Turkey: Mali Durumu Bozulan Borçlular İçin Yeni İmkan: Konkordato

Last Updated: 6 September 2018
Article by Consulturk  

AÇIKLAMALAR

ÖZET

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, mali darboğazda bulunan ve borçlarını ödemekte güçlük çeken borçlunun borçları (özellikle borçlarının vadesi ve miktarı) ile ilgili olarak alacaklılarıyla yaptığı ve mahkemeler tarafından onaylanan anlaşmadır. Konkordato ile mali darboğazdaki şirketin nefes alması ve yaşatılarak borçlarını ödemesi amaçlanır. Konkordato kapsamında borçlu şirket, alacaklıları ile mahkeme aracılığıyla vade uzatımı veya anapara ve/veya faiz borcu indirimi anlaşması yapabilir.

15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı kanun ile mali güçlük içerisinde bulunan borçluların uygulamada sıklıkla başvurduğu iflas erteleme kurumu tamamıyla kaldırılmış, onun yerine İcra İflas Kanunu'nda mevcut olan konkordato kurumunun işlevsel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Konkordato, borçlu işletmelerin alacaklıların bir bölümü ile anlaşarak, iflas etmeleri yerine faaliyetlerine devam ederek borçlarını ödeyebilecekleri şekilde yapılandırmalarını amaçlar.

Konkordato hem şirketler hem de gerçek kişiler için düzenlenmiştir. Bu rehberin amacı doğrultusunda konkordato sadece şirketler bakımından ele alınacaktır.

KONKORDATONUN BORÇLU BAKIMINDAN YARARLARI

 • Rehinli alacaklar ve işçi alacakları dışında, konkordato süreci (geçici ve kesin mühlet süresi) boyunca, kamu borçları için yapılan icra takipleri de dahil olmak üzere borçlu şirkete karşı herhangi bir icra takibi başlatılamaz. Önceden başlatılmış icra takipleri durur. Hacizler uygulanmaz.
 • Konkordato kararından önce haciz uygulanmış ve borçlu işletmenin faaliyetine devam etmesi için gerekli makine, teçhizat ve araçlar haczedilmişse, mahkeme söz konusu makine, teçhizat ve araçlarının üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak borçlu şirkete teslimine karar verebilir.
 • Borçlu şirket hakkında verilen ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları konkordato süreci (geçici ve kesin mühlet süresi) boyunca uygulanmaz.
 • Mahkeme, konkordato için başvuran borçlu şirkete konkordatonun başarılı olacağına dair herhangi bir inceleme yapmaksızın üç aylık süre (geçici mühlet) verir. Bu süre gerek görülürse iki ay daha (toplam beş ayı geçmeyecek şekilde) uzatılabilir.
 • Borçlunun tüm alacaklılar ile tek tek anlaşmasına gerek yoktur. Belli çoğunlukta alacaklının borçlunun teklifine onay vermesi halinde borçlunun teklifi (borçlunun teklifine onay vermeyen alacaklılar dahil) tüm alacaklılar için uygulanır. 
 • Konkordato süreci sonunda konkordato anlaşması mahkeme tarafından tasdik edilirse tüm hacizler düşer. İşçilere olan borçlar, vergi borçları gibi kamu borçları, rehinle teminat altına alınmış borçlar ve konkordato süresince üstlenilen borçlar için olan hacizler istisnadır.

KONKORDATONUN ALACAKLI BAKIMINDAN YARARLARI

 • Borçlu işletme yaşatılarak, alacaklının indirimli ve/veya daha uzun vade de olsa alacağını tahsil etmesi sağlanır. Eğer borçlunun mali durumu konkordato teklifini yerine getiremeyecek kadar kötüyse veya borçlu konkordato anlaşmasını yerine getirmeyerek konkordato sonucunda yapılandırılan borçlarını ödemezse, mahkeme borçlu şirketin iflasına karar verir. İflas kararıyla birlikte borçlu şirketin malvarlığı tasfiye edilerek borçlu şirketin alacaklılara olan borçlarının (kısmen de olsa) ödenmesi amaçlanır.
 • Konkordato süreci boyunca borçlu şirketin malvarlığı korunur. Borçlu, mahkemeden izin almadan malvarlığı üzerinde rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletme için önemli malvarlığını devredemez ve bağışlamalarda bulunamaz.

KONKORDATO SÜRECİ

(1) KONKORDATO TALEBİ

Konkordato ne zaman talep edilebilir?

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Konkordatoyu kim talep edebilir?

Konkordatoyu (i) borçlu veya (ii) iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı borçlu adına talep edebilir.

Konkordato talebi için nereye başvurulur?

Borçlu şirketin merkezindeki asliye ticaret mahkemesine başvurulur.

Konkordato talebine eklenecek belgeler neler?

 1. Konkordato ön projesi (borçlu şirketin alacaklılara hangi oranda ve vadede ödeme yapacağını, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için gerekli malî kaynağın nasıl sağlanacağını gösteren yapılandırma teklifi),
 2. Başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler,
 3. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
 4. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo,
 5. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.

(2) GEÇİCİ MÜHLET

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda (1). paragrafta sayılan belgelerin eksiksiz olarak mahkemeye sunulması ve konkordato gider avansının talepten önce mahkeme veznesine yatırılması halinde, mahkeme konkordatonun başarılı olacağına dair herhangi bir inceleme yapmaksızın geçici mühlet kararı verir.

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir.

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân edilir ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

Geçici mühlet süresi

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin talebi üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Geçici mühlet kararının sonuçları

Rehinli alacaklılar bakımından

Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan icra takiplerine devam edilebilir ancak bu icra takibi nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Diğer alacaklılar bakımından

Kamu alacakları nedeniyle yapılan icra takipleri de dahil olmak üzere hiçbir icra takibi başlatılamaz ve önceden başlamış icra takipleri durur. Borçlu hakkında verilen ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz. Mahkeme, konkordato talep eden borçlu şirketin faaliyetinin devamı için gerekli olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçların üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla yediemin olarak borçlu şirkete tedbiren teslimine karar verebilir. Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde, rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

İşçi alacakları bakımından

Konkordatonun bir etkisi yoktur. Konkordato işçilerin icra takiplerini engellemez.

Borçlunun taraf olduğu sözleşmeler bakımından

Borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler uygulanmaz.

 • ÖNEMLİ NOT: Eğer sözleşmede borcun ödenmemesi veya ödenmemesi tehlikesine karşı yukarıda sayılanlar dışında mekanizmalar öngörülmüşse, bu sözleşme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı ilgili sözleşme incelenerek tespit edilmelidir.

Geçici mühlet kararının borçlunun işlemlerini kısıtlaması

Borçlu, mahkemece atanan komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Mahkeme, bazı işlemlerin ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlu şirketin yönetim kurulu yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren:

 • rehin tesis edemez,
 • kefil olamaz,
 • taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez, ve
 • ivazsız tasarruflarda (bağışlamalarda) bulunamaz.

Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Borçlu şirket komiserin talimatlarına uymazsa veya yukarıda sayılan işlemleri mahkemenin izni olmaksızın gerçekleştirirse, mahkeme borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verebilir.

(3) ALACAKLININ İTİRAZI

Alacaklılar geçici mühlet kararının ilanından itibaren yedi gün içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilir. Mahkeme alacaklıların itirazlarını kesin mühlet hakkında kararını verirken dikkate alır.

(4(A)) KESİN MÜHLET KARARI

Mahkeme borçlu şirketin teklif ettiği konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğuna karar verirse, borçluya bir yıllık kesin mühlet verir. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin veya borçlu şirketin talebi ile komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Kesin mühlet verilmesine ilişkin kararlar yukarıda geçici mühlete ilişkin (2). paragrafta yer alan açıklamalarda belirtildiği şekilde ilan edilir ve gerekli makamlara bildirilir. Kesin mühlet kararı verilirse, yukarıda (2). paragraftaki geçici mühlet için belirtilen sonuçlar kesin mühlet süresince devam eder.

(4(B)) KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ

Mahkeme konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olmadığına karar verirse, konkordato talebini reddeder. Bu karar üzerine borçlu veya varsa konkordato talep eden alacaklı bu kararın tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesinin kararı kesindir, ayrıca Yargıtay'da temyize konu edilemez.

(5) KONKORDATO PROJESİNİN OYLANMASI

Konkordato/yeniden yapılandırma projesinin kabulü için gerekli nisap

Rehinli alacaklar bakımından: Alacak miktarı itibariyle 2/3'ü aşan çoğunluk.

Diğer alacaklar bakımından: (a) Toplam alacaklı sayısının ve alacak miktarının yarısını veya (b) toplam alacaklı sayısının 1/4'ünü ve alacak miktarının 2/3'ünü aşan çoğunluk.

Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. İşçiler ve borçlunun eşi, çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin annesi, babası ve kardeşi alacak miktarı ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz. Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, sadece teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılır.

ÖNEMLİ NOT: Rehinli alacaklılar bakımından konkordato projesinin kabulü için gerekli çoğunluk sağlanmasına rağmen ret oyu veren rehinli alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan konkordato anlaşmalarından en uzun vadelisine tabi olur.

Rehinli alacaklılar bakımından yeniden yapılandırma teklifinin uygulanması, diğer alacaklıların konkordatoyu gerekli çoğunlukla kabul etmesine bağlıdır. Eğer diğer alacaklılar konkordato teklifini kabul etmezlerse, rehinli alacaklılar bakımından da yeniden yapılandırma teklifi geçerli olmaz.

(6) KONKORDATO TUTANAĞI VE KOMİSERİN GEREKÇELİ RAPORU

Komiser, konkordato müzakereleri sonucu alınan kararı tutanağa bağlar. Toplantıdan sonra yedi gün içinde de alacaklılar konkordato anlaşmasına katılabilir. Komiser, katılma süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde (toplantı tarihinden itibaren yedi gün + yedi gün) konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye sunar.

(7(A)) KONKORDATONUN MAHKEME TARAFINDAN TASDİKİ

Konkordatonun tasdiki kararında, alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir. Mahkeme tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edebilir.

Konkordatonun tasdiki şartları

 1. konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması,
 2. teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması,
 3. konkordato projesinin öngörülen çoğunlukla kabul edilmesi,
 4. alacaklının açıkça vazgeçmemiş olması kaydıyla, işçilerin alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve geçici ve kesin mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının yeterli teminata bağlanmış olması,
 5. yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordatonun tasdikinin sonuçları

Konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için uygulanır hale gelir. Geçici mühlet kararından önce başlatılmış icra takiplerinde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizler hükümden düşer.

ÖNEMLİ NOT: Konkordato anlaşması aşağıdaki alacaklar bakımından uygulanmaz:

 • işçi alacakları,
 • (vergi alacakları gibi) kamu alacakları (verilen mühlet süresince kamu alacakları bakımından icra takibi yapılamamasına rağmen konkordato anlaşmasının mahkeme tarafından tasdik edilmesiyle icra takibi yapılabilir),
 • rehinli alacaklar (rehinli alacaklar bakımından rehinli alacaklılar ile yapılan ve konkordato teklifi ile birlikte mahkemeye sunulan yeniden yapılandırma teklifi söz konusudur),
 • geçici ve kesin mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar.

Borçlunun konkordato şartlarına uymaması

Kendisine karşı konkordato teklifindeki yükümlülükler yerine getirilmeyen her alacaklı, konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkındaki konkordatoyu feshettirebilir. Konkordatonun feshiyle birlikte icra takibine devam edebilir, borçlu şirketin iflasını talep edebilir.

(7(B)) KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ

Mahkeme konkordatoyu tasdik etmezse, borçlu şirket bakımından doğrudan doğruya iflas sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde, borçlunun iflasına kendiliğinden karar verir.

Mahkeme tarafından verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı on gün içinde Yargıtay'da temyiz yoluna başvurulabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions