Turkey: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Last Updated: 8 April 2019
Article by Alp Cal and Hakan Gündes

12 Eylül 2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik yapılmasına dair Karara ("Karar") ilişkin 2018-32/52 Numaralı Tebliğ ("Tebliğ") 16 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup; Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") Tebliğ ile ilgili olarak uygulamadaki belirsizlikleri gidermek ve sözleşme bedellerine ilişkin döviz yasağının kapsamına açıklık getirebilmek amacıyla 27 Şubat 2019 tarihinde Tebliğ ile ilgili sıkça sorulan sorular ve işbu soruların cevaplarını ("SSS") yayımlamıştır.

Bakanlık tarafından yayımlanan SSS ile bir takım kavramlar açıklanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında sayılan hizmet sözleşmeleri, taşımacılık ve nakliyeye ilişkin hizmet sözleşmeleri, limanlarda gerçekleştirilen iş ve hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda sayılan sözleşme çeşitlerinden birden fazlasını barındıran karma sözleşmeler, ithal girdilerin konu edildiği satış sözleşmeleri, menkul kıymet sözleşmeleri, taşıt kiralama ve satış sözleşmeleri, iş makineleri satış sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, döviz kredi sözleşmeleri, futbolcu iş/hizmet sözleşmeleri, pilot iş/hizmet sözleşmeleri, kamu-özel işbirliği projeleri kapsamında gayrimenkul kiralama sözleşmeleri, antrepo kiralama sözleşmeleri, finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

A. HİZMET SÖZLEŞMELERİ

i. Genel Olarak

SSS'nin 2. Maddesinde, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler hizmet kapsamında değerlendirilmiş, bu işlemlere ilişkin sözleşmeler de hizmet sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Kural olarak Türkiye'de yerleşik kişilere yurt içinde sunulan hizmetlere ilişkin hizmet sözleşmelerinin (hizmet tedarik edenler yabancı da olsa) döviz cinsinden ve/veyahut dövize endeksli olarak düzenlenmesi mümkün değildir.

Yine 2017/4 numaralı Tebliğ'in 6/3 maddesinde belirtilen

ii. Taşımacılık ve Nakliyeye İlişkin Hizmet Sözleşmeleri

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yine yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu itibarla bu kapsama giren taşımacılık ve nakliye hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecektir.  

iii. Limanlarda Gerçekleştirilen İş ve Hizmet Sözleşmeleri

Türkiye'deki gümrüklü liman sahalarında sunulan hizmetler kapsamında Türkiye'deki yerleşik kişiler arasında akdedilecek iş ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

B. ESER SÖZLEŞMELERİ

Eser sözleşmeleri ile ilgili açıklamalar ise SSS'nin 6. Maddesinde yer almaktadır.

Maliyet, eser meydana getirilinceye değin harcanan değer olarak tanımlanmakta iken, sözleşme bedeli ise maliyet üzerine eklenen kar ile birlikte ortaya çıkan değer olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre, eğer bir eser sözleşmesi,  döviz sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilir. Maliyetlerin sadece bir kısmının döviz cinsinden olması dahi, sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmesi için yeterli görülmüştür.

C. KARMA SÖZLEŞMELER

85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda sayılan menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmesi çeşitlerinden birden fazlasını barındıran karma sözleşmeler ile ilgili açıklamalar ise SSS'nin 7. Maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu açıklamalara göre karma sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilme işleminden muaf olması için içerisinde yer alan sözleşme tiplerinin tümüne istisna tanınmış olması gerekmektedir.

D. MENKUL SATIŞ VE KİRA SÖZLEŞMELERİ

Yurt içinde dövizle ya da dövize endeksli olarak ticari mal satan tacirlerin durumu ile açıklamalar SSS'nin 8. Maddesi ve devamı maddelerinde yapılmıştır.

Buna göre menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli serbestçe döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabileceği için satışı yapılacak olan ticari mal, menkul tanımına dahil ise döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak satılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla ham madde, mamul, ticari mal tanımına dahil olabilecek menkullerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak satılabilmesi mümkündür. Ancak, taşıt satışına ilişkin menkul satış sözleşmeleri ile taşıt kirasına ilişkin menkul kiralama sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı ayrıca belirtilmiştir.  

Taşıt kiralama ve satış sözleşmelerinin döviz yasağı istisnası ise Tebliğ'in 8. maddesinin 25. fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre yalnızca Karar'ın Geçici 8. Maddesinin yürürlüğe girdiği 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan, taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmelerinin Türk Lirasına çevrilmesi zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.  

SSS'nin 11. Maddesinde, iş makinelerinin satışının menkul mal satışı kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle, işbu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilebileceği belirtilmiştir.

E. Yukarıda belirtilen sözleşme türleri özelindeki açıklamalar haricinde uygulamadaki belirsizlikleri gidermek ve sözleşmelerdeki döviz yasağının kapsamına açıklık getirebilmek amacıyla bir takım konulara değinilmiştir. SSS'de yer alan söz konusu açıklamalar aşağıdaki gibidir;

 1. Döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırılması mümkün olmayan bir sözleşmede sözleşme bedelinin Türk Lirası üzerinden yapılıp, faturalar döviz üzerinden düzenlenebilir mi?
 • Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılıp faturanın döviz üzerinden düzenlenmesinin mümkün değildir (SSS Madde 13).
 1. Sigorta sözleşmeleri Tebliğ kapsamına dahil midir?
 • Sigorta sözleşmelerinin Tebliğ kapsamına dahil olmadığı belirtilmiştir (SSS madde 17). Ancak, Tebliğ uyarınca döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün olmayan sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinden birinin sigorta sözleşmesi olması durumunda bu sigorta sözleşmesinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 1. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılan sözleşme yasaklamalarına tabi midir?
 • SSS'nin 19. maddesinde yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Tebliğ hükümlerine tabi olmadığı belirtildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ancak Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler ile Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler, Türkiye'de yerleşik olarak kabul edildiğinden bunların Tebliğ kapsamına dahil olduklarına vurgu yapılmıştır. SSS'nin 20. Maddesinde belirtildiği üzere bir kişinin Türkiye'de yerleşik olarak kabul edilebilmesi için Türkiye'de kanuni yerleşim yerinin bulunmasının

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin;

i. alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde

ii. taraf oldukları hizmet sözleşmelerinde

iii. taraf oldukları iş sözleşmelerinde,

sözleşme bedellerinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.  

 1. Sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi için belirlenen 30 günlük süre sonrasında döviz cinsinden belirlenen sözleşme bedellerinin Türk Lirası'na çevrilmesinde hangi usul izlenecektir?
 • 30 günlük süre sonrasında Türk Lirası'na çevrilecek sözleşmeler için yapılacak hesaplamalarda en son dikkate alınabilecek aylık TÜFE değişim oranı Eylül 2018 dönemi için açıklanan TÜFE değişim oranı olduğu, her ay için açıklanan son TÜFE oranı eklenerek ayrı hesaplama yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Yeni dönem gayrimenkul kira bedellerine ilişkin TÜFE artış haklarının ise saklı olduğuna vurgu yapılmıştır. (SSS madde 23).
 • SSS'nin 34. maddesinde döviz cinsinden kararlaştırılan sözleşmenin Türk Lirası'na döndürülmesinde izlenecek usul örnekleme yöntemiyle açıklanmıştır

5. Yeni yapılacak bir gayrimenkul kiralama sözleşmesinde tarafların sözleşme bedelini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmelerinin herhangi bir istisnası var mıdır?

 • Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde kural olarak sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün bulunmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilere veya Tebliğ'in 8. maddesinin 19. fıkrasında belirtilen kişilerin (dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketler ) alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri istisna kapsamına alınmıştır.

Ancak bu kişilerin sözleşme bedelini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak düzenlemede zorunlu olmadıkları sözleşme bedelini Türk Lirası olarak da belirleyebilecekleri  vurgulanmıştır.

6. Gayrimenkul kiralama sözleşmesinde kira bedelinin Türk Lirası'na çevrildikten sonra istisna kapsamına dahil olunması sebebiyle kira bedelinin döviz veya dövize endeksli olarak geri çevrilebilir mi?

 • Konu ile ilgili SSS'nin 29. Maddesinde ise özel bir durum açıklanmıştır. Buna göre 13 Eylül 2018 tarihinden önce akdedilmiş gayrimenkul kiralama sözleşmeleri yukarıda belirtilen istisna kapsamında yer almakla birlikte;

i. 13 Eylül 2018 ile 16 Kasım 2018 tarihleri arasında sözleşme bedeli Türk Lirası'na çevrilmiş ise bedelin yeniden döviz cinsinden belirlenmesi ancak sözleşmenin diğer tarafının rıza göstermesi halinde söz konusu olabilecektir.

ii. Sözleşme bedeli Türk Lirası'na çevrilmemişse, 16 Kasım 2018 tarihinde istisna kapsamına alınmış olması sebebiyle Tebliğ'in 8. Maddesinin 24. Fıkrası uyarınca sözleşmenin artık Türk Lirası'na çevrilmesine gerek bulunmayacaktır.

7. Türkiye'de yerleşik bir şirketin yine Türkiye'de yerleşik aracı bir şirkete kiraya verdiği gayrimenkulün, aracı şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elliden fazla hissesi Türkiye dışında yerleşik olan kişilere ait olan başka bir şirkete kiraya verilmesi durumunda ilk kiralayanın aracı şirketten döviz veya dövize endeksli olarak kira talep etmesi mümkün müdür?

 • Türkiye'de yerleşik bir şirketin (ilk kiralayan) yine Türkiye'de yerleşik aracı bir şirkete kiraya verdiği gayrimenkulün, aracı şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elliden fazlası Türkiye dışında yerleşik kişilere ait olan başka bir şirkete (nihai kiracı) kiraya verilmesi durumunda ilk kiralayanın aracı şirketten döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kira talep etmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir (SSS madde 30).
 1. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından durum nedir?
 • 09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinin Türk Lirası'na dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.
 1. Gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak ödenmiş depozitoların Türk Lirası'na çevrilme zorunlu var mıdır?
 • 09.2018 tarihinden önce akdedilmiş bulunan gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitoların Türk Lirası'na çevrilmesinin zorunlu olmadığı belirtilmekle birlikte; bu tarihten sonra akdedilen sözleşmeler bakımından depozito bedellerinin Türk Lirası üzerinden kararlaştırılmasının esas olduğu belirtilmiştir.
 1. Tebliğ ile getirilen kısıtlamaya aykırı davranılması halinde uygulanacak olan yaptırım nedir?
 • Tebliğ'e aykırı davranılması halinde Türk Parası Kıymetinin Korunması Hakkında 1567 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında 3.000-25.000 TL tutarında (yeniden değerleme oranları dikkate alındığında yaklaşık 6.300-55.000 TL) idari para cezası sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere uygulanacağı belirtilmiştir. Yine tekerrür durumunda ise bu cezaların iki kat olarak uygulanacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan Tebliğ'e aykırılıklara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde işlem başlatılabilmesini teminen Bakanlık'a gönderilen ihbarların ekinde söz konusu iddiaları destekleyici somut bilgi ve tevsik edici belgelerin (fatura, sözleşme örneği, fiyat teklifi vb.) yer alması g

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions