Turkey: TENFİZİN ASLİ ŞARTLARI I: KARŞILIKLILIK (MÜTEKABİLİYET)

Last Updated: 27 May 2019
Article by Kadir Baş

MÖHUK'un 54 üncü maddesin 1 inci fıkrasının (a) bendinde,  yabancı bir ülkede verilmiş mahkeme kararının tenfiz edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında karşılıklılığın bulunması gerektiği düzenlenmiştir. Bu nedenle karşılıklılık  tenfizin  asli  (asıl)  şartlarından  birini  teşkil  etmektedir.  Ancak,  hemen belirtmek  gerekir  ki  karşılıklılık  tanıma  açısından  aranan  şartlardan  biri  değildir. MÖHUK m. 58/1 uyarınca karşılıklılık şartı tanımada aranmaz.

Kanun,   karşılıklılık   konusunda   üç   alternatif   ortaya   koymuştur.   Bunlar,   ahdi (sözleşmesel) karşılıklılık, kanuni (hukuki) karşılıklılık ve fiili karşılıklılıktır. Bu üç karşılıklılık türünden birinin mevcut olması tenfiz kararının verilebilmesi için yeterlidir.

Ahdi (Sözleşmesel) Karşılıklılık: Kararın  verildiği  devletle  Türkiye  Cumhuriyeti arasında  mahkeme  kararlarının  tenfiz  edileceğine  ilişkin  iki  veya  çok  taraflı  bir sözleşmenin   varlığı   durumunda   ahdi   (sözleşmesel)   karşılıklılıktan   bahsetmek mümkündür. Ahdi (sözleşmesel) karşılıklılığı tespit etmek, diğer karşılıklılıkları tespit etmeye nazaran daha kolaydır. Yapılması gereken Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve   Dış   İlişkiler   Genel   Müdürlüğü'nün   internet   sayfasından   ve/veya   Dışişleri Bakanlığı'nın  uluslararası  anlaşmalarla  ilgili  internet  sayfasından  kararın  (ilamın) verildiği ülke ile mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin bir anlaşmanın var olup  olmadığının  araştırılmasıdır.  Anlaşmanın  varlığının  tespit  edilmesinden  sonra mevcut anlaşmanın tenfiz açısından karşılıklılığı içerip içermediğinin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca akademik olarak yazılmış bazı kitaplarda da Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri bulmak mümkündür. Eğer taraflar kendileri bu tespiti yapamazlarsa veya yapmazlarsa, hâkim karşılıklılığın varlığını re'sen araştırmak zorunda  olduğu  için,  Adalet  Bakanlığı  Uluslararası  Hukuk  ve  Dış  İlişkiler  Genel Müdürlüğü'nden kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklılığın varlığını soracaktır.

Kanuni (Hukuki) Karşılıklılık:Kanuni  karşılıklılığın  oluşabilmesi  için  kararın

verildiği ülkede yabancı mahkeme kararlarını tenfiz edilebileceğini ortaya koyan bir düzenlemenin bulunması gerekmektedir.  Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri  yabancı  mahkeme  kararlarının  tenfizini  düzenleyen  hükmün  salt  varlığının karşılıklılık  için  yetmeyeceği  ayrıca  bakılması  gereken  noktanın  kararın  verildiği ülkedeki tenfiz şartları ile MÖHUK'un ilgili hükümlerindeki tenfiz şartlarının birbirine eş veya en azından birbirine yakın olması gerekmektedir. Örneğin, Türk hukukunda tenfizde  esasa  girme  yasağı  vardır.  Kararın  verildiği  ülke  hukukuna  göre  yabancı mahkeme kararları tenfiz edilmesine rağmen esastan incelenerek tenfiz ediliyor ise burada tam bir karşılıklılıktan bahsedilemez. Hemen ilave etmek gerekir ki, tenfiz usulündeki farklar önemli değildir. Burada dikkat edilmesi gereken tenfiz şartlarındaki benzerlik ve denkliktir.

Fiili Karşılıklılık: Ahdi veya kanuni karşılıklılık mevcut olmamakla birlikte, kararın verildiği  devlette  yabancı  mahkeme  kararlarının  ve  özellikle  Türkiye  Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından verilmiş kararların tenfizi fiili olarak ilgili ülkedeki mahkemeler tarafından  gerçekleştirilmekte  ise  bu  durumda  fiili  karşılıklılığın  varlığı  kabul edilmektedir. Ancak burada zor olan nokta fiili karşılıklılığın tespiti noktasında ortaya çıkmaktadır. Eğer, kararı veren ülke mahkemeleri daha önceden bir Türk mahkemesi tarafından  verilmiş  bir  kararı  tenfiz  etmemiş  ise  mevcut  bir  karar  olmadığı  için karşılıklılığın tespitini ortaya koymak mümkün değildir. Böyle bir durumda Türk hâkimi önüne  gelen  tenfiz  davasında fiili  karşılıklılığın  başlatma konusunda  (eğer şartları mevcutsa)  tereddüt  etmeden  tenfiz  kararı  verebilmelidir.  Bazen  mahkemeler  daha önceden Türk mahkemeleri tarafından verilmiş bir kararı tenfiz etmiş olsalar bile bu kararı o ülkenin yargılama sistemi içerisinde bulup çıkarabilmek her zaman için çok mümkün olmamaktadır. Bu durumda özellikle davacı ilgili ülkedeki uygulamacılardan yardım isteyerek daha önce Türk mahkemesinden verilmiş bir kararın tenfiz edildiğini ortaya koyan kararı Türk mahkemesine sunması gerekmektedir.

Kararın  verildiği  ülke  federal  bir  yapıya  sahip  ise,  kararın  hangi  federe  devlette verildiğine bakılıp  o federe devlet  ile Türkiye  Cumhuriyeti  arasında  karşılıklılığın varlığını aramak gerektiği 2010 yılında verilen Yargıtay karında ortaya konulmuştur1. Bu Yargıtay kararına kanuni (hukuki) ve fiili karşılıklılık açısından katılmak mümkün olsa da ahdi (sözleşmesel) karşılıklılık açısından katılmak mümkün değildir. Çünkü, federe devletlerin diğer devletler ile iki ve çok taraflı anlaşma yapmaları mümkün olmadığından dolayı federal devlet tarafından yapılmış iki veya çok taraflı anlaşma eğer karşılıklılık  şartını  ihtiva  ediyor  ise  bunun  yeterli  görülmesi  gerektiği  kanaatini taşımaktayız.

Diğer önemli bir konu, ahdi karşılıklılık yani mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması ve tenfizi konusunda iki taraflı anlaşma hükümleri ile kanuni (hukuki) karşılıklılık hükümleri  arasında  fark  varsa  ve  kanuni  hükümler  daha  lehe  ise  hangisi  tercih edilmelidir? Bu konuda daha lehe olan hükümlerin tercih edilebileceği doktrinde ifade edilmiştir2. Kanaatimizce, bu yaklaşım pratik açıdan doğru olsa bile hukuki zemini yoktur.  Zira  MÖHUK  m.  1/2  gereğince  uluslararası  anlaşma  hükümleri  öncelikle uygulanır.  Bir  konuda  uluslararası  sözleşme  mevcut  ise  onu  öncelikle  uygulamak durumunda olduğumuzdan dolayı kanuni düzenlemeyi uygulamak mümkün değildir. Ancak,  sözleşmenin  içerisinde  kanuni  düzenlemelerin  sözleşme  hükümleri  yerine uygulanabileceğine ilişkin hüküm varsa durum farklılık oluşturur. Bu durumda daha lehe olan düzenleme kullanılabilir. Daha lehe olan düzenlemenin kullanılmasının diğer bir sakıncası da diğer Akit devlet mahkemesinin daha lehe olan iç hukukunu değil de uluslararası sözleşmeyi uygulaması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, bir devlet ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda iki taraflı anlaşma olsun ve bu anlaşma bizim MÖHUK hükümlerimize göre daha ağır şartlar getirsin. Şanlı tarafından ifade edilen görüş kapsamında değerlendirildiğinde, MÖHUK'un hükümleri tenfiz için uygulanabilir. Ancak, Türk mahkemesi tarafından verilen bir karar diğer akit devletin mahkemesi önünde tenfiz için bulunsa ve diğer akit ülke mahkemesi sözleşmeyi öncelikle uygularsa bu durumda kendi irademizle karşılıklılığı ortadan kaldırmış oluruz.

Footnotes

1 Yargıtay 2. HD, E. 2010/11237-K., 2011/2718.

2 ŞANLI, C.,/ESEN, E.,/ATAMAN-FİGANMEŞE, İ., Milletlerarası Özel Hukuk, 3. B., 2014, s. 484-485.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions