Poland: Czy sąd może orzec o zniszczeniu oryginalnych towarów?

Last Updated: 1 September 2017
Article by Marcin Zarakowski

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polski sąd może orzec o zniszczeniu towarów, a przeznaczonych pierwotnie na rynki nieeuropejskie, mimo że są one w pełni oryginalne?

Coraz większa ilość towarów pierwotnie przeznaczonych na rynki nieeuropejskie, a wprowadzonych bez zgody na rynek unijny, powoduje znaczne straty po stronie uprawnionych ze znaków towarowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polski sąd może na wniosek orzec o zniszczeniu tych towarów, mimo że są one w pełni oryginalne.

Zarówno w przepisach polskiej ustawy Prawo Własności Przemysłowej (p.w.p.) jak też w treści Rozporządzeń UE w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (z dniem 1 października 2017 w życie wchodzi nowe Rozporządzenie nr 2017/1001) uregulowana została tzw. instytucja wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy.

Do wyczerpania prawa dochodzi, gdy towary oznaczone danym znakiem zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (terytoria krajów członkowskich UE + Norwegia i Liechtenstein) przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą. Uprawniony nie może w odniesieniu do takich towarów sprzeciwiać się ich dalszemu obrotowi, w szczególności w postaci ich oferowania lub sprzedaży. Uznaje się więc, iż uprawnionemu ze znaku towarowego przysługuje wyłączne prawo decydowania o pierwszym wprowadzeniu towaru oznaczonego jego znakiem do obrotu. Jeżeli jego wolą było, aby dany towar nie został nigdy wprowadzony na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z aktualnym ustawodawstwem, pozostali uczestnicy obrotu są zobowiązani taką decyzję uszanować.

Na rynku europejskim funkcjonuje jednak sporo podmiotów specjalizujących się w  sprowadzaniu towarów, które pierwotnie przeznaczone były na rynki azjatyckie, amerykańskie, bliskowschodnie. Rynek EOG, wbrew woli uprawnionych do znaków, zalewany jest towarami, które nie były nań przeznaczone np. perfumami, kosmetykami, artykułami elektronicznymi ale także kartridżami i tonerami do drukarek. Mimo, że towary te są w pełni oryginalne, to wprowadzenie ich do obrotu na rynek EOG bez zgody uprawnionego ze znaku towarowego, stanowi naruszenie jego praw.

Czego można żądać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnionemu przysługują wobec tego rodzaju naruszycieli te same roszczenia, jak pod adresem podmiotów oferujących towary podrabiane. Uprawniony może zatem żądać:

 • zaniechania naruszenia,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz
 • naprawienia wyrządzonej w jego majątku szkody.

Na podstawie art. 286 p.w.p. uprawniony może domagać się również by sąd orzekł o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Przykładowymi środkami, które może orzec sąd są np. wycofanie ich z obrotu lub zniszczenie. Przepis stanowi przy tym iż sąd powinien orzekając uwzględnić wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Co istotne, art. 286 p.w.p. znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do roszczeń wysuwanych na podstawie unijnego znaku towarowego.

O ile dopuszczalność orzeczenia przez sąd o zniszczeniu towarów podrobionych lub naruszających prawa ochronne na znaki towarowe w inny sposób (np. wprowadzające konsumentów w błąd co do pochodzenia towaru), nie budzi wątpliwości, o tyle pojawia się pytanie czy dopuszczalne jest orzeczenie o zniszczeniu towarów, w odniesieniu do których nie doszło do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy. Należy bowiem pamiętać, że towary te są towarami oryginalnymi a więc wyprodukowanymi przez uprawnionego ze znaku lub za jego zgodą.

Artykuł 286 p.w.p. stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (tzw. Dyrektywa Enforcement"). Art. 10 wskazanej Dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia w ustawodawstwie krajowym środków dostępnych dla uprawnionych z praw własności intelektualnej, które mogą przyjmować m. in. postać zniszczenia  towarów: ...co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej". Ustawodawca unijny, na gruncie art. 10 Dyrektywy Enforcement, nie różnicuje zatem sytuacji, w których dopuszczalne jest zastosowanie środków ochrony praw własności intelektualnej, dopuszczając możliwość orzeczenia przez sąd środka w postaci zniszczenie towarów ...co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej".

Należy zauważyć, że w myśl przepisów p.w.p., oznaczenie identycznego rodzajowo towaru identycznym znakiem nieoryginalnym, stanowi ten sam przejaw naruszenia w warunkach podwójnej identyczności (art. 296 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) jak wprowadzenie do obrotu bez zgody uprawnionego towarów, w stosunku do których prawo do znaku towarowego nie uległo wyczerpaniu (towarów niewątpliwie identycznych rodzajowo i oznaczonych zarazem identycznym znakiem). Fakt, czy naruszenie prawa ochronnego ma miejsce przez wprowadzanie do obrotu towarów podrobionych, czy też poprzez wprowadzenie na rynek EOG towarów bez zgody uprawnionego do znaku towarowego powinien pozostawać więc bez znaczenia dla roszczenia o zniszczenie towarów naruszających prawo do znaku.

Jak orzekają sądy?

W przedmiocie roszczeń o nakazanie zniszczenia towarów wprowadzonych na rynek EOG bez zgody uprawnionego, kilkukrotnie wypowiadał się Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych.

W wyroku z dnia 16 listopada 2015, sygn. akt XXII GWzt 54/14, Sąd oddalił żądanie strony powodowej o zniszczenie zajętych towarów, zgodnie z art. 286 p.w.p., podnosząc m. in., iż nie byłoby ono możliwe do wykonania albowiem powód nie określił w jaki sposób pozwany lub organ egzekucyjny mogliby ustalić, które z produktów będące własnością pozwanego, nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez powoda lub za jego zgodą?.

Z kolei w wyroku z dnia 31 sierpnia 2015 r. XXII GWzt 13/15, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie strony powodowej o zniszczenie zajętych towarów wprowadzonych do obrotu na rynku EOG bez zgody uprawnionego ze znaku, ograniczając jednakże jego zakres wyłącznie do kartonowych opakowań w których oferowane były perfumy oraz etykiet opakowań szklanych perfum?.

Podobnie Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w jednym z późniejszych, nieprawomocnych jeszcze orzeczeń. Nie ograniczył przy tym zakresu zniszczenia do samych opakowań, lecz zobowiązał pozwanego do zniszczenia zarówno towarów jak i opakowań oznaczonych znakami towarowymi, do których uprawniony był powód.

Wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie wyroki pokazują, że uprawnieni z praw ochronnych na znaki towarowe mogą skutecznie egzekwować swoje prawa, domagając się zniszczenia także towarów, które zostały wprowadzone na rynek EOG bez ich zgody.

Uznając dopuszczalność orzeczenia przez sąd o zniszczeniu towarów wprowadzonych na rynek EOG bez zgody uprawnionego, nie można jednak zapomnieć o przesłankach, które sąd ten winien wziąć jednocześnie pod uwagę. Przepis art. 286, w ślad za art. 10 Dyrektywy Enforcement, nakazuje bowiem, by orzekając, sąd uwzględnił wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

W mojej opinii sąd może orzec o zniszczeniu towarów wprowadzonych na rynek EOG bez zgody uprawnionego. Trzeba jednakże pamiętać, by okoliczności danej sprawy były oceniane indywidualnie. Środek określony w art. 286 p.w.p nie może być traktowany jako z zasady możliwy do zastosowania w każdej sprawie. Waga powstałego naruszenia lub interesy osób trzecich mogą bowiem stanowić istotną przeszkodę przed jego orzeczeniem.

  Footnotes

1 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 listopada 2015 r., sygn. akt GWzt 54/14, LEX nr 2088450;

2  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r., sygn. akt GWzt 13/15, LEX nr 1840794;

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Video
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions