınca yetkili aile mahkemelerine kararın tanınması veya tenfizi için dava açılabilir.

5-TANIMA VE TENFİZ TALEBİNDE HANGİ KARARLARIN TESCİLİNE KARAR VERİLEMEZ?

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarda komisyonca sadece tescili istenilen kararın boşanma, evliliğin butlanı, iptali ve mevcut olup olmadığının tespiti yönünden kabul edilir, incelenir, karar verilir. Velayet, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hükümler için Komisyonca karar verilmez.  Tarafların Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca görevli ve yetkili mahkemelere kararın tenfizi için ayrıca Aile Mahkemelerinde tenfiz talebinde bulunmak için dava açmaları gerekmektedir.

6-TESCİL BAŞVURULARININ REDDEDİLDİĞİ DURUMDA NE YAPILACAKTIR?

Yönetmeliğin 11. Maddesinde Yabancı ülke yetkili adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların tesciline ilişkin başvurunun komisyonca reddedilmesi halinde; 5718 sayılı Kanun uyarınca yetkili aile mahkemelerine kararın tanınması veya tenfizi için dava açılabileceği belirtilmiştir.

Bu maddedeki düzenleme yönetmeliğe dayanak İlgili KHK kapsamında 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesinin (3) Bendindeki " Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye'de tanınması,  27/11/2007  tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır." maddesine paralel yapılan bir düzenlemedir.

KHK ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince tescil talebine konu kararların Nüfus Kütüğüne işlenmesinin yurt dışında dış temsilciliklerce ve yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince Oluşturulan Komisyonlar tarafından reddedilmesi halinde ilgililer 5718 Sayılı Milletlerarası  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'daki Tenfiz ve Tanımaya ilişkin 50-59. Maddelerindeki yasal düzenlemeler doğrultusunda Aile Mahkemelerinde açacakları davalar neticesine kararın Nüfus Kütüğüne işlenmesi sağlayabileceklerdir. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions