Turkey: KDV açısından grup şirketleri arasında birebir kredi yansıtması/köprü krediler

Last Updated: 15 January 2019
Article by Özge Kisacik
Most Read Contributor in Turkey, July 2019

ÖZET

Finansal açıdan güçlü olan grup şirketinin, daha fazla krediyi daha düşük maliyetle bulma imkanına sahip olmasından dolayı, finansal açıdan güçlü durumda olmayan grup şirketlerine banka veya finans kurumlarından temin ettiği krediyi aynı koşullar altında aktarmasına "birebir kredi yansıtması" veya diğer bir adıyla "köprü kredi" denilmektedir. Grup şirketleri arasında birebir kredi yansıtmasının katma değer vergisi ("KDV") açısından vergilendirmeye tabi tutulup tutulmayacağı ise önemli bir tartışma konusudur. 2017 yılına kadar Danıştay kararları ve İdare tarafından verilen özelgeler açısından baskın görüş; kredinin grup şirketleri arasında herhangi bir bedel eklenmeksizin aynen aktarılması işleminde KDV hesaplanmayacağı yönündeydi.

Ancak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ("VDDGK")'nun 25.01.2017 tarihli kararı ile, böyle bir işlemin KDV'ye tabi tutulması gerektiği yönünde görüş tesis etmesi ile birlikte - her iki yöndeki görüşe ait birçok makale de göz önüne alındığında- bu konu, üzerinde tekrar düşünülmesi ve tartışılması gereken önemli bir hal almıştır. Makalemizde, söz konusu iki farklı görüş, Danıştay kararları, özelgeler ve makaleler ışığında incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Grup Şirketi, Birebir Kredi Yansıtması, Köprü Kredi, Katma Değer Vergisi, Finans Hizmeti.

GİRİŞ

Şirketlerin en önemli kaynak bulma yöntemlerinden biri olan kredi yöntemi, şirketin finansal açıdan güçlü olması durumunda daha fazla tutarda ve daha düşük maliyetle kredi bulma imkanına sahip olduğu bir yöntemdir. Bu sebeple kredibilitesi diğerine göre daha yüksek olan bir grup şirketi tarafından alınan kredinin doğrudan ve aynı koşullar altında, kredibilitesi daha düşük olan grup şirketine aktarılması, kredi aktarılan grup şirketinin daha fazla krediye daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan ve uygulamada çokça rastlanan, grup şirketleri adına oldukça avantajlı bir işlemdir.

Birebir kredi aktarım mekanizmasında önemli olan, temin edilen kredinin aynı koşullarla aktarılmasıdır. Örneğin, kredinin aynı faiz oranı, aynı vade yapısı ile, makul sayılabilecek bir sürede aktarımı birebir aktarım olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla bu şartlar sağlandıktan sonra, krediyi temin edip aktaran şirket tarafından faiz ve anapara ödense bile söz konusu mekanizma bundan zarar görmeyecektir.1

Kredinin aynen aktarılması işleminde, bir bedel alınmaması durumunda söz konusu işlemin KDV'ye tabi tutulup tutulmayacağı asıl tartışma konusunu oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, birebir kredi aktarımının yanında herhangi bir ek bedel alınması durumunda -yani; kredi kullanım sırasında ortaya çıkan maliyetler ve finansman giderlerinin yansıtılması sırasında ilave bir kar ya da komisyon eklenirse-2 bu ek bedel, şirketin sunduğu hizmetin karşılığını teşkil edeceğinden genel oranda katma değer vergisine tabi tutulacaktır ve bu noktada görüş birliği bulunmaktadır.

 1. MEVZUAT

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1'inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu; 4'üncü maddesinde, hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; 17/4-e maddesinde ise, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28'inci maddesinde ise "Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar da banka muameleleri vergisine tabidir." hükmü yer almakta olup; son fıkrasında ise, 2279 sayılı Kanun'a göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini devamlı olarak yapanların bu Kanun'un uygulanmasında banker sayılacağı belirtilmektedir. Aynı Kanun'un mükellefi belirleyen 30'uncu maddesinde ise, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü bulunmaktadır. Burada belirtilen borç para verme işinin devamlı olarak yapılmasından maksat, aynı takvim yılı içinde birden fazla kişiye ya da birden fazla olmak üzere bir kişiye veya birbirini izleyen yıllarda bir ya da birden çok kişiye ödünç para verilmesidir. Buna göre, borç verme işinin devamlılık arz etmemesi halinde banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girmeyeceğinden KDV Kanunu'nun 1/1'inci maddesine göre finansman hizmeti olarak değerlendirilerek KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, KDV Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre krediler nedeniyle ödenen faiz, komisyon gibi ödemeler KDV'den istisnadır.

 1. UYGULAMA

Krediyi aktaran taraf, alınan krediye ilişkin faizleri hem bir borç hem de alacak olması nedeniyle, bir yandan gider kaydederken diğer taraftan gelir kaydetmektedir. Bu şekilde, krediyi aktaran taraf üzerinde herhangi bir masraf kalmamaktadır. Aynı şekilde krediyi kullanan taraf ise faizi gider olarak kaydetmektedir. Dolayısıyla kredinin asıl kullanıcısı olarak, aktarılan krediye ilişkin maliyete kredi aktaran ana şirketin kendisi katlanmaktadır.3

Birebir kredi yansıtmasının KDV'ye tabi tutulup tutulmaması tartışmasının ana noktasını; mali yapısı veya ticari itibarı, dolayısıyla kredibilitesi yüksek olan grup şirketinin, banka ve diğer finans kuruluşlarından temin ettiği kredinin aynı koşullar altında bir diğer grup şirketine kredi aktarması işleminin nitelik olarak bir hizmet olup olmadığına ilişkin değerlendirme oluşturmaktadır.

 1. GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA BİREBİR KREDİ YANSITMASININ KDV'YE TABİ TUTULMAMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞ

Birebir kredi yansıtmasının finansal hizmet olarak nitelendirilemeyeceği yönünde çeşitli Danıştay kararları ve özelgeler mevcuttur. Aşağıda incelenecek olan kararlardan da anlaşılacağı üzere, Danıştay'ın 2017 yılında tartışma yaratan Danıştay VDDGK kararına kadar istikrar kazanmış uygulaması aslında bu görüş yönündedir.

 1. Danıştay Kararları

Danıştay 1997 tarihli kararlarında, alınan döviz kredisini faiz ile birlikte ilişkili şirkete aktaran kurum adına bir menfaat doğmadığı gerekçesiyle ve söz konusu işlemde hizmet karşılığı gelir elde edilmediğinden bahisle, bu işlemi bir finansman temini hizmeti olarak kabul etmemiş ve KDV tarhiyatını hukuka aykırı bulmuştur.4

Danıştay 19895, 199367, 19948, 1995910, 199811, 199912, 200013 yıllarına ait diğer kararlarında ise, şirketin kendi adına aldığı krediyi aynı gruba bağlı bir başka şirkete kullandırması işleminden KDV doğmayacağı yönünde karar tesis etmiştir; ancak söz konusu kararlarda, finansman hizmetinden neler anlaşılması gerektiğine, bu işlemin neden finansman hizmeti olmadığına ilişkin yeterli açıklamada bulunulmaksızın; 'aynı holdinge bağlı şirketlerin birinin lehine hesaplanan faiz diğer şirketin giderini teşkil etmesi', 'hizmet karşılığı gelir elde edilmediğinden finansman temini hizmeti de sayılmayacağı', 'kendisi adına bir menfaat bulunmaması', 'holdingleşme amacına uygun olması' şeklindeki genel gerekçelendirmelere yer verilmiştir.

Son olarak, Danıştay'ın 2015 yılına ait bir kararında ise 14 'aynen aktarılan masraflar dışında başka herhangi bir ad altında gelir elde edilmediği, davacının asıl faaliyetinin kredi vermek ve finansman aracılık hizmeti yapmak suretiyle kazanç elde etmek olmadığı dikkate alındığında grup şirketlere kredi vermek suretiyle katma değer vergisine tabi bir finansman hizmeti sağladığı söylenemez. Dolayısıyla, holdingleşmenin amacına uygun olarak, aktarılan krediler, sunulan bir finansman hizmeti niteliğinde değildir.' gerekçesi ile konuya ilişkin aynı yönde görüş belirtmeye devam etmiştir. Nitekim, makalemizin ilerleyen bölümlerinde açıklanacak olan 25.01.2017 tarihli tartışmalı Danıştay VDDGK kararının yargı sürecinde Danıştay 4. Dairesi de bu yönde karar vermişti.

Tespit edilen 1989-2017 yılları arasındaki konuya ilişkin Danıştay kararları da gösteriyor ki, birebir kredi yansıtması işleminde finansman temini hizmetinin gerçekleşmediği ve KDV konusuna giren bir durumun söz konusu olmadığı görüşü istikrarlı olarak benimsenmiştir.

 1. Özelgeler

201015 ve 200916 tarihli özelgelere göre İdare, aktarılan kredi tutarına ilişkin masrafların herhangi bir fark ilave edilmeksizin bağlı şirkete aynen yansıtılmasının, aslı vergiye tabi olmayan bir işleme ilişkin masraf aktarımı mahiyetinde olduğundan KDV'ye tabi tutulmayacağı yönünde görüş belirtmiştir.

Maliye Bakanlığı'nın 2004 tarihli özelgesi17, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 2011 tarihli özelgesi18 ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 2012 tarihli özelgesinde19 de; kredilerin herhangi bir fark ilave edilmeksizin grup şirketlerine yansıtılması işleminin KDV'den istisna olduğu belirtilerek Danıştay kararlarındaki görüşün desteklendiği görülmektedir.

 1. GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ BİREBİR KREDİ YANSITMASININ KDV'YE TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞ

Danıştay VDDGK'nın 25.01.2017 tarihinde verdiği, grup şirketleri arasında birebir kredi yansıtmasının finansman hizmeti olarak nitelendirilip KDV'ye tabi tutulması gerektiği yönündeki karar20 neticesinde, konu tekrar gündeme gelmiştir. Şaşkınlık yaratan kararın yargı sürecinde, Danıştay 4. Dairesi, geçmiş Danıştay kararları ile aynı çizgide kalarak, 'holdingleşmenin amacına uygun olarak, aktarılan kredi nedeniyle katlanılan tüm masrafların da grup şirketlerine aktarıldığı, bu masraflar dışında başka herhangi bir ad altında gelir elde edilmediği, davacının asıl faaliyetinin kredi vermek ve finansman aracılık hizmeti yapmak suretiyle kazanç elde etmek olmadığı gerekçeleriyle KDV hesaplanmaması gerektiği yönünde karar21 vererek Ankara 1. Vergi Mahkemesinin kararını22 bozmuştu. İlk derece mahkemesi, kurumun ilişkili olduğu kurumların parasal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla para kullandırmak suretiyle finansman hizmetinde bulunduğu gerekçesini öne sürerek kararında ısrar edince, mesele Danıştay VDDGK nezdinde incelendi ve Danıştay'ın yukarıda da örneklendirilen istikrarlı uygulaması Danıştay VDDGK kararı ile adeta sekteye uğradı.

Bu görüş uyarınca, krediyi kullananlardan başkaca bir ücret talep edilmese dahi hizmet ifası gerçekleştirilmektedir ve kredi aktarılan şirketçe doğrudan banka veya finans kuruluşundan kredi alınmayıp özellikle krediye ilk aracılık edeninin kredi verene karşı bir risk üstlenmesi, bu durumun en büyük dayanağını teşkil etmektedir. Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun transfer fiyatlandırmasına ilişkin emsallere uygunluk ilkesi göz önünde bulundurularak, aktarılan kredi ana para tutarı üzerinden her yıl %2 - %5 gibi bir oranda finansman temin hizmeti bedeli hesaplanmalı, bu konu ile ilgili olarak fatura düzenlenmeli ve hesaplanan bedel Katma Değer Vergisi'ne tabi tutulmalıdır. Çünkü yapılan işlemde bir risk üstlenilmesi ve bir hizmet ifa edilmesi söz konusudur. 23

Bunun yanında, grup şirketleri arasındaki birebir kredi yansıtması durumunda; yapılan hizmete "finansman hizmeti" değil, finansman temin hizmeti ya da finansman aracılığı hizmeti denilebileceği, esasen hesaplanan faizin işleme aracılık eden ya da krediyi aktaran şirketin değil banka veya finans kuruluşunun geliri olduğu, dolayısıyla söz konusu faizin finansman aracılığı hizmetinin bedelini teşkil etmediği ve normal şartlarda, mezkûr işlemle ilgili olarak borca ilişkin faiz tutarı üzerinden % 5'lik B.S.M.V. oranında bir aracılık komisyonu hesaplanabileceği ve bu komisyon üzerinden de, ilgili şirkete kredi aktarımının yapıldığı tarih itibariyle % 18 oranında Katma Değer Vergisi alınabileceği de ileri sürülebilmektedir.24

 1. Danıştay Kararları

25.01.2017 tarihli Danıştay VDDGK kararından önce de Danıştay'ın az sayıda da olsa, söz konusu işlemin bir finansman hizmeti olduğu ve bu sebeple KDV hesaplanması gerektiği yönünde kararları mevcut idi. Bu kararlara Danıştay'ın 201525-26, 200627 ve 200728 tarihli kararları örnek verilebilir ve kararların başlıca dayanakları; davacı şirketin ilişkili olduğu şirketlere kullandırdığı borç paralar karşılığında tahakkuk ettirdiği faizin ticari faaliyet kapsamında olduğu, bir şeyi kullandırmanın da hizmet sayılacağı (ilişkili olunan kişi veya kurumların parasal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla para kullandırmak suretiyle finansman hizmetinde bulunulduğu), bir kurumun ticari faaliyeti çerçevesinde sağladığı kredinin işletmenin faaliyeti kapsamında gereksinmelerinde kullanılmasından vazgeçilerek bir başka kurumun yararlanmasına sunulmasının finansman hizmeti olduğu şeklindedir.

 1. Özelgeler

Diğer görüşü destekler nitelikteki özelge sayısı kadar yüksek olmasa da "KDV'ye tabi tutulmalıdır" yönündeki görüşü destekleyen özelgeler de bulunmaktadır. Örneğin İdare bir özelgede, ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketlerin faiz karşılığı birbirine kredi vermesini veya aktarmasını, devamlı yapılmadığı taktirde finansman hizmeti sayıp KDV'ye tabi tutulması gerektiğini belirtmiştir.29

SONUÇ

Genellikle, kredibilitesi daha yüksek olan grup şirketince bankalardan ve diğer finans kuruluşlarından temin edilip finansal durumu daha düşük olan diğer grup şirketine aynı koşullar altında ek bir bedel eklenmeksizin gerçekleştirilen birebir kredi aktarma işlemi, yaygın olarak yapılan bir işlem olup, bu işlemin hizmet niteliğinde olup olmadığı 27.01.2017 tarihli Danıştay VDDGK kararı ile birlikte tekrar gündeme gelen bir tartışma konusunu oluşturmaktadır. Çünkü bu niteliğin tespiti halinde ödenecek olan kredi faizi üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenecektir. Aktarılan kredi tutarına ilaveten bir bedel alınması halinde ise, bu bedelin genel oranda KDV'ye tabi tutulacağı konusunda şüphe bulunmamaktadır. Önceki kararlarında Danıştay ve İdare'nin baskın görüşünün KDV'ye tabi tutulmaması yönünde olduğu görülmektedir; ancak Danıştay VDDGK'nın 2017 tarihli eleştiriye açık kararının ardından, bundan sonraki özelgelerde ve Danıştay kararlarında ne yönde karar verileceği merak konusudur.

Footnotes

1 "Yurtiçi ve Yurtdışı Kaynaklı Köprü Kredilerin BSMV ve KDV Karşısındaki Durumu", Yalçın YALÇIN, Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs 2015.

2 "Köprü Kredilerin KDV ve Kurumlar Vergisine Göre Değerlendirilmesi, Murat ATİK, www.muhasebetr.com, Aralık 2017.

3 agm, Yalçın YALÇIN.

4 Danıştay 11.D, 13.03.1997, 1996/600 E., 1997/955 K., Danıştay 9.D, 17.01.1997, 1996/2110 E., 1997/171 K.,

Danıştay 9.D, 20.03.1997, 1996/2227 E., 1997/957 K.

5 Danıştay 7.D, 13.11.1989, 1989/2547 E., 1989/2526 K.

6 Danıştay 7.D, 9.11.1993, 1992/418 E., 1993/4554 K.

7 Danıştay 9.D, 15.10.1993, 1992/4864 E., 1993/3536 K.

8 Danıştay 7.D, 21.2.1994, 1993/2387 E., 1994/781 K.

9 Danıştay 11.D, 24.4.1995, 1995/1378 E., 1995/1231 K.

10 Danıştay 11.D, 27.4.1995, 1995/648 E., 1995/1309 K.

11 Danıştay 11.D, 5.2.1998, 1997/420 E., 1998/331 K.

12 Danıştay 9.D, 27.4.1999, 1998/2338 E., 1999/1689 K.

13 Danıştay 9.D, 26.10.2000, 1999/2321 E., 2000/3055 K.

14 Danıştay 4.D, 14.12.2015 ,2015/2533E., 2015/6979 K.

15 Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, B.07.1.GİB.04.99.16.01/2, 2010.

16 Gelir İdaresi Başkanlığı, B.07.1.GİB.0.01.53/5317-2358, 23/06/2009.

17 Maliye Bakanlığı, B.07.0.GEL.0.54/5417-2048-15038, 06/04/2004.

18 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14017-18-1198, 30/12/2011.

19 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2472, 08/08/2012.

20 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 25.01.2017, 2016/709 E., 2017/2 K.

21 Danıştay 4.D, 3.11.2014, 3011/1444 E., 2014/6146 K.

22 Ankara 1.Vergi Mahkemesi, 30.11.2010, 2010/1461 E., 2010/2581 K.

23 "Finansman Hizmeti ve Vergilendirilmesi", Süleyman GÜÇLÜ,

http://www.vergisorunlari.com.tr/makale/finansman-hizmeti-ve-vergilendirilmesi/2712

24 "Grup Şirketleri Arasında Kredi Aktarımında Örtülü Kazanç, Örtülü Sermaye, Katma Değer Vergisi ve Muhasebe", Güray ÖĞRENDİK, www.muhasebetr.com

25 Danıştay 3.D, 12.10.2015, 2013/4148 E., 2015/6798 K.

26 Danıştay 9.D, 28.01.2015, 2010/11146 E., 2015/72 K.

27 Danıştay 4.D, 07.02.2006, 2006/133 E., 2006/106 K.

28 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 30.03.2007, 2006/354 E., 2007/129 K.

29 Şükrü Kızılot, Danıştay Kararları ve Özelgeler (II, III, ve IV ciltleri), Yaklaşım Yayıncılık.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions