Israel: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פי

Following the Financial Supervision legislation that was approved in 2016, a new memorandum was published, suggesting to anchor an additional section that will enable regulation in the non-bank credit sector (Hebrew):

1. כללי

1.1 ביום 27.3.2014 הורה היועץ המשפטי לממשלה על הקמת צוות בין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי) (להלן: “הצוות“), שהתבקש להמליץ על הסדרת הרגולציה לטווח הארוך בענף שירותי המטבע והאשראי החוץ בנקאי. הצוות הגיש את מסקנותיו והמלצותיו בחודש פברואר 2015, הצעת החוק פורסמה בנובמבר 2015 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016 (להלן: “החוק“) אושר בכנסת ביום 18.7.2016.[1]

1.2 מטרת החוק היא, בין היתר, למנות רגולטור פיננסי אשר יסדיר את ענף נותני שירותי המטבע, ואת ענף האשראי החוץ מוסדי. המפקח על נותני שירותים פיננסיים, הוא הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: “המפקח“). בנוסף, החוק בא להסדיר את תחום האגודות השיתופיות המורשות לתת שירותי פיקדון ואשראי ותחום מנפיקי כרטיס אשראי שלא על ידי סולק או תאגיד בנקאי.

1.3 בחוק ניתנו למפקח סמכויות אסדרה, פיקוח ואכיפה נרחבות, על מנת לפקח על הגופים בענף נותני שירותי המטבע ובענף האשראי החוץ מוסדי, כדי מחד להביא לפיתוחם וליצירת חלופה הולמת למערכת הבנקאית בתחום מתן השירותים הפיננסיים, ומאידך למנוע מגורמי פשיעה וגורמים עבריינים מלעשות בהם שימוש למטרות בלתי חוקיות.

1.4 יצוין כי חוק זה מהווה צעד אחד מהצעדים המתוכננים ליישום המלצות ומסקנות הצוות. בהמשך מוצע לעגן בחקיקה גם הסדרים לעניין שירותים פיננסיים נוספים, ובכללם: שירותי תשלום, שירותי סליקה וכדומה. המטרה ליצור אסדרה כוללת מקיפה וקוהרנטית של כל שוק מתן השירותים הפיננסיים והגופים הפועלים בו.

2. שינוי וקביעת הגדרות מרכזיות

2.1 החוק מרחיב את ההגדרה הקיימת של “נותני שירותי מטבע” בחוק איסור הלבנת הון, תש”ס-2000 (להלן: “חוק איסור הלבנת הון“) ומחליפה בהגדרה של “נותן שירותים פיננסיים”, לפיה, מדובר בנותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק וכן מי שעיסוקו במתן שירות פיננסי כהגדרתו בחוק ואינו בעל רישיון לפי אותו חוק, ולמעט תאגיד בנקאי וכל גוף אחר המנוי בתוספת השלישית לחוק איסור הלבנת הון. בהתאם, פרק ד’1 לחוק איסור הלבנת הון, בטל.

2.2 על פי החוק, “נותן שירותים פיננסיים” הינו בעל רישיון למתן שירותים פיננסים, כאשר, ההגדרה כוללת את כל בעלי הרישיונות לפי החוק. “שירות פיננסי” כולל מתן אשראי, שירות בנכס פיננסי, שירותי פקדון ואשראי והנפקה של כרטיסי אשראי. “שירות בנכס פיננסי” הוא כל פעולה מהמפורטות להלן, שאין בה מתן אשראי, הנעשית על דרך עיסוק: (1) החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פידיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי; (2) ניהול או שמירה של נכס פיננסי, לרבות באמצעות כספת.

2.3 כמו כן, החוק מגדיר באופן רחב מונח חדש של “מתן אשראי”, לפיו, מדובר במתן אשראי דרך עיסוק, למעט הנפקה של כרטיסי אשראי (ופעולות נוספות שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת), ולרבות העמדת מסגרת אשראי, בין השאר באחת מאלה: שירותי ניכיון, מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה, מתן ערבות להתחייבות של אחר ומתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי-קיום החיוב.

2.4 בנוסף, החוק מרחיב את הגדרת המונח “נכס פיננסי” כך שיכלול את כלל אמצעי התשלום המסורתיים, בין היתר, מזומן, שיק, שטר חוב, המחאה בנקאות וכיו”ב וכן כרטיסים נטענים (Prepaid) ומטבע וירטואלי.

2.5 החוק קובע מספר סוגי רישיונות למתן שירותים פיננסיים: רישיון למתן אשראי, רישיון למתן שירות בנכס פיננסי, רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ורישיון הנפקה, שעליהם יחולו החובות המוטלים בחוק על נותני שירותים פיננסיים.

3. דרישת רישיון לצורך מתן שירות בנכס פיננסי או מתן אשראי

3.1 החוק קובע כי לא יעסוק אדם במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי אלא אם כן בידו רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או רישיון למתן אשראי. החוק מחריג את חובת הרישוי, והיא אינה חלה למעשה, על מספר גופים, בין היתר: בורסה וחבר בורסה, תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, תאגיד שהוקם לפי דין, מסלקה וחבר מסלקה, מנהל תיקי השקעות, מנהל קרנות נאמנות, מבטח, חברה מנהלת של קופות גמל, מי שעיסוקו ברכישה של אגרות חוב שהוצעו לציבור על פי תשקיף, יחיד שעיסוקו במתן אשראי באמצעות מפעיל אתר אינטרנט המיועד למתן הלוואות ולקבלתן – אם מפעיל האתר אינו נותן ההלוואה או מקבלה לעניין עיסוק כאמור וכדומה.

3.2 הרישיון למתן אשראי והרישיון למתן שירות בנכס פיננסי יכולים שיהיו רישיון בסיסי או רישיון מורחב. רישיון מורחב יינתן במידה והעיסוק במתן שירות או אשראי הוא ב”היקף פעילות נרחב”, כלומר:

3.2.1 לעניין רישיון למתן שירות בנכס פיננסי – מחזור עסקים העולה על 30 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת;

3.2.2 לעניין רישיון למתן אשראי – צבר אשראי[2] העולה על 25 מיליון שקלים חדשים או על סכום גבוה יותר שקבע השר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

4. דרישת רישיון לצורך מתן שירותי פיקדון ואשראי[3] או לצורך הנפקה של כרטיסי אשראי

4.1 החוק קובע כי אגודה שאינה תאגיד בנקאי לא תעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי, בהיקף פעילות הנמוך מהיקף פעילות בנקאי, אלא אם כן יש בידה רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי. חובת רישוי זו לא תחול על מבטח ועל חברה מנהלת. גם רישיון זה יכול שיהיה רישיון בסיסי או רישיון מורחב והחוק קובע את התנאים והשיקולים למתן רישיונות אלו. כמו כן החוק קובע הגבלות מיוחדות על בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי.

4.2 החוק קובע כי מי שעיסוקו במתן אשראי לא יעסוק גם בהנפקה של כרטיסי אשראי אלא אם כן יש בידו רישיון הנפקה. חובת רישוי זו לא תחול על מי שפטור מרישוי לפי שאר הרישיונות המצוינים לעיל. החוק קובע בנוסף את התנאים למתן רישיון זה וכן הגבלות מיוחדות על בעל רישיון הנפקה.

5. דרישות נוספות שנקבעו בחוק

5.1 היתר לשליטה או להחזקת אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים
החוק קובע כי לא ישלוט אדם בנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד ולא יהיה אדם בעל עניין בנותן שירותים פיננסיים שהוא תאגיד אלא על פי היתר מהמפקח. הוראות אלו לא יחולו על מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין או על תאגיד שרכש אמצעי שליטה ממי ששולט בו.

5.2 דרישת הון עצמי מזערי
החוק קובע כי לנותן שירותים פיננסיים יהיה הון עצמי מזערי כשהוא חופשי מכל שעבוד או עיקול, בסכומים המפורטים להלן:

5.2.1 נותן שירותים פיננסיים שהוא בעל רישיון בסיסי – לעניין בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי – 300,000 ₪; לעניין בעל רישיון למתן אשראי – 500,000 ₪; לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי – 800,000 אלף ₪.

5.2.2 נותן שירותים פיננסיים שהוא בעל רישיון מורחב – לעניין בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי – 1,000,000 ₪; לעניין בעל רישיון למתן אשראי, בהתאם לצבר האשראי שלו;[4] לעניין בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, בהתאם לצבר האשראי שלו או לצבר הפיקדונות שלו.[5]

5.3 בנוסף לאמור, ביחס לנותן שירותים פיננסיים נקבע בחוק גם תנאי כשירות לכהונה כנושא משרה; הגבלות על ניהול עסקים; חובות דיווח שונות; חובות כלפי צרכנים לרבות איסור הטעייה, גילוי נאות ומגבלות לגבי קטינים; הוראות שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין; מתן סמכויות פיקוח נרחבות למפקח לרבות סמכות להטיל עיצומים כספיים; קביעת עבירות פליליות, לרבות עבירה של פעילות ללא רישיון מתאים, וכיו”ב.

5.4 כמו כן, נקבעה בחוק הוראה בעניין פירעון מוקדם להלוואה. לפיה, מי שקיבל הלוואה מבעל רישיון למתן אשראי או מבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, יהיה רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרוע את יתרת ההלוואה לפני המועד שנקבע לפירעונה, לרבות תשלום עמלה לבעל הרישיון בידי מי שביקש לפרוע את ההלוואה כאמור.

6. שירות להשוואת עלויות פיננסיות

6.1 עוד נקבע בחוק במסגרת פרק יא’ כי גוף פיננסי, לפי הגדרתו בפרק זה,[6] יאפשר ללקוח או לנותן שירות להשוואת עלויות[7] שקיבל ייפוי כוח מאת הלקוח, לבקשת הלקוח או נותן השירות, לצפות באופן מקוון במידע פיננסי הנוגע ללקוח והנמצא בידי הגוף הפיננסי. הצפייה במידע פיננסי זה תיעשה באמצעות מנגנון טכנולוגי מאובטח והכל באופן המאפשר צפייה במידע בלבד בלא אפשרות לביצוע פעולות בחשבון.

6.2 נקבע בחוק כי אדם שאינו הלקוח לא יעשה, דרך עיסוק, כל שימוש במידע פיננסי הנוגע ללקוח שהגיע לידיו באופן מקוון, אלא אם הוא נותן שירות להשוואת עלויות. בהתאם, נקבעו בחוק שימושים מותרים במידע פיננסי מקוון לנותני שירות להשוואת עלויות, רק לשם מתן השירותים המפורטים בפרק, בין היתר, השוואת עלויות פיננסיות, ריכוז מידע פיננסי הנוגע ללקוח, ייעוץ בדבר התנהלות פיננסית וכן הלאה.

6.3 החוק קובע גם חובות אמון וזהירות של נותן שירות להשוואת עלויות, מחיל על נותן שירות להשוואת עלויות סעיפי הרלוונטיים לנותן שירותים פיננסיים, בין היתר ביחס לשמירה על ענייני הלקוח, שמירה על יכולת לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין וכדומה. כמו כן, החוק קובע פעולות אשר בעת הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי על המפר וכן הלאה.

7. הוראות מעבר

7.1 החוק ייכנס לתוקף בחודש יוני 2017 בכל הנוגע לנותני שירותי אשראי ובחודש יוני 2018 בכל הנוגע לנותני שירות בנכס פיננסי.

7.2 החוק קובע כי מי שערב כניסת החוק לתוקף החזיק אמצעי שליטה בעוסק ותיק (מי שעסק ערב יום כניסת החוק לתוקף במתן אשראי או במתן שירות בנכס פיננסי) בשיעור הטעון היתר או כיהן כנושא משרה בעוסק ותיק, והעוסק קיבל רישיון לפי החוק, יראו את המחזיק כבעל היתר ונושא המשרה רשאי להמשיך לכהן כנושא משרה באותו עוסק ותיק.

8. תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים בנושא פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי

8.1 בימים אלו תלוי ועומד תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי), התשע”ז-2017 (להלן: “תזכיר החוק“). התזכיר מבקש לעגן בחקיקה מקטע נוסף בחוק הפיקוח שיסדיר את סקטור האשראי החוץ בנקאי באמצעות פלטפורמה המתווכת באופן מקוון – מתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים (להלן: “פלטפורמת P2P או פלטפורמה“). פלטפורמת ה-P2P, מקשרת באמצעות רשת האינטרנט בין לווים למלווים. הלווה והמלווה מתקשרים כל אחד באופן ישיר עם הפלטפורמה ואינם עורכים כל התקשרות ביניהם. כמו כן, מהווה הפלטפורמה גם גורם תפעולי אשר ינקוט בהליכים מסוימים לגביית החובות מהלווים עבור המלווים בפלטפורמה.

8.2 בתזכיר החוק מוצע להרחיב את סמכויות המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים ולקבוע כי יפקח אף על פעילות הפלטפורמות. בהתאם, מוצע לקבוע כלים וסמכויות למפקח לצורך הסדרת פעילות הפלטפורמות והפיקוח עליהן, וזאת במספר היבטים: היבט הפיקוח הרגולטורי, היבט הפיקוח הצרכני כלפי לווים, היבט הפיקוח הצרכני כלפי מלווים וכן היבט של קידום תחרות אפקטיבית לטובת הלקוח. כמו כן, מוצע כי הפעלת הפלטפורמה תותנה בקבלת רישיון מהמפקח ולחלק את הרישיון להפעלת פלטפורמה לשני סוגים, בסיסי ומורחב, אשר ההבדל ביניהם יתבסס על סך אשראי החובות הקיים בפלטפורמה כלפי המלווים.

8.3 מוצע לקבוע בנוסף למגבלות הכלליות החלות על בעל רישיון למתן שירותים פיננסיים, הגבלות ייחודיות שיחולו על בעל רישיון לתיווך מקוון באשראי. במסגרת מגבלות אלו מוצע לקבוע, בין היתר, כי פעילות הפלטפורמה תיעשה באמצעות חשבון נאמנות המתנהל באמצעות מערכת סגורה בלבד ואף לקבוע חובת נאמנות של בעל הרישיון לתיווך מקוון באשראי כלפי המלווה וכלפי הלווה.

________

[1] החוק תוקן לאחר מכן בסוף שנת 2016 במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע”ז-2016, וכן בתחילת שנת 2017 במסגרת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע”ז-2017.

[2]צבר אשראי” – סך כל החובות כלפי בעל רישיון למתן אשראי, בשל אשראי שנתן בפועל, בתוספת 10% מסך מסגרות האשראי שנתן; לעניין זה, “מסגרת אשראי” – התחייבות להעמדת אשראי בסכום מסוים, בניכוי סך האשראי שניתן בפועל מתוך הסכום האמור.

[3]שירותי פיקדון ואשראי” – קבלת פיקדונות ומתן אשראי, כאחת, הנעשים דרך עיסוק, ובלבד שהפיקדונות או האשראי, כולם או חלקם, נושאי ריבית.

[4] (1) צבר אשראי של 25 מיליוני ₪ עד 50 מיליוני ₪ הדרישה להון עצמי של 1,000,000 ₪; (2) צבר אשראי מעל 50 מיליוני ₪ עד 100 מיליוני ₪ הדרישה להון עצמי של 2,000,000 ₪; (3) צבר אשראי מעל 100 מיליוני ₪ הדרישה להון עצמי של 4,000,000 ₪.

[5] (1) צבר אשראי של 25 מיליוני ₪ עד 50 מיליוני ₪ הדרישה להון עצמי של 1,000,000 ₪; (2) צבר אשראי מעל 50 מיליוני ₪ עד 1,000 מיליוני ₪ הדרישה להון עצמי של 1,500,000 ₪; (3) צבר אשראי מעל 1,000 מיליוני ₪ הדרישה להון עצמי של 3,000,000 ₪.

[6] בפרק זה, “גוף פיננסי” – כל אחד מאלה: (1) תאגיד בנקאי; (2) בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי; (3) גוף אחר שעיסוקו בתחום הפיננסי, שקבע השר, בהסכמת שר המשפטים.

[7]נותן שירות להשוואת עלויות” – מי שרשום במרשם המתנהל לפי סעיף 70ז; “שירות להשוואת עלויות” – כל אחד מהשירותים המנויים בסעיף 70ד(א).

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions