Turkey: Türkiye'de Olağanüstü Hal Uygulamasının Hapis Cezalarının İnfazı Üzerine Etkileri

Last Updated: 7 December 2017
Article by Efe Can Akıncı

I. Genel Bakış

Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler ile 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanununun uygulama alanında önemli ölçüde değişiklikler yapılmıştır.

II. 671 Sayılı KHK

671 Sayılı KHK denetimli serbestlik kurumunu yeniden düzenlemiştir ve yalnızca 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar için özel bir infaz sistemi getirmiştir.

Buna göre işbu KHK 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar için uygulamaya iki türlü yenilik getirmiştir:

 • KHK Md. 32/a uyarınca Denetimli Serbestlik süresi bir (1) yıldan iki (2) yıla çıkarılmıştır.
 • KHK Md. 32/b uyarınca cezalarının önceden 2/3 olan infaz süresi koşulu yerine 1/2 süresini infaz kurumunda dolduranlar koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.

III. İstisnalar

Ancak her suç işbu KHK kapsamında değildir. Aşağıda sayılı suçlar bu KHK kapsamı dışında bırakılmıştır:

 • Kasten öldürme suçları (Türk Ceza Kanunu Madde 81, 82);
 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama (Türk Ceza Kanunu Madde 86/3);
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları (Türk Ceza Kanunu Madde 87);
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (Türk Ceza Kanunu Madde 102, 103, 104, 105)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (Türk Ceza Kanunu Madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (Türk Ceza Kanunu Madde 188),
 • Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (Türk Ceza Kanunu Madde 302-308 arası);
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (Türk Ceza Kanunu Madde 309-316 arası);
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar (Türk Ceza Kanunu Madde 317-325 arası);
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (Türk Ceza Kanunu Madde 318-339 arası);
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar

IV. 29824 ve 29987 Sayılı Yönetmelikler

29987 Sayılı değişiklik ile Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliğine getirilen en önemli değişiklik infaz süresinin kapalı cezaevinde geçirilecek asgari süresine ilişkindir.

Yeni madde ve eski madde kıyaslaması aşağıdaki gibidir:

Eski Hali:

Madde 6 - (1) Hükümlülerden;

a) Toplam cezalarının 1/10 (onda birini)  kurumlarda infaz edip, iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar...

açık kurumlara ayrılabilir.
Yeni Hali:

Madde 6 - (1) Hükümlülerden;

a) Toplam cezaları on (10) yıldan az olanlar bir (1) ayını, on (10) yıl ve yukarı olanlar ise onda birini (1/10) kurumlarda infaz edip, iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar...

açık kurumlara ayrılabilir.

29824 sayılı Yönetmelik ise "5275 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi gereğince istisna tutulan suçlardan hükümlü olanlar hariç olmak üzere, 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, beş yıldan az hapis cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna alınan hükümlüler, en geç üç gün içerisinde yapılacak ilk gözlem sonucu iyi halli oldukları tespit edildiği takdirde bu Yönetmeliğin 10 ncu maddesine göre açık kuruma ayrılabilir." diyerek yeni ve geçici bir düzenleme getirmiştir.

Bu düzenleme pratikte on (10) yıldan az ceza alanların yalnızca bir (1) ay, on (10) yıldan fazla ceza alanların ise cezalarının onda birini (1/10) kapalı ceza evinde tamamladıktan sonra açık ceza evine geçiş yapabileceklerini ortaya koymaktadır.

Bu düzenleme hakkında kamuoyunda 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi sonrasında terör örgütü mensupluğu iddiası ile tutuklananların yakın zamanda hapis cezaları almaları halinde kapasite aşımı yaşanacağı tahmin edilen kapalı cezaevlerinin kısmen boşaltılmasının hedeflendiği yorumu yapılmaktadır.

Bu noktada açık ve kapalı cezaevlerinin farkları şu şekildedir:

 • Kapalı cezaevleri mahkûmların firar etmesini engelleyecek şekilde tasarlanmıştır ve içten ve dıştan alınan güvenlik önlemleri mevcuttur. Açık cezaevleri ise bu tarz güvenlik önlemlerine sahip değildir.
 • Açık cezaevi her daim mahkûm görüşüne açıktır ancak kapalı cezaevinde belirli günlerde ve belirli sürelerle görüşe izin verilmektedir.
 • Hükümlülerin açık cezaevinde belirli işlerde çalışmaları ve buna uygun para kazanmaları zorunludur ve bu işler cezaevi dışında adliyede vb. yerlerde olabilir ancak kapalı cezaevinde böyle bir imkân yoktur.
 • Açık cezaevi mimari olarak dış dünyaya açık ve hükümlülerine kantin, bahçe, sinema salonu gibi imkânlardan faydalanma şansı sunarken, kapalı cezaevi bu imkânları tanımamaktadır.

V. Beraber İnceleme ve Uygulama

Bu belirtilenler beraber değerlendirildiğinde 617 sayılı KHK'nın denetimli serbestlik kurumunda 29824 ve 29987 Sayılı Yönetmelik Değişiklikleri ise ceza infaz kurumunda önemli değişiklikler yapmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere 671 sayılı KHK sadece 01.07.2016 tarihinden önce işlenenleri kapsasa da 29824 ve 29987 Sayılı Yönetmelik Değişiklikleri kalıcı değişikliklerdir.

Bütün bu değişiklikler birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan ceza infaz uygulamasına etki edecek hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlar bakımından:

 • Dört (4) yıl hapis cezasına çarptırılmış birinin yatar süresi yani ceza infaz kurumunda geçireceği süre 671 Sayılı KHK uyarınca 1/2 oranında hesaplanacaktır bu da iki (2) yıl demektir. Bu iki (2) yıllık süre de denetimli serbestlik kapsamında olacağı için sanık cezaevine girmeden denetimli serbestlik kapsamında cezasını sürdürecektir.
 • Hapis cezası yedi (7) yıl olan birinin aynı şekilde infaz kurumunda geçireceği "yatar" süresi 671 Sayılı KHK uyarınca 1/2 oranında hesaplanacak ve üç (3) yıl altı (6) ay iki (2) gün olacaktır. İki (2) yıldan fazla olduğu için 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi uyarınca sanık denetimli serbestlikten doğrudan faydalanamayacaktır. Bir (1) yıl altı (6) ay iki (2) günlük süresi doldurduktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek olan sanığın cezası toplamda on (10) yıldan az olduğu için Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği uyarınca bir (1) yıl altı (6) aylık sürenin bir (1) ayını kapalı cezaevinde geçirecek ve geri kalanını açık cezaevinde tamamlayarak cezasını tamamlayacaktır.

1 Temmuz 2016'dan sonra işlenen suçlar bakımından:

 • Son olarak ise 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlar için 5275 sayılı İnfaz Kanunu geçerli olacaktır ve bir örnek verilirse: 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen bir suç sebebiyle dört (4) yıl hapis cezası alan biri için 671 Sayılı KHK uygulanamayacağından infaz süresi 1/2 değil 2/3 olarak hesaplanacak ve iki (2) yıl sekiz (8) ay üç (3) gün olacaktır. Denetimli serbestlik süresi de 671 Sayılı KHK kapsamında olmayacağı için 2 (iki) değil bir (1) yıl olacaktır. Buna göre sanık bir (1) yıl sekiz (8) ay üç (3) gün boyunca ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanabilecektir. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği gereği ise cezası on (10) yıldan az olduğu için bu sürenin 1 (bir) ayını kapalı cezaevinde geçirecek ve iyi halli olması koşuluyla açık cezaevinde geri kalan sürenin infazı gerçekleşecektir.
 • Hapis cezası 7 yıl olan birinin aynı şekilde infaz kurumunda geçireceği "yatar" süresi için 671 Sayılı KHK uygulanamayacağından 2/3 oranında hesaplanacak ve dört (4) yıl sekiz (8) ay üç (3) gün olacaktır. İki (2) yıldan fazla olduğu için 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105/A maddesi uyarınca sanık denetimli serbestlikten doğrudan faydalanamayacaktır. Üç (3) yıl sekiz (8) ay üç (3) günlük süresi doldurduktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabilecek olan sanığın cezası toplamda on (10) yıldan az olduğu için Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği uyarınca üç (3) yıl sekiz (8) ay üç (3) günlük sürenin bir (1) ayını kapalı cezaevinde geçirecek ve geri kalanını açık cezaevinde tamamlayarak cezasını tamamlayacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions