Turkey: Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB) Tarafından "Görüntü Aygıtları Yoluyla Kişisel Verilerin İşlenmesi" Hususunda Yayımlanan Kılavuza İlişkin Özet İnceleme

Last Updated: 19 September 2019
Article by Adem Akkır, Erdal Isbilir and Hatice Sena Ünal

EDPB, görüntü aygıtlarının (akıllı telefon kameralarından video özellikli kapı zillerine ve ev güvenlik sistemlerine kadar her şey) çağdaş yaşamdaki yaygınlığını ikrar etmekte ve birçok kişinin -güvenlik gibi belirli amaçlar için- bu tür aygıtların kullanımı konusunda rahat davranabileceğini kabul etmektedir.

Bununla birlikte "Kılavuz İlkeler";

 1. Görüntü kayıtlarının tamamen farklı ve beklenmedik amaçlarla (örneğin pazarlama, çalışan performansının izlenmesi vb.) herhangi bir şekilde suiistimal edilmesini önlemek için tedbirlerin alınması gerektiği,
 2. Veri sorumlularının görüntü kaydı ile ilgili veri koruma ilkelerini (GDPR'nin 5. maddesi) dikkatlice değerlendirmelerinin gerektiği,
 3. Veri sorumlularının görüntü aygıtlarının arızalanması riskine ve bunun neden olabileceği önyargılara karşı farkındalık sahibi olması ve bunlara ilişkin önlemleri alması gerektiği,
 4. Meşru bir temel yaratmanın amaçları bakımından, başka bir yol veya yöntem ile veri işleme amacına ulaşılabilirlik mevcut ise görüntü kayıtlarının gerekli olmayacağı,

Hususlarını vurgulamaktadır.

"Kılavuz İlkeler" özellikle aşağıdaki hususlara açıklık getirmektedir:

 1. GDPR'nin görüntü aygıtları yoluyla kişisel verilerin işlenmesi kurumuna uygulanması
 2. Görüntü aygıtları yoluyla kişisel veri işlenmesinin meşruiyeti
 3. Biyometrik verilerin görüntü aygıtları yoluyla işlenmesi de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi
 4. Veri sahibinin, verilerinin anılan şekilde işlenmesine ilişkin hakları
 5. Anılan şekilde elde edilen verilere ilişkin saklama ve imha etme yükümlülükleri ile
 6. Anılan şekilde veri işlenmesi için gerekli teknik ve kurumsal tedbirler

1. GDPR'ın Uygulanması

"Kılavuz İlkeler'in" açık bir şekilde ifade ettiği üzere aşağıdaki durumlarda GDPR uygulanmamaktadır:

 • Kişinin kimliği doğrudan veya dolaylı olarak belirlenemiyorsa (örneğin sahte güvenlik kamerası kullanımı: davetsiz misafirleri veya sözde izleyenleri kandırmak için tasarlanmış işlevsel olmayan güvenlik kameraları) (bazı üye ülkelerin buna ilişkin düzenlemeleri mevcuttur.)
 • "Law Enforcement Directive (Yaptırım Yönergesi) (LED EU2016/680)" kapsamındaki kamu güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi de dahil olmak üzere; kişisel verilerin, yetkili makamlarca suçların önlenmesi, soruşturulması, tespit edilmesi veya kovuşturulması ya da cezai yaptırımların uygulanması amacıyla işlenmesi;
 • Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi (hane halkı muafiyeti). İşbu muafiyet dar yorumlanmalıdır, şöyle ki; verilerin internet üzerinden yayınlanarak belirsiz sayıda kişi tarafından ulaşılabilir olması durumunda söz konusu muafiyet geçerli olmayabilir. Bu durumun, herkese açık sosyal medya ve içerik paylaşım sitelerinin kullanımına ilişkin soruların artmasına neden olduğuna şüphe yoktur.

2. Veri İşlemenin Kanuna Uygunluğu

Görüntü aygıtları yoluyla kişisel veri işlemenin yasal dayanağının meşru menfaate dayandığı durumlarda:

 • Meşru menfaat, kurgusal veya spekülatif olmayan, kanıtlanabilir 'gerçek' bir meseleye bağlı olmalıdır. Bu çerçevede bir bölgedeki ya da belirli bir ürüne ilişkin suç istatistikleri veya buna ilişkin benzer veri sorumlularının deneyimleri uygun kanıtlar teşkil edecektir. Veri sorumluları ilgili konuyu, istatistikleri veya olayları meşru menfaatin varlığına güçlü bir kanıt olacak şekilde belgelendirmelidir.
 • Veri sorumluları, nerede ve ne zaman görüntü gözetim önlemlerinin alınmasının kesinlikle gerekli olduğunu değerlendirmelidir. Örneğin, mülkün yakın çevresinden daha fazlasını görüntüye almanın gerekli olduğu durumlarda; veri sorumlusu fiziksel ve teknik araçlar yoluyla, alakasız alanları engellemek veya pikselleştirmek (görüntü sayısallaştırma) gibi veri maskeleme önlemlerini almalıdır.
 • Görüntü kaydı alınmasının gerekli olduğu durumlarda veri sorumlusunun, her bir olay bazında, (i)izlemenin ne ölçüde meşru çıkarları, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini etkilediğini ve (ii)bunun veri sahibinin haklarıyla ilgili olumsuz sonuçlara yol açıp açmadığını dikkate almak ve değerlendirmek üzere bir meşru menfaat dengesi kurması zorunludur(meşru menfaat değerlendirmesi).
 • Meşru menfaat değerlendirmesi yapılırken veri sahibinin verinin işlendiği zamanki ve verinin işlendiği çerçevedeki makul beklentileri (objektif bir üçüncü kişinin beklentileri baz alınarak) mutlaka dikkate alınmalıdır. Veri sahipleri bazı durumlarda görüntü kayıtları ile veri işlenmesini verinin diğer yollarla işlenmesine tercih edebilmektedir.
 • Sınırlı ölçüde, ilgilinin rızası ve kamu yararı için yapılan bir görevi yürütme gibi (Madde 6(1)(a) ve (f)'ye ilişkin olarak) yasal dayanaklar da ayrıca uygulanabilir. Bununla birlikte rızaya dayanılması durumunda, alınan rızanın GDPR standartlarını karşılaması gerekmektedir. Söz konusu bölgede görüntü alındığına dair işaretlerin olduğu bir alana girmek, GDPR'nin 4. ve 7. Maddelerindeki şartları karşılamadığı sürece, tek başına rıza kapsamında gerekli bir beyan veya açık bir onay teşkil etmemektedir.

3. Görüntü Kayıtlarının İfşası

"Kılavuz İlkeler", verinin herhangi bir şekilde ifşa edilmesinin (iletim, yayma veya başka bir şekilde erişilebilir hale getirme yoluyla ifşa edilmesi) münferit bir veri işleme türü olarak kabul edildiğini ve veri sorumlusunun bu tür verilerin işlenmesi için yasal bir dayanağa sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarım yapıldığında, GDPR'nin 44. maddesi (ve dolayısıyla 5. bölüm) hükümleri uygulanacaktır. Bu husus özellikle, gözetim için yaygın olarak kullanılan ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışında veya üçüncü bir ülkede veri aktarımı ve depolaması muhtemel olan İnternet Protokolü (IP) kameraları ile ilgilidir. Bu nedenle veri sorumluları, bu tür bir ifşanın meydana geldiği yerlerde uygun önlemleri aldıklarından emin olmalıdır.

4. Biyometrik Veriler De Dahil Olmak Üzere Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

"Kılavuz İlkeler", görüntü gözetiminin her zaman özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmediğini açıkça belirtir.

GDPR'nin 9. maddesi yalnızca görüntü kayıtlarının özel nitelikli kişisel verileri belirlemek için işlenmesi halinde uygulanır. Örneğin; bir etkinlikte yer alan veri sahibinin belirlenebilir görüntülerinden politik fikirlerinin anlaşılabilmesi gibi.

Ancak kişinin görüntü kaydı, o kişinin belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla teknik olarak özellikle işlenmemişse tek başına biyometrik veri olarak kabul edilemez. Bunun özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için, veri gerçek bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamak amacıyla kullanılmalıdır.

5. Görüntü Aygıtları Yoluyla Kişisel Verileri İşlenen Veri Sahiplerinin Hakları

"Kılavuz İlkeler", veri sahiplerinin tüm haklarının görüntü kayıtları kullanılarak kişisel verilerin işlenmesi bakımından da geçerli olacağını belirtmekte ve bu haklardan bazıları ile ilgili birtakım açıklamalarda bulunmaktadır:

Erişim Hakkı: Görüntü gözetimi ile ilgili erişim haklarına uymak, görüntülerden belirlenebilen diğer veri sahipleri bakımından ters bir etki yaratarak bu kişilerin haklarını olumsuz etkileyebilir. Söz konusu üçüncü kişileri korumak için görüntü düzenleme ve karıştırma yöntemleri kullanılmalıdır. Veri sorumluları ayrıca veri sahiplerine, bu hususlarda yardımcı olacakları makul zaman dilimlerini belirlemek üzere başvurabilirler.

Silme Hakkı: EDPB, bir fotoğrafı, eski haline döndürülebilme özelliği olmadan belirlenebilir bir görüntü oluşturacak şekilde yeniden dönüştürerek bulanıklaştırmanın GDPR hükümleri uyarınca kişisel verinin silinmesi olduğunu belirtmektedir.

İtiraz Hakkı: Görüntü gözetimi durumunda bu hak alana girişten önce, içerdeyken veya izlenen alandan ayrıldıktan sonra kullanılabilir. Bu durum, veri sorumlusunun meşru gerekçeleri bulunmadığı sürece, kişilerin belirlenebileceği bir alanı izlemenin yalnızca aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde hukuka uygun olduğu anlamına gelir: (i)Veri sorumlusunun talep halinde kameranın kişisel verileri işlemesini derhal durdurabiliyor olması veya (ii)Şayet izlenen alan kısıtlı ise, veri sorumlusunun alana girmeden önce veri sahibinin onayını almış olması. Doğrudan pazarlama amacıyla görüntü gözetimi kullanılıyorsa (pratikte pek olası olmamakla birlikte), itiraz hakkı mutlaktır.

Bilgilendirilme Hakkı: EDPB, GDPR'nin gerektirdiği bilgi yoğunluğunun ışığında katmanlı bir yaklaşım önermektedir. En önemli bilgiler ilk katman olan uyarı işaretinde ve diğer zorunlu bilgiler de ikinci katmanda gösterilmelidir.

 • İlk Katman: Uyarı işareti bir simgeyle birlikte verilebilir (bir güvenlik kamerasının fotoğrafı gibi). Bu konudaki bilgi, veri sahibi gözetlenen alana girmeden önce veri sahibinin gözetleme koşullarını kolayca fark edebileceği şekilde yerleştirilmelidir. Bu katman en önemli bilgileri veri sahibine aksettirmelidir. Örneğin, veri işleme amaçlarının detayları, veri sorumlusunun kim olduğu ve veri sahibinin hakları ile birlikte veri işlemenin en önemli etkileri hakkında verilen bilgiler gibi.
 • İkinci Katman: Bu katman (GDPR'nin 13. maddesi altındaki tüm bilgileri içeren) bilgi masası gibi kolayca erişilebilen bir yerde mevcut olmalı veya kolay erişilebilir bir posterde gösterilmelidir. İlk katmanın ikinci katmanın dijital bir kaynağına (ör. QR-kodu veya bir web sitesi adresi) atıfta bulunması en iyi yoldur, ancak birçok kuruluş için bunun gerçekten zorlayıcı olabilecek olması karşısında, bilgilerin dijital olmayan şekillerde de mevcut olması gerekmektedir.

6. Saklama ve Silme Yükümlülükleri

Kişisel verilerin çoğu durumda, tercihen birkaç gün sonra otomatik olarak silinmesi önerilir. Depolama süresi ne kadar uzun belirlenmişse (özellikle 72 saatin ötesinde), amacın meşruiyetini ve depolamanın gerekliliğini kanıtlamak da bir o kadar zor olacaktır. Saklama süreleri açıkça belirlenmeli ve belirlenen süre amaca ulaşmak için gerçekten gerekli olmalıdır.

7. Teknik ve Organizasyonel Önlemler

Kılavuz, teknolojinin yanı sıra organizasyonel uygulamaların tasarım özelliklerine (gözetim ile ilgili olmayan alanların maskelenmesine veya karıştırılmasına izin veren sistemler veya üçüncü kişilerin fotoğraflarının düzenlenmesi gibi) gizlilik önlemlerinin getirilmesini de tavsiye ederek ve varsayılan ayarların veri işlemeyi en aza indirmesini önererek "Privacy by Design" (tasarım yoluyla gizlilik: geliştirilen projelerin başından itibaren mahremiyet ve veri korumasına uygun sistematik geliştirilmesinin teşvik edilmesi yaklaşımına verilen genel isim) ilkesine de değinmektedir. Buna göre bir kuruluşun ticari bir görüntü kayıt sistemi edinmeyi planlaması durumunda, bu gereksinimleri satın alma şartnamesine dahil etmeleri gerekmektedir.

"Kılavuz İlkeler", veri sorumlularının görüntü gözetim politikalarını ve prosedürlerini oluştururken yapması gereken şu hususları içerir: sistemin yönetiminden kimin sorumlu olduğu, görüntü gözetiminin amaç ve kapsamı, uygun ve yasaklı kullanımlar, şeffaflık önlemleri, güvenlik olaylarıyla ilgili arşiv depolaması da dahil olmak üzere görüntünün nasıl ve ne süreyle kaydedildiği; kimlerin ne zaman ve hangi ilgili eğitimleri alacakları, kimlerin hangi amaçla görüntülere erişim hakkının bulunduğu, görüntüleri kimin izlediği ve veri ihlali durumunda ne olacağı gibi operasyonel amaçlar, üçüncü kişilerin kayıt talep etmek için izlemesi gereken prosedürler ve bu talepleri reddetmek veya yerine getirmek için gerekli prosedürler, olay yönetimi ve kurtarma prosedürleri.

Son olarak, GDPR'nin 35. maddesinin gereklilikleri de göz önünde bulundurulduğunda, birçok görüntü gözetimi vakasının bir VKED (Veri Koruma Etki Değerlendirmesi) gerektireceğini varsaymak makul görünmektedir. Bunun gerekli olduğu durumlarda VKED, yukarıda bahsedilen meşru menfaat değerlendirmesine dayanacaktır.

Kaynak Linki:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions