Turkey: Biyometrik Sistemle İşyerinde Veri Toplanmasının Kişisel Verilerin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi

Last Updated: 23 July 2018
Article by Okyay Evren

Giriş

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde çalışma yaşamının denetimi ve düzenlenmesi çok daha kolay hale gelmiştir. Bu durum başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel insan hakları açısından çeşitli sorunları meydana getirebilmektedir. Dolayısıyla bu yazıda özellikle çalışma hayatının denetimi ve düzenlenmesi açısından işveren tarafından yapılan parmak izi veya yüz taraması gibi uygulamalar kişisel verilerin korunması hukuku ve iş hukuku kapsamında değerlendirilecektir.

4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından İşçi-İşveren İlişkisi

İşveren tarafından elektronik araçlar kullanılmak üzere gerçekleştirilen denetimlerin kabul edilebilirlik sınırları belirlenirken, öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde işçi işveren ilişkilerinin ne şekilde ele alındığını ortaya koymakta yarar vardır. 

4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi "bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir." şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre bir iş sözleşmesinin 3 tane unsuru vardır. Bunlar:

a) bir işin görülmesi,

b) bağımlı olarak çalışma ve

c) ücret ödenmesidir.

Burada iş sözleşmesinin belirleyici unsuru "işçinin işverene bağlı olarak çalışmasıdır." Bağımlılık unsurunun var olup olmadığının tespitinde, işin işverenin gözetimi ve denetimi altında yapılması ölçütünün yanında işin işverene ait organizasyon bünyesinde işveren yararına yapılması ölçütü de dikkate alınmalıdır.1

Bunun yanında 6098 Sayılı Borçlar Kanunu da Genel Hizmet Sözleşmeleri başlığı altında işçi ve işveren borçlarını düzenlemiştir. "Düzenlemelere ve talimata uyma borcu" kenar başlığını taşıyan 6098 Sayılı Borçlar Kanunu (TBK) 399. maddeye göre, işverenin, işin görülmesi ve işçilerin davranışlarıyla ilgili genel düzenlemeler yapabileceği ve onlara özel talimatlar verebileceği hüküm altına alınmıştır.

İş ilişkisinde işin işverenin gözetim ve denetimi altında yapılması, iş sözleşmesinin belirleyici unsuru olan bağımlılık unsurunun varlığının tespitinde aranan ölçütler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan iş ilişkisi içerisinde gözetim ve denetim, hem işverene tanınan bir hak olarak ve hem de ona yüklenen ödev olarak karşımıza çıkmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "işverenin genel yükümlülükleri" kenar başlığını taşıyan 4. maddesi f. 1 içerisinde, işverenin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme ile işverenin işçiyi gözetleme ve denetleme hakkının yasal çerçevede işverene yüklenen ve ihmali halinde İSGK ve diğer mevzuat hükümleri içerisinde yaptırıma bağlanmış bir ödeve dönüştüğü görülmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından İşçi-İşveren İlişkileri

İş ilişkisi çerçevesinde işçinin gözetlemesi ve denetlemesi kavramlarını, sadece işverene tanınan bir hak niteliğinde değil, aynı zamanda ihmali yaptırıma bağlanmış işverene yüklenen bir ödev niteliğindedir. Hiç kuşkusuz, gözetleme ve  denetleme hakkı ve ödevinin işverenin bu hakkı kullanırken veya bu ödevini yerine getirirken hiç bir sınırlamaya tabi olmadığını söylemek mümkün değildir. İşveren tarafından gerçekleştirilen gözetleme ve denetleme uygulamalarının sınırları 7.4.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanuni bir temele oturmuştur.

Kişisel Veri Kavramı Nedir?

Kişisel veri kavramı hukuki metinlerde "Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler"2 ya da "kimliği belirtilen veya belirtilebilen gerçek kişiyle ilgili tüm bilgiler" olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda, kişisel verinin unsurları olarak, "bilgi", " kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişi" ve "bilginin kişiye ait olması" ölçütlerini sayabiliriz.3 İş hukukunda kişisel veri denilince, bilgisayar ortamında veya özlük dosyalarında saklanan, işçinin özel ve mesleki yaşamını kapsayan, işçiyi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren tüm bilgiler, işaretler veya notlar akla gelmektedir.

Bu doğrultuda, kişisel verilerin işlenmesi, KVKK'da, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmaktadır.4

Yukarıda verilen genel kişisel veri kavramını işçiler açısından ele alacak olursak, uygulamada biyometrik veri elde etmek üzere, parmak izi tanıma, avuç içi tarama, el geometrisi tanıma, iris tanıma, yüz tanıma, retina tarama, DNA tanıma gibi bazı yöntemlere başvurulur. Sözü edilen spesifik yöntemlerden yararlanılarak bireyin kimliği tespit edilebilmektedir. Bu sebeple, biyometrik yöntemler kullanılarak kişiliğin belirlenmesini sağlayan bireye ait parmak izi, avuç içi geometrisi, retina gibi kendine has özellikleri kişisel veri olup, bunlar kişisel verilerin korunması hakkı çerçevesinde koruma altındadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6/1'de bireyin biyometrik verileri hassas kişisel veri olarak kabul edilmiştir.5

Her şeyden önce, işçilerin hangi saatte işyerine gelip, hangi saatte oradan ayrıldıklarını ya da gün içinde işyerinin hangi bölümlerinde çalışma sürelerini geçirdiklerini bilmekte işverenin haklı bir menfaati mevcuttur. Bundan başka, işyeri güvenliğini sağlamak adına, departman girişlerine ya da bölümler arası geçişi sağlayan koridor kapılarına bazı kontrol sistemlerinin yerleştirilmesi kabul edilebilir. Yalnız burada mühim olan husus, ulaşılmak istenen amaç ile bu amaç doğrultusunda kullanılan aracın makul bir orantı içinde olmasıdır. Nitekim, işyeri giriş-çıkışına ya da departmanları birbirine bağlayan geçitlere yüz veya iris tanıma, parmak izi okuma işlevi gören biyometrik kontrol yöntemlerinin konulması genel olarak fazla müdahalecidir. Çünkü, bu tür kontrol sistemlerinin çalışabilmesi için bireyin biyometrik verilerine ihtiyaç duyulur ve bu da işçilere ait biyometrik verilerin işveren tarafından işlenmesi anlamına gelir.6

Buradan hareketle, işverenin biyometrik verileri işleyebilmesi için bir hukuka uygunluk sebebine dayanması gerekir. KVKK gereğince, biyometrik verilerin işlenmesi açısından başvurulacak hukuka uygunluk sebepleri ya işçinin açık rızasını almak ya da kanunlarda bu faaliyetin öngörülmüş olmasıdır.7 Anlaşılacağı gibi, işyerinde biyometrik kontrol sistemi uygulamayı düşünen işverenler işçilerden açık rıza almak suretiyle bir hukuka uygunluk sebebi yaratmak isteyeceklerdir. Lakin, bu uygulamayı sağlayan ve kişisel verilerin korunması hakkına daha az müdahale eden bir yöntemin var olduğu tespit edilirse, somut olayda biyometrik kontrol sisteminin hukuka aykırılığı yönünde bir sonuçla karşılaşılabilir. Her ne kadar aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek işçiden açık rıza alındığında daha az müdahaleci bir yöntemin işverenin karşısına çıkmaması gerektiği düşünülebilirse de ölçülülük ilkesi kanunda "Genel İlkeler" başlığı altında yer almıştır. Dolayısıyla kişisel verilerin işlenmesinde bu ilkelere uyulması zorunludur.

KVKK md. 4'te ölçülülük ilkesi genel bir ilke olarak sayılmıştır. KVKK'nın 4. maddesi aşağıdaki gibidir:

Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Bu maddeye göre kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü olması gerekmektedir. Biyometrik kontrol yöntemlerinin veri işleme amacı ile bağlantılı olduğu ve bu amaç ile sınırlı olduğu değerlendirmesi yapıldıktan sonra ölçülülük ilkesine uygunluk tartışılırken kişisel verilerin korunması hakkında daha az müdahale eden bir yol olup olmadığı değerlendirmesi ile karşılacaktır. Dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilip işçiden açık rıza alınsa dahi işlenen verinin ölçülülük ilkesine uygun olması şarttır.

İşçiye Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şartları Nelerdir?

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak KVKK md. 5 f. 1 içerisinde yer alan "kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez" şeklindeki ifadeden, asıl olanın kişisel verilerin işlenmesinde ve dolayısıyla elektronik gözetlemelerde işçinin rızasının alınması olduğu ortaya konulmaktadır.8

KVKK'da, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği ancak,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık halleri,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkün olduğu düzenlenmiştir.9

Son yıllarda kabul edilen veri koruma kanunlarında "genetik bilgiler " ve "biometrik bilgilerin", sağlığa ilişkin verilerden ayrı olarak değerlendirildiği ve sağlığa ilişkin veriler gibi hassas veriler arasında sayıldığı dikkat çekmektedir.

Bunun bir yansıması olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. Maddesinde, "Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir." ifadesine yer verilmiş olduğundan en önemli biyometrik verilerden olan parmak izi bilgisinin de "özel nitelikte bir kişisel veri olarak" yasal korumadan yararlanacağı görülmektedir. Nitekim bahsi geçen 6. maddenin 2. fıkrasında, "Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır." hükmüne, takip eden 3. fıkrada, "Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir." hükmüne, 4. fıkrada ise, "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır." hükümlerine yer verilerek parmak izi gibi hassas niteliği haiz verilerin güvenliği bakımından koruma amaçlı tedbirler alınmaya çalışılmıştır.

Görüleceği üzere parmak izi ve yüz taraması gibi durumlara ilişkin verilerin kanunlarda öngörülen haller dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi hukuka aykırı olacaktır.10 Şu halde, işverenin bu istisna kapsamında kalan hassas kişisel verilerden birini işlemek istemesi halinde ya ilgili kanunlarda bu faaliyete işaret eden bir hükme dayanacak ya da işçiden bu konu hakkında açık rızasını alacaktır.

İşverenin İşçiyi Nasıl Aydınlatmalıdır?

Veri sorumlusunun (işverenin) ilgili kişiyi (işçiyi) bilgilendirme yükümlülüğü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddede "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun 11. maddeye de atıf yaparak yükümlülüğün alanını genişletmiştir. Buna göre Kanun 10. maddede işverenin kişisel verilerin elde edilmesi sırasında işveren veya yetkilendirdiği kişi, işçilere;

 • İşverenin ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • işverenin kişisel verileri hangi amaçla topladığı (işçinin iş için gerekli niteliklere sahip olup olmadığı, güvenlik, yasa gereği vb.)
 • işveren tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini (üçüncü kişilere, kişisel verileri pazarlayan şirketlere, yasa gereği kamu kurumlarına vb.)
 • işverenin kişisel verileri toplama yöntemi (kamera, telefon, GPRS sistemi, e-mail, internet, üçüncü kişiler, yapılan kişilik testleri vb.),
 • işverenin kişisel veri toplamasının hukuki sebebi (işçinin rızası, yasal yükümlülük, özel üstün yarar vb. ),
 • İşçinin kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenebileceği, işlenmişse bu konuda da bilgi talep edebileceği, işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı,
 • İşçinin kişisel verilerinin işlenmesine karşı düzeltme hakkı, silme hakkı, otomatik sistemle işlenmesine itiraz hakkı, vb. hakları olduğu hakkında bilgilendirilir. 11

İşverenlerin kişisel verileri işlemek için gerekli hukuka uygunluk sebeplerinden birine dayansalar bile bilgilendirme yükümlülüğüne uyulmamış olması kişisel verilerin korunması hakkına aykırılık oluşturur. 

Bilgilendirmenin işveren tarafından tek tek yapılabileceği gibi, işçilere toplu şekilde yapılması da mümkündür. Örneğin, ilan yoluyla bilgilendirme yapılabilir. İşçilerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında toplu bilgilendirme yapıldığında bu bilgilendirmenin belli sürelerle tekrarlanması bilgilendirmenin amacına ulaşması bakımından daha yararlı olacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre "Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir."

İşçiye Ait Özel Nitelikli Kişisel Veriler Nasıl Korunmalıdır?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 6 ncı maddesinin (4) numaralı fıkrasında, "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararına göre işverenin işçiye ait verilere ilişkin aşağıdaki önlemleri alması gerekmektedir:

 1. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi,
 2. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

  a) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi,

  b) Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,

  c) Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması,

  ç) Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

  d) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması,

 3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise

  a) Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,

  b) Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,

  c) Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,

  ç) Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,

  d) Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,

  e) Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,

 4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise

  a) Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması,

  b) Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,

 5. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa

  a) Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,

  b) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,

  c) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,

  ç) Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilmesi gerekir.

KAYNAKÇA:

Aksoy, H. C. (2010). Kişisel verilerin korunması (medeni hukuk ve özellikle kişilik hakkı yönünden). Ankara.

Aydınlı, İ. (2004). İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma. Ankara.

Beytar, E. (2017). İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması. İstanbul: Onikilevha Yayınları.

BOYDAK, D. A. (2017). İŞYERLERINDE UYGULANAN PARMAK İZLI GIRIŞ KONTROL SISTEMINE HUKUKI BAKIŞ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi.

Erbaş, C. G. (2017). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Elektronik Ortamda Gözetlenmesi. Hacettepe Hukuk Dergisi, 97-108.

Gürsel, D. İ. (2016). İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı. Ankara: Adalet Yayınevi.

Kaya, D. D. (2011). AVRUPA BİRLİĞİ VERİ KORUMA DİREKTİFİ EKSENİNDE HASSAS (KİŞİSEL) VERİLER VE İŞLENMESİ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 317-334.

Naz Çağıl Okutan, M. Y. (2018). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun İş Hukuku ve İşçi – İşveren İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi. GSI Articletter Winter 2018.

Pr. Dr. Nuri Çelik, P. D. (2016). İş Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta.

Footnotes

1. (Aydınlı, 2004)

2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 3. www.resmigazete.gov.tr/

3. (Aksoy, 2010)

4. (Naz Çağıl Okutan, 2018)

5. (Gürsel, 2016)

6. (Gürsel, 2016)

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md.6

8. (Erbaş, 2017)

9. (BOYDAK, 2017)

10. (BOYDAK, 2017)

11. (Beytar, 2017)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions