Czech Republic: Rozšíří se odpovědnost franšízorů?

Last Updated: 5 February 2018
Article by Jiri Ctibor

Američtí franaízoři se cítí být ohro~eni nedávným rozhodnutím, které prolomilo tři desítky let trvající precedent. Za společného zaměstnavatele se toti~ podle něj pova~ují i subjekty, které vykonávají byť jen nepřímou kontrolu nad zaměstnancem. Celkový dopad rozhodnutí zatím není zcela jasný.

Rozhodnutí americké státní instituce na ochranu zaměstnanců (National Labor Relations Board) vzbudilo velké emoce na straně franaízorů, neboť mů~e změnit dosavadní pojetí rozsahu odpovědnosti franaízora. Znepokojující je toto rozhodnutí zejména pro řetězcové giganty, jako je například McDonald's. Vzhledem ke globálnímu charakteru franaízových projektů je třeba mít toto rozhodnutí a jeho budoucí dopady na zřeteli, neboť české právní prostředí, kde výslovná úprava franaízingu neexistuje, mů~e snadněji podléhat zahraničním vlivům.

Joint employer

Rozhodnutí bylo vydáno dne 25. srpna 2015 a týká se známé americké společnosti Browning Ferris, která se dostala do sporu s odbory. Ty se soudně domáhaly určení, ~e právě Browning Ferris je tzv. společným zaměstnavatelem (joint employer) zaměstnanců svého subkontraktora - společnosti Leadpoint Business Services, je~ ve vztahu k Browning Ferris fungovala jako agentura práce. Pokud by odbory tohoto určení dosáhly, mohly by sdru~it nejen zaměstnance Browning Ferris, ale i Leadpoint Business Services či ostatních subkontraktorů a Browning Ferris by s takto silnými odbory byla povinna vyjednávat. V prvním stupni ~alobní návrh neobstál, jeliko~ prvostupňové rozhodnutí se dr~elo dosavadních kritérií, která určovala, kdo mů~e být společným zaměstnavatelem určen. Rozhodnutí druhého stupně vaak ~alobě vyhovělo a tato kritéria zcela změnilo.

Doposud v rámci agenturního zaměstnávání platilo, ~e u~ivatelé nebyli přísluaní k jednání o kolektivních smlouvách s odborovými organizacemi zaměstnanců agentur práce, pokud nevykonávali přímou a okam~itou kontrolu nad pracovněprávními podmínkami zaměstnanců. National Labor Relations Board uzavřela, ~e dosavadní judikatura zaostává za měnícími se podmínkami ekonomiky, kdy roste poptávka po outsourcingu lidských zdrojů a ekonomické subjekty se sna~í vyhnout se pracovněprávním povinnostem. Proto nově stanovila, ~e subjekt mů~e být posouzen jako společný zaměstnavatel i za situace, kdy vykonává pouze nepřímou kontrolu nad zaměstnancem.

V případě Browning Ferris tato kontrola měla spočívat mimo jiné v po~adavku provedení drogového testu před započetím výkonu práce, omezení agentury ve výběru zaměstnanců tak, ~e nebude zaměstnávat nikoho, kdo nebude vhodný pro práci u Browning Ferris, stanovení výkonnostních standardů pro zaměstnance agentury práce či v zákazu, aby agentura práce stanovila svým zaměstnancům vyaaí mzdu ne~ Browning Ferris za práci tého~ druhu.

Rozhodnutí bylo přijato větainou tří demokratů jmenovaných prezidentem Barackem Obamou. Odporovaly jim dva republikánské hlasy. Demokraté v tomto rozhodnutí vyjadřují názor, ~e mateřské společnosti by neměly být zproatěny svých povinností vůči zaměstnancům, kteří stojí na konci smluvního řetězce. Zároveň argumentují, ~e není cílem právní úpravy společného zaměstnavatele zajistit mo~nost zaměstnavatelů, aby se oprostili od právní odpovědnosti k zaměstnancům za současného udr~ení kontroly nad samotným pracoviatěm. Browning Ferris vaak podala opravný prostředek k federálnímu odvolacímu soudu ve Washingtonu. Definitivní rozhodnutí ve věci tedy doposud nebylo vydáno.

Budou z rozhodnutí čerpat inspiraci české soudy?

Zdá se, ~e paralela mezi rozhodnutím National Labor Relations Board a českou právní úpravou je zatím v nedohlednu. Český zákoník práce obsahuje úpravu agenturního zaměstnávání, jejím~ základním principem je existence pracovněprávního vztahu pouze mezi zaměstnancem a agenturou práce coby zaměstnavatelem. Zaměstnanec je následně na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance přidělen k výkonu práce k u~ivateli. U~ivatel sice s agenturou práce některé povinnosti vůči zaměstnanci sdílí, např. povinnost zabezpečit rovnost pracovních a mzdových podmínek dočasně přidělených zaměstnanců se srovnatelnými zaměstnanci u~ivatele, faktickou odpovědnost za dodr~ování těchto povinností ale nese agentura práce, která je ve vztahu k zaměstnanci odpovědným subjektem.1

V současné době je v meziresortním připomínkovém řízení projednáván záměr ministerstva práce a sociálních věcí, který by měl podmínky pro agenturní zaměstnávání zpřísnit.2 Ani tento návrh vaak nepřináaí posun ve vztahu u~ivatel - přidělený zaměstnanec, a odpovědnost u~ivatele vůči zaměstnanci tak i podle navrhované novely zákona zůstane pouze nepřímá. Nově by měl u~ivatel nést správněprávní odpovědnost v případě, ~e dohoda o dočasném přidělení nebude obsahovat (popř. bude obsahovat neúplné či nepravdivé) informace o pracovních a mzdových podmínkách jeho zaměstnanců v obdobném postavení, v jakém je přidělený zaměstnanec. Ve vztahu k přidělenému zaměstnanci je v případě poruaení rovnosti pracovních a mzdových podmínek i nadále odpovědná agentura práce.

Přesto je mo~né, ~e dopad rozhodnutí National Labor Relations Board se časem projeví i v českém právním prostředí, a to v oblasti franaízingu, která tradičně podléhá americkým trendům a její~ výslovná úprava v českém právním řádu chybí.

Dopady rozhodnutí na oblast franaízingu

Rozhodnutí National Labor Relations Board v USA vítají předevaím odborové svazy, ale i skupiny advokátů zastupujících zaměstnance, kteří v jeho vydání u~ dlouho doufali. Rozhodnutí by mělo mít pozitivní vliv na obnovu korporátní odpovědnosti v ekonomice, která si nechává vaechny problémové slu~by outsourcovat. Zvýaená míra outsourcingu se projevuje i v České republice, a to nejen u zahraničních subjektů. I zde proto mů~e obdobný posun judikatury představovat cestu ke kultivaci pracovněprávních vztahů a mo~nost takového posunu, ať u~ legislativního či čistě judikatorního, není nereálná. V USA vaak franaízová lobby varuje, ~e rozhodnutí mů~e zcela ochromit franaízový obchodní model, bude-li franaízory nutit k větaí kontrole franaízantů. Lobby se zároveň soustředí na zdůraznění negativních vlivů na řadové franaízory oproti gigantům, kteří se pohybují například v oblasti rychlého občerstvení, a varuje před jeho drtivými ekonomickými dopady.

Právě společnost McDonald's, která čelila opakovaným ~alobám ze strany zaměstnanců svých franaízantů, po~ádala National Labor Relations Board o podrobné vysvětlení, co se rozumí společným zaměstnavatelem v případech vedených proti McDonald's coby franaízorovi. }ádosti vaak nebylo vyhověno.

Je nutno uvést, ~e rozhodnutí National Labor Relations Board se netýkalo vztahu franaízor-franaízant. Svůj názor na vliv rozhodnutí na franaízing vyjádřil i generální rada instituce Richard F. Griffin prostřednictvím amicus curiae brief (institut angloamerického práva umo~ňující třetím osobám přednést soudu informaci vztahující se k řízení) a uvedl, ~e franaízoři by i nadále neměli být posuzováni za společné zaměstnavatele, neboť v případě jejich nepřímého vlivu na zaměstnance franaízantů se jedná o ochranu jejich legitimního zájmu na ochraně svého produktu a značky. Takový vztah je nedostatečný pro to, aby franaízor mohl být kladen na roveň společnému zaměstnavateli.

I přesto velí američtí advokáti k opatrnosti, neboť od tohoto rozhodnutí je ji~ jen krůček k tomu, aby byl franaízor shledán odpovědným ve vztahu k zaměstnancům franaízanta. Doporučují proto franaízorům omezit stávající kontrolu nad zaměstnanci franaízantů, ať u~ je vykonávána prostřednictvím franaízových smluv či pracovních manuálů, zejména kdy~ není přímo nezbytná pro ochranu jejich franaízového konceptu. Lze proto očekávat, ~e dojde k revizi smluvní dokumentace u amerických či globálně působících franaízorů operujících v České republice. Rozhodnutí navíc mů~e inspirovat i soudy členských států EU, které mohou přehodnotit dosavadní koncept odpovědnosti franaízora.

Zalo~ení přímého odpovědnostního vztahu mezi franaízorem a zaměstnanci franaízanta by přitom znamenalo otřes jednoho ze základních principů franaízingu, kterým je přesun pracovněprávní odpovědnosti na jiný subjekt. To by mohlo zejména pro franaízové giganty znamenat nepřijatelné riziko a naprosto by to změnilo celý dosavadní koncept franaízingu, jak ho doposud známe.

Footnotes

1) Viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.04.2011, č. j. 16 Co 246/2010-84, dle kterého je "dohoda o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy pracovněprávním úkonem, kterým dochází k podstatné změně obsahu základního pracovněprávního vztahu dočasně přiděleného zaměstnance, a proto tuto dohodu mů~e se zaměstnancem uzavřít pouze zaměstnavatel, kterým je agentura práce, a nikoli u~ivatel".

2) Čechová, L.; Haisová, E.: Soumrak agenturního zaměstnávání. Zveřejněno na www.epravo.cz dne 05.06.2015. Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/soumrak-agenturniho-zamestnavani-98014.html.

Originally published by Právní rádce, e.conomia.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions