Turkey: Gelir vergisi stopaj teşvikinden kim yararlanacak?

Last Updated: 29 January 2019
Article by Ömer Emen and Özge Ergül
Most Read Contributor in Turkey, July 2019

ÖZET

3218 sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu" ile hukuki çerçevesi belirlenen serbest bölgelerin vergilendirmeyle ilgili teşvik hükümleri, 6772 sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yeniden düzenlenmiştir. 5746 sayılı "Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun"da Ar-Ge merkezlerinin vergilendirilmesi ile ilgili teşvik hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu kanunlarda yer alan hükümlere göre, gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin olarak teşvikten kimin yararlanması gerektiğine dair değerlendirmeler bu makalenin konusu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Serbest Bölge, Ar-Ge/Tasarım Merkezi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Ücret.

GİRİŞ

Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mal ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

Ar-Ge merkezi, Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanmaktadır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinde "Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Daha sonra söz konusu madde 5810 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile "Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı %50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir." şeklinde değiştirilmiştir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun geçici 3. maddesinde, 6772 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile yapılan değişiklik ile 24.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere "Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu oranı %50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi, stratejik, büyük ölçekli veya öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlara yönelik olarak, bölge, sektör ya da faaliyet alanı itibarıyla farklılaştırarak veya kademelendirerek kullanabilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

5746 sayılı Kanun'un 3. maddesinde, "Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." denilmektedir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren ve bölgede ürettiği ürünlerin %85'ini ihraç eden firmalarda görev alan personele yapılan ücret ödemelerin gelir vergisinden istisna tutulacağına ilişkin hüküm, 24.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği yönünde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile gelir vergisi stopaj teşvik tutarlarının işverende kalması gerektiği yorumu kuvvet kazanmış olmakla birlikte, söz konusu teşviklerin çalışana ödenmesi gerektiği yönündeki yargı kararı1 nedeniyle tereddütler hasıl olmaktadır. 5746 sayılı Kanun'da gelir vergisi stopaj teşvikleri ile ilgili benzer düzenleme yer aldığından serbest bölge teşviklerinin çalışana ödenmesi gerektiği yönündeki yargı kararlarından yola çıkılarak Ar-Ge/Tasarım merkezinde görevli personele ödenen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi teşvik tutarlarının da çalışana ödenmesi gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.

  1. 24.02.2017 ÖNCESİ SERBEST BÖLGELERDE GELİR VERGİSİ STOPAJ İSTİSNASI UYGULAMASI

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na eklenen geçici 3. maddede, serbest bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretlerin 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu maddede 5810 sayılı Kanun ile 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış ve "Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  %85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı %50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren ve bölgede üretilen ürünlerin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden mükellefler tarafından istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmektedir. Bu durumda bölgede üretilen ürünlerin %85'inden daha az bir kısmının ihraç edilmemesi durumunda söz konusu istisna hükmünden faydalanılması mümkün olmayacaktır.

Serbest bölgede faaliyet gösteren ve %85'lik ihracat şartını sağlayan bir işletmede görev alan personele yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi istisnası uygulanacağından söz konusu teşvikin işverene mi yoksa çalışana mı kalması gerektiği hususunda personel ile yapılan iş sözleşmesinde ödemenin net ya da brüt olarak belirlenmesi önem arz etmektedir. Şayet personel ile yapılan anlaşma brüt ücret ödemesi yönünde ise işverenin burada brüt ücret tutarından verginin kesilerek hazineye ödenmesi sorumluluğu bulunmaktadır. Kanun hükmünde yapılan ödemenin vergiden müstesna olacağı belirtildiğinden brüt ücret tutarından vergi hesaplanması söz konusu olmayacak, dolayısıyla serbest bölge teşvik tutarı çalışana ödenmiş olacaktır. Ancak işçi ile işveren arasında net ücret ödemesi kararlaştırılmış ise işveren tüm yasal yükümlülüklerden sorumlu olacağından, yasal bir yükümlülük olan gelir vergisinin istisna olması durumunda da söz konusu teşvik tutarının işverene kalması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda, yargı kararında ödemenin brüt ya da net olmasının bir önemi olmaksızın gelir vergisi teşvikinden çalışanın yararlanması gerektiği yönündeki görüşüne katılmamaktayız.

  1. 24.02.2017 SONRASI SERBEST BÖLGELERDE GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI

Konu ile ilgili 24.02.2017 tarihinde son olarak yayımlanan 6772 sayılı Kanun ile 3218 sayılı Kanun'un gelir vergisi stopaj teşvikini düzenleyen geçici 3. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle birlikte serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği ve yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergilerin cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir.

3218 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesini değiştiren 6772 sayılı Kanun'un gerekçesinde, "3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun temel amacı, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek olup bu amaç çerçevesinde Kanun'un getirdiği teşvikler genel olarak üretici ve ihracatçılara yöneliktir. Böylece, üretici ve ihracatçılara istihdam nedeniyle katlandıkları mali yüklerin hafifletilmesi açısından önemli bir destek sağlanmaktadır. Gelir stopaj teşviki işçilere sağlanan avantaj olmayıp işverenlerin istihdam maliyetini azaltmaya yönelik bir teşviktir. Dolayısıyla, çalışanların bu teşvik unsuru üzerinden hak iddia etmeleri söz konusu olmayacaktır. Bu düzenlemeyle, işçi üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı teşvikinin işverene ait olduğu hususunun açıklığa kavuşturulması ve uygulamada ortaya çıkan ihtilafların giderilerek öngörülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Diğer yandan, 29.06.2012 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından Ekonomi Bakanlığı'na verilen B.07.1.GİB.0.06.43- 120.03.08.03-25 sayılı yazıda; "... Devlete ödenecek duruma gelen gelir stopaj vergisini devlet işveren (vergi sorumlusu) lehine kısmen veya tamamen almaktan vazgeçer..." şeklinde görüş belirtilmiştir. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı hesaplanan verginin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği yönündeki düzenlemelerde teşviklerin işverene ait olduğu düşüncesindedir.

Gerek 6772 sayılı Kanun metninde yer alan düzenleme gerek Kanun maddesinin gerekçesinde gerekse Maliye Bakanlığı'nın vermiş olduğu görüş çerçevesinde hesaplanan verginin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği yönündeki düzenlemelerde teşviklerin işverene ait olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından verilmiş olan Karar'da yer alan verginin mükellefinin çalışan olması sebebiyle teşvik tutarlarının çalışana ödenmesi gerektiği yönündeki görüşe katılmıyoruz. Nitekim konu hakkında teşviklerin işveren yararına getirildiği yönünde değerlendirme yapılan Yargıtay kararı da bulunmaktadır.2

  1. AR-GE/ TASARIM MERKEZLERİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASI

5746 sayılı Kanun'un 3. maddesinde, "Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile bu Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır." denilmektedir.

Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan 4 Seri No.lu Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nde, "Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95'i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90'ı ve diğerleri için yüzde 80'i her bir personel bazında muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir." hükmü yer almaktadır.

Her ne kadar Kanun metninde Ar-Ge/Tasarım personeline bu faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemelerinin belirli şartlarla gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmekte olsa da, Kanun metninin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Tebliğ'de hesaplanan verginin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda tıpkı serbest bölgelere ilişkin ücret teşvikinde olduğu gibi Mali İdare'nin yapmış olduğu düzenleme ile Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde görev alan personele bu görevleri dolayısıyla ödenen ücretler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopaj teşvik tutarlarının işverene bırakılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu Karar'da her ne kadar serbest bölge şirketleri tarafından yapılan ücret ödemelerinden bahsedilmekte ise de Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde görevli personele yapılan ücret ödemeleri nedeniyle yararlanılan gelir vergisi stopaj teşvik tutarlarının işçiye bırakılması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmaktadır. Serbest Bölgeler Kanunu'nda son değişikliğin ardından yer alan gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin düzenleme ve 5746 sayılı Kanun'da gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin düzenleme paralel yapıdadır. Bu nedenle tıpkı serbest bölgelerde olduğu gibi Ar-Ge/Tasarım merkezlerine ilişkin gelir vergisi teşvik tutarları ile ilgili düzenlemeler tamamen bu merkezlerin mali yapılarını güçlendirmeye yönelik olduğundan teşvik tutarlarının işverende kalması gerektiği görüşünü desteklemekteyiz.

SONUÇ

İmal edilen ürünlerin FOB bedelinin %85'ten fazlasını yurt dışına ihraç eden serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, personellerine ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanacak olan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.

3218 sayılı Kanunu'nun geçici 3. maddesinde düzenlenen gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması günümüze kadar gelen tartışmalı konu olmakla birlikte 24.02.2017 tarihine kadar verilmiş olan kararlarda Kanun'un sağlamış olduğu istisnadan çoğu kez işçinin yararlanacağı kanaati getirilmiştir.

3218 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesi 24.02.2017 tarihi itibariyla 6772 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenerek gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında madde değiştirilmiş ve "vergiden müstesnadır" ibaresi yerine hesaplanan verginin verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceği yönünde düzenlemeye yer verilmiştir. Dolayısıyla gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasıyla birlikte serbest bölgelerin kuruluş amaçları arasında yer alan ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesi kavramının desteklenmiş olduğu kanısına varılacaktır.

Serbest Bölgeler Kanunu'nda yapılan değişiklikle gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin hüküm ile 5746 sayılı Kanun Tebliği'nde yer alan gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin hüküm aynı yapıdadır. Dolayısıyla Ar-Ge/Tasarım merkezinde görevli personellere yapılan ücret ödemeleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopaj teşviki tutarlarının da yine Ar-Ge/Tasarım merkezlerini teşvik etmek amacıyla işverene yönelik bir teşvik olduğu kanaatindeyiz.

Son dönemde çıkan yargı kararları neticesinde ve son mevzuat düzenlemelerinde istisna hükmü yerine verginin terkin edilmesi hükmüyle gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanacak olan tarafın işveren olduğu yönünde ifadeler güçlenmektedir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalarda ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde personellere ödenen ücretlerde gelir vergisi istisnası algısı yerini teşvik algısına bırakmıştır. Söz konusu teşvikin işverene sağlanmış olan bir fayda olarak üretim, ihracat ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacağı aşikardır.

Footnotes

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Esas No:2015/6509 Karar  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Esas No:2015/6509 Karar No:2018/486 17.01.2018 tarihli Kararı

2 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin Esas No:2018/9861Karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nin Esas No:2018/9861 Karar No:2018/18648 13.03.2018 tarihli Kararı

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions