Cyprus: Άδειες Παραμονής για άμισθους μαθητευόμενους, φ

Last Updated: 20 February 2017
Article by Antonis Paschalides

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105), κανένας αλλοδαπός δεν έχει απόλυτο δικαίωμα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία και δυνατό να απαγορευθεί η είσοδός του στη χώρα, εκτός, εάν κατέχει έγκυρο πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής ή, εφόσον πρόκειται για μετανάστη, κατέχει έγκυρη άδεια μετανάστευσης ή, αν πρόκειται για προσωρινό κάτοικο, κατέχει έγκυρη άδεια εισόδου ή αποβίβασης. Ως εκ τούτου, αν δεν είσαστε Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμείτε να εισέλθετε και να παραμείνετε στην Κύπρο, θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εξασφαλίσει την κατάλληλη άδεια εισόδου και παραμονής στη χώρα. Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση των σχετικών αδειών, ποικίλλουν ανάλογα με τους σκοπούς εισόδου και διαμονής του κάθε προσώπου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές και/ή γενικές προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται, ανεξαρτήτως του σκοπούς εισόδου και διαμονής. Άδειες Παραμονής για άμισθους μαθητευόμενους, φοιτητές, μαθητές και εθελοντές Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή και εξέταση των σχετικών αιτήσεων, διευκολύνει τη διαδικασία εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός αυτής, εξετάζοντας τις σχετικές αιτήσεις κατά προτεραιότητα.

Γενικές Προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες

Το άρθρο 18ΜΔ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, καθορίζει ορισμένες γενικές προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί ο υπήκοος τρίτης χώρας, που πρόκειται να εισέλθει και να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς είτε σπουδών, είτε άμισθης μαθητείας, είτε για σκοπούς εθελοντισμού, είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής μαθητών. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, λοιπόν, ήτοι: ο πολίτης κράτους, το οποίο δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει: (α) να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, με διάρκεια ισχύος 2 ετών τουλάχιστον ή με διάρκεια ισχύος, που να καλύπτει τη σύνολη προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής του∙

(β) να έχει ασφάλεια ασθενείας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων∙

(γ) να μην θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία∙

(δ) να καταβάλλει το τέλος για τη διεκπεραίωση της αίτησής του∙ και

(ε) αν πρόκειται για πρόσωπο, που δεν έχει ακόμη ενηλικιωθεί, θα πρέπει να κατέχει γονική άδεια για την προτεινόμενη διαμονή.

Ειδικές Προϋποθέσεις για τους Φοιτητές

Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος πρόκειται να εισέλθει και να παραμείνει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών θα πρέπει να πληροί, εκτός από τις προϋποθέσεις (α) – (ε) ανωτέρω, και τις εξής:

i. να έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών∙

ii. βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας του∙

iii. βεβαίωση για τυχόν παραχώρηση υποτροφίας, εκδοθείσα από το ίδρυμα, που την παραχωρεί∙ και

iv. αποδεικτικό πληρωμής των τελών εγγραφής, που χρεώνει το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, που με την εγγραφή του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καλύπτεται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κινδύνους, η προϋπόθεση (γ) ανωτέρω θεωρείται ότι πληρούται.

Αν όλες οι προρρηθείσες προϋποθέσεις πληρούνται, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να εξασφαλίσουν άδεια για είσοδο στην Κύπρο. Ακολούθως, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξης στην Κύπρο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την εξασφάλιση της άδειας παραμονής.

Άδεια Εισόδου ή Θεώρησης για Φοιτητές

Ο πολίτης κράτους, που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών πρέπει να αποταθεί είτε στις προξενικές αρχές της Κύπρου στη χώρα καταγωγής του, είτε να υποβάλει μέσω προσώπου, που διαμένει στην Κύπρο (αιτών), αίτηση στο Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Επαρχίας, στην οποία διαμένει ο αιτών.

Η αίτηση για την εξασφάλιση άδειας εισόδου ή θεώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και την καταβολή τέλους €85,43:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος, η οποία να καλύπτει είτε την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον είτε 2 έτη τουλάχιστον∙

(β) αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι ανήλικος, θα πρέπει να προσκομίζεται και γονική άδεια, δεόντως επικυρωμένη για την προτεινόμενη διαμονή, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα∙

(γ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα∙

(δ) ιατρικές αναλύσεις και/ή πρωτότυπο πιστοποιητικό υγείας, δεόντως επικυρωμένο από τη χώρα προέλευσης και με ισχύ 4 μηνών, που να δεικνύει, ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β και Γ, HIV, σύφιλη. Απαιτείται και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση με ισχύ 4 μηνών∙

(ε) βεβαίωση εγγραφής σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών, καθώς και περιγραφή του σχετικού προγράμματος σπουδών, αλλά και της διάρκειάς του∙

(στ) απόδειξη πληρωμής των τελών εγγραφής του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης∙

(ζ) δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από τραπεζικό ίδρυμα της χώρας προέλευσής του, το οποίο να δεικνύει, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών και επαναπατρισμού του και/ή δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης για παραχώρηση υποτροφίας από το ίδρυμα, που την παραχωρεί, αν αυτό βρίσκεται στη χώρα προέλευσης∙ και

(η) απόδειξη καταβολής του τέλους των €85,43.

Αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το οποίο είτε ήδη φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους, είτε έγινε δεκτό για φοίτηση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους για τουλάχιστον 2 έτη, επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Κύπρο ένα μέρος του προγράμματος σπουδών του, που έχει ήδη αρχίσει, ή συμπληρωματικό του προγράμματος σπουδών, που έχει ολοκληρώσει, τότε γίνεται δεκτός στην Κύπρο, εντός χρονικής περιόδου, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση των σπουδών του. Οι αρμόδιες αρχές θα διεκπεραιώσουν τη σχετική αίτηση του εν λόγω προσώπου, εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις γενικές προϋποθέσεις (α) – (ε) και τις ειδικές προϋποθέσεις i – iv ανωτέρω. Επιπλέον, μαζί με την καταχώρηση της αίτησης για να του επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό του ακαδημαϊκού του ιστορικού και αποδείξεις, ότι το πρόγραμμα σπουδών, που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Κύπρο είναι όντως συμπληρωματικό εκείνου του προγράμματος, που έχει ήδη ολοκληρώσει.

Άδεια Διαμονής για Φοιτητές

Ο πολίτης κράτους, που δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος έχει νομίμως εισέλθει στην Κύπρο για σκοπούς σπουδών πρέπει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία άφιξής του στην Κύπρο, να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, προκειμένου να εξασφαλίσει άδειας διαμονής. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και την καταβολή τέλους €34,17:

(α) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με διάρκεια ισχύος, η οποία να καλύπτει είτε την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του τουλάχιστον είτε 2 έτη τουλάχιστον∙

(β) πιστοποιητικό ασφάλισης ασθενείας, που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Κύπρο, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κύπριους πολίτες, εκτός, εάν καλύπτεται αυτόματα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα λόγω της εγγραφής του σε αυτό∙

(γ) ιατρικές αναλύσεις, που πρέπει να γίνουν στην Κύπρο και/ή πρωτότυπο πιστοποιητικό, εκδοθέν στην Κύπρο και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από κυβερνητικό γιατρό με ισχύ 4 μηνών, που να δεικνύουν, ότι ο φοιτητής δεν πάσχει από ηπατίτιδα Β και Γ, HIV και σύφιλη. Απαιτείται και ακτινογραφία θώρακος για φυματίωση∙

(δ) βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυμα της Κύπρου, που να δεικνύει, ότι έχει εμβάσει συνάλλαγμα σε προσωπικό του λογαριασμό, ικανοποιητικού ύψους για την κάλυψη των εξόδων διαμονής, διατροφής και των διδάκτρων για τη χρονική περίοδο, για την οποία ζητείται η άδεια διαμονής∙

(ε) τραπεζική εγγύηση, είτε από το φοιτητή είτε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, για την κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού του∙

(στ) 2 φωτογραφίες∙ και

(ζ) απόδειξη καταβολής του τέλους €34,17.

Η άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα 1 τουλάχιστον έτους, εκτός, εάν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη από 1 έτος, οπότε χορηγείται άδεια, η οποία ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών. Στην άδεια αναφέρεται το δικαίωμα του φοιτητή ν' ασκεί οικονομική δραστηριότητα, αλλά μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία, που αφίχθη στην Κύπρο, σ' έναν από τους τομείς και/ή επαγγέλματα, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι η άσκηση έμμισθης οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπεται εκτός του ωραρίου σπουδών. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να εξακολουθεί να πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, που αναφέραμε ανωτέρω και να υποβάλει τη σχετικά αίτηση ένα μήνα τουλάχιστον πριν λήξει η ισχύουσα άδεια διαμονής. Ο φοιτητής δύναται ν' αλλάξει ίδρυμα, κλάδο σπουδών και/ή ειδικότητας, εφόσον προηγουμένως εξασφαλίσει την άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Ανάκληση ή Άρνηση Ανανέωσης Άδειας Διαμονής

Η άδεια διαμονής μπορεί ν' ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί, εφόσον ο κάτοχος της:

(α) δεν τηρεί τα όρια και τους όρους, που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την πρόσβασή του σε οικονομικές δραστηριότητες ή

(β) εγκαταλείπει τις σπουδές του ή δεν φοιτά κανονικά ή δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του και, συγκεκριμένα:

i. δεν συμπληρώνει επιτυχώς τον προπαιδευτικό ή προπαρασκευαστικό κύκλο ή

ii. δεν συμπληρώνει τον κύκλο σπουδών του στον καθορισμένο χρόνο, αυξανόμενο κατά το 50% του χρόνου αυτού.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δύναται, περαιτέρω, ν' ανακαλεί ή ν' αρνείται να ανανεώσει την άδεια διαμονής, εάν: (α) τούτη αποκτήθηκε δολίως ή

(β) εφόσον αποδειχθεί, ότι ο κάτοχός της δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις ανωτέρω γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής ή

(γ) τούτο επιτάσσουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος και την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions