Turkey: Değersiz alacağa ilişkin kdv'de indirimi hakki

Last Updated: 29 January 2019
Article by Onur Çağdaş Özgür and Kidemli Vergi Danişmani

ÖZET

İşletmeler açısından alacakların tahsilat süreleri ve tahsilat imkanının kalıp kalmaması hali, işletmenin sürekliliği ve faaliyetlerinin sağlıklı olarak devam etmesi açısından önem arz etmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK")'nun 322. maddesinde yer alan düzenleme, alacaklılar açısından alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi durumunda hangi yolun izleneceğini göstermektedir. 7104 sayılı Kanun'la, KDV Kanunu'nun 29. maddesine getirilen düzenleme ile değersiz alacaklara dair hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin indirimi mümkün hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değersiz Alacak, 7104 Sayılı Kanun, İndirilecek Katma Değer Vergisi.

GİRİŞ

Ticari hayatın akışı içinde işletmeler açısından en can alıcı unsurlardan birisi de tahsilat sürelerinin ne derece uzadığıdır. İşletmeler, faaliyetlerinin sağlıklı işleyebilmesi için gerçekleştirdikleri satışların tahsil sürelerini takip etmekte, olası yatırım planlarını bu süreler göz önünde bulundurarak yapmaktadırlar. Tahsilat sürelerinin uzaması durumunda ise şirketler kredi kullanımına yönelebilmektedirler. Türkiye'de 2018 yılı içerisinde yaşanan kur dalgalanmaları neticesinde bazı sektörlerde tahsilat sürelerinin uzadığı yorumları da yapılmaktadır.1 Alacak tahsil süresinin uzaması ve daha sonra imkansız hale gelmesi durumu ticari hayatın içerisinde sıkça karşılaşılan durumlardan birisi olmuştur. Mükelleflerce alacağın tahsilinin imkansız hale gelmesi durumunda hangi işlemin yapılması gerektiği sorusu ise, VUK'un 322. maddesinde yer alan hüküm ile bir anlamda cevaplanmıştır. 

VUK'un 322. maddesinde yer alan hükme göre, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır. Makalemizde, tahsil imkanı kalmayan alacağa ilişkin olarak hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisine getirilen indirim hakkı üzerinde durulacaktır.

 1. DEĞERSİZ ALACAĞIN TEVSİKİ VE TAHSİL EDİLEMEYEN KDV

VUK'un 322. maddesi kapsamında uygulanan değersiz alacak müessesine göre alacağın değersiz hale gelmesi durumunda, değersiz alacaklar bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler. İşletme hesabına göre defter tutan mükellefler madde hükmüne giren değersiz alacakları gider kaydedilmek üzere yok edebilmektedirler. Kanun hükmünde yer alan mukayyet değer ile zarara geçirilerek yok edilmesinden kasıt, alacağın muhasebe hesaplarındaki değeri ile gider yazılabilecek olmasıdır.2 Kanun hükmüne göre, alacağın değersiz alacak olarak kabul edilebilmesi için kazai bir hüküm veya kanaat verici bir vesika ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Fakat değersiz alacağa ilişkin tevsik edici belgelerin ne olduğu ise kanun hükmünde belirtilmemiştir.

Kanaat verici vesikaya ilişkin olarak İdare'nin vermiş olduğu muhtelif özelgelerde örnekler yer almaktadır.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 01.03.2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-323-68 sayılı özelgesinde kanaat verici vesikalara dair aşağıdaki örneklere yer verilmiştir:

 • Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanun'un 31 ve izleyen maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçıların da mirası reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı,
 • Borçlu aleyhine alacaklı tarafından açılan davayı borçlunun kazandığına dair mahkeme kararı,
 • Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin olarak düzenlenmiş belgeler,
 • Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,
 • Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve herhangi bir malvarlığı bulunmadığını belgeleyen resmi evrak,
 • Borçlunun adresinin saptanamaması nedeniyle icra takibat dosyasının kaldırıldığını ve yasal süresi içerisinde yenileme talebinde de bulunulmadığını gösteren icra memurluğu yazısı,
 • Gerek doğuşu gerekse vazgeçilmesi bakımından belli ve inandırıcı sebepleri olmak şartıyla alacaktan vazgeçildiğini gösteren anlaşmalar, (Alacaklının tek taraflı irade beyanı ile alınmasından vazgeçilen alacakların, değersiz alacak olarak zarar kaydı mümkün değildir.)
 • Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararına ilişkin belgeler.

Değersiz alacaklarda alacağın değerinin artık tamamen sıfıra inmiş olması sebebiyle, alacağa dair hesaplanan katma değer vergisinin de borçlu tarafından ödenmesi imkansız hale gelmektedir. Bu durumda satıcı tarafından hesaplanarak katma değer vergisi beyannamesinde beyan edilen KDV alıcıdan tahsil edilemeyecektir. Bu açıdan bakıldığında, ödenecek katma değer vergisi pozisyonunda bulunan mükellefler açısından tahsil etmedikleri bir katma değer vergisinin idareye ödenmesi durumu ortaya çıkmaktadır.

 1. TAHSİL EDİLEMEYEN KDV'NİN İNDİRİMİ

VUK'un 323. maddesinde düzenlenen şüpheli alacaklar, değersiz alacaklardan farklı olarak karşılık ayrılmak suretiyle giderleştirilebilmektedir. Şüpheli ticari alacağa ilişkin olarak hesaplanan katma değer vergisinin gider yazılıp yazılamayacağı uzunca bir süre tartışılagelmiştir. İdare, 334 numaralı VUK Genel Tebliği'nin V. bölümünde yer alan düzenleme3 ile birlikte tahsil edilemeyen katma değer vergisinin şüpheli alacak karşılığı ayrılması suretiyle gider yazılabileceği hükmünü getirerek tartışmalara son noktayı koymuştur.

Tebliğ düzenlemesi ile şüpheli ticari alacak karşılığı yoluyla tahsil edilemeyen KDV'nin gider yazılması mümkün hale gelmiştir.

İdare bu sefer, 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan katma değer vergisine dair önemli bir değişikliğe gitmiştir.

7104 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan hüküm ile birlikte KDV Kanunu'nun 29 maddesine 4. fıkra olarak "Vergi Usul Kanununun 322'nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)." hükmü eklenmiştir.

7104 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemede mükelleflerin dikkat etmesi gereken önemli iki husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, indirime konu edilecek olan katma değer vergisinin, değersiz alacağın gider yazıldığı dönemde indirime konu edilmesi gerektiğidir. Dikkat edilmesi gereken ikinci husus ise, daha önce şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılarak gider yazılan KDV'nin indirim olarak dikkate alınabilmesi için öncelikle söz konusu KDV'nin gelir olarak dikkate alınması gerektiğidir. Mükelleflerin bu durumda, ödenecek veya devreden KDV'lerinin olması göz önünde bulundurularak konuya ilişkin bir değerlendirme yapmaları faydalı olacaktır.

SONUÇ

VUK'un amortismanlar bölümünün üçüncü kısmında düzenlenen değersiz alacak müessesesi, işletmelerin tahsiline imkan kalmadığı kazai bir hükme dayanan veya kanaat verici bir vesika ile tevsik edilmiş alacaklarının değersiz alacak olarak değerlendirilmek suretiyle gider yazılabileceğini hüküm altına almaktadır. 7104 sayılı Kanun'la, KDV Kanunu'nun 29. maddesine eklenen 4. fıkra ile, değersiz alacağa ilişkin olarak hesaplanarak beyan edilen katma değer vergisinin alacağın gider yazıldığı hesap döneminde indirime konu edilmesi mümkün hale getirilmiştir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, daha önce şüpheli ticari alacak karşılığı yoluyla gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin, indirime konu edilebilmesi için öncelikle gelir olarak kayıtlara intikal ettirilmesi şartıdır. 7104 sayılı Kanun'la getirilen uygulama ile birlikte İdare'nin esasen tahsil edilemeyen ve beyan edilen değersiz alacağa ilişkin KDV'nin indirim yoluyla telafi edilmesine imkan tanıdığı yorumu yapılabilecektir.

Footnotes

1 http://www.eulerhermes.com.tr/tr/basinodasi/haberler/Pages/K%C3%BCresel-Alacak-Tahsil-S%C3%BCreleri-67-G%C3%BCne-Uzad%C4%B1.aspx

2 Altar Ömer Arpacı, "7104 Sayılı Kanun'la Getirilen KDV'de İndirim Hakkının Değersiz Alacak Müessesine Etkisi", Yaklaşım, Aralık 2018

3  "Katma değer vergisi, ekonomik faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve işletmenin alışları sırasında ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil eden ve doğrudan doğruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından) kaynaklanan bir alacaktır. Bu itibarla, katma değer vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün olacaktır."

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions