Turkey: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasinda Özellik Arz Eden Hususlar

Last Updated: 8 June 2018
Article by Mükerrem Yanar and Ömer Emen
Most Read Contributor in Turkey, July 2019

ÖZET

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulması hükme bağlanmıştır.

Vergi müessesesinde indirimli kurumlar vergisi uygulaması olarak nitelendirilen, yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması hususunda, yatırım dönemi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği, öngörülen yatırım harcaması ile gerçekleşen yatırım harcamalarının birbirinden farklı olması durumunda bunlardan hangisinin dikkate alınması gerektiği, yatırım kapsamında aktifleştirilen kur farkı ve faiz giderlerinin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında ne şekilde dikkate alınacağı, birden fazla yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflerde indirimli kurumlar vergisi uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği ve beyannamede ne şekilde bildirimde bulunulacağı gibi özellik arz eden konular tartışmalara yol açmaktadır. Bu hususlardan yatırım dönemi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği, öngörülen yatırım harcaması ile gerçekleşen yatırım harcamalarının birbirinden farklı olması durumunda bunlardan hangisinin dikkate alınması gerektiği konuları bu makalenin konusunu oluşturmakta olup, yatırım kapsamında aktifleştirilen kur farkı ve faiz giderlerinin indirimli kurumlar vergisi uygulamasında ne şekilde dikkate alınacağı, birden fazla yatırım teşvik belgesine sahip mükelleflerde indirimli kurumlar vergisi uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği ve beyannamede ne şekilde bildirimde bulunulacağı hususları gelecek sayıda yer alacak olan makalede değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İndirimli Kurumlar Vergisi, Yatırım Teşvik Belgesi, Faiz ve Kur Farkı Giderleri, Yatırım Dönemi

GİRİŞ

5538 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile KVK'ya eklenen 32/A maddesinde, "Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun maddesinde, bazı konularda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulu kendisine verilen bu yetkiyi, 15.06.2012 tarihinde aldığı 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'da kullanmıştır.

Bu makalede, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar ve diğer ilgili mevzuatta yer alan hükümler uyarınca indirimli kurumlar vergisi uygulamasında özellik arz eden hususlara ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.

I. YATIRIM DÖNEMİNDEN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'ın 15. maddesinde, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere (2016/9139 sayılı BKK uyarınca), yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabileceği belirtilmiştir.

Gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin olarak yatırım dönemi ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Kararı ve Kanun hükmünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Mali idare bu konuda vermiş olduğu özelgede "Yatırım dönemi ifadesinden, yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması; yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün dikkate alınması gerekmektedir." şeklinde görüş belirtmiştir1,2.

"Yatırımın fiilen başlanıldığı tarih" ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda ise, Ekonomi Bakanlığınca benimsenen görüş şu şekildedir: "Yatırımın başlangıç tarihinden sonra araziarsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı elli milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az beş milyon Türk Lirası) harcama yapılması yatırıma fiilen başlanıldığının tevsiki için yeterli olacaktır. Yatırım harcaması kapsamında yapılan avans ödemelerinin de yatırım harcaması olarak dikkate alınması gerekmektedir3."

Örneğin; 15.10.2017 tarihinde 8.000.000,00 TL tutarında sabit yatırım tutarı belirtilen yatırım teşvik belgesi alan bir şirketin, gerçekleştirdiği yatırım harcamalarının 25.12.2017 tarihinde 800.000,00 TL'ye ulaştığı ve 30.08.2020 tarihinde tamamlama vizesi almak amacıyla Ekonomi Bakanlığı'na başvurusunu gerçekleştirdiği varsayımı altında; 2017 yılı 4. geçici vergilendirme dönemi ile 2020 yılı 3. geçici vergilendirme dönemi arası (bu dönemler dahil), işletme için yatırım dönemi olarak kabul edilecek ve bu dönemde işletmenin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlere belirlenen şartlar dahilinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir. Ancak bu şirket için yatırım fiilen 25.04.2020 tarihinde tamamlanmış ise, 2017 yılı 4. geçici vergilendirme dönemi ile 2020 yılı 2. geçici vergilendirme dönemi arası (bu dönemler dahil), yatırım dönemi olarak kabul edilecektir.

II. TEŞVİK BELGESİNDE BELİRLENEN HARCAMA TUTARLARI İLE GERÇEKLEŞEN YATIRIM HARCAMASI TUTARLARININ FARKLI OLMASI DURUMUNDA UYGULAMA

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No:2012/1- 2017/1 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No:2012/1- 2017/1 No.lu Tebliğ ile değişik) 16. maddesinde, "...İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Tebliğ'in söz konusu hükmü uyarınca, yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan listede belirtilen her bir makine ve teçhizat miktarı aşılmaksızın listede belirtilen tutarda bir değişim olması halinde teşvik belgesi revize edilmeksizin işlem tesis edilebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında mükelleflerin teşvik belgesinde belirtilen tutarların üstünde ya da altında makine ve teçhizat alımı gerçekleştirmeleri halinde bu açıdan fiili olarak yapılan yatırım harcamasının dikkate alınabileceği anlaşılmaktadır.

Yine Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No:2012/1- 2017/1 Yine Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No:2012/1- 2017/1 No.lu Tebliğ ile değişik) "Teşvik belgesinin revizesi" başlıklı 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasında "Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir." hükmü yer almaktadır.

Yatırım teşvik belgelerinde "yatırımın tutarı" başlığı altında yer alan unsurlar içerisinde "sabit yatırım tutarı" bulunmakta olup, bunun alt başlıkları olarak "arazi-arsa", bina-inşaat", "makine-teçhizat (ithal, yerli)," ve "diğer harcamalar" sayılmaktadır.

Bu durumda, Tebliğ'in yukarıda yer verilen 16 ve 17. maddeleri hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, listede belirtilen makine ve teçhizat alımlarına ilişkin tutar dışında teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde bir değişiklik olması durumunda teşvik belgesinin revize edilmesi gerekmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.02.2015 tarih ve 62030549-125[32A- 2013/331]-269 sayılı özelgede, "Teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan yatırım harcaması tutarının, yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım harcaması tutarını aşması durumunda indirimli kurumlar vergisi matrahının tayininde, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarınız için yatırıma katkı tutarının %50 sini aşmamak üzere, yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım harcaması tutarı dikkate alınacaktır." denildiğinden, yatırım döneminde yapılan harcama tutarları ile teşvik belgesine ekli listede yer alan tutarların karşılaştırılarak bu tutarlardan düşük olanın yatırım harcaması olarak dikkate alınmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Özelgede belirtilen "yatırıma katkı tutarının %50'sini aşmamak üzere" ifadesinde belirtilen oranın, ilgili mevzuatta sonradan yapılan değişiklikler uyarınca %80 olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve değerlendirmeler çerçevesinde, yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılmak istenilmesi halinde;

  • Yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan listede belirtilen her bir makine ve teçhizat miktarı aşılmaksızın teşvik belgesine ekli listede yer alan tutardan yüksek tutarda bir makine ve teçhizat alımı yapılması halinde, teşvik belgesinde yer alan tutarın yatırım harcaması olarak değerlendirilmesi,
  • Yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan listede belirtilen her bir makine ve teçhizat miktarı aşılmaksızın teşvik belgesine ekli listede yer alan tutardan düşük tutarda bir makine ve teçhizat alımı yapılması halinde, bu tutarın yatırım harcaması olarak değerlendirilmesi,
  • Yatırım teşvik belgesi ekinde yer alan listede belirtilen makine ve teçhizat alımlarına ilişkin tutar dışında, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde bir değişiklik olması durumunda, teşvik belgesinin revize edilmesi şartıyla yapılan harcamaların yatırım harcaması olarak değerlendirilmesi, riskten uzak bir yaklaşım olacaktır.

Yatırımın tamamlanmasının ardından indirimli kurumlar vergisi uygulamasında ise, yapılan yatırım harcaması tutarı olarak, fiilen gerçekleştirilen harcama tutarlarının dikkate alınması uygun olacaktır. Bu konuda Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin Tebliğ hükmü çok açık bir şekilde miktar değişimi olmaması şartıyla tutar değişiminde liste tadiline gerek bulunmadan işlem tesis edilebileceği yönündedir. Diğer bir ifade ile sabit yatırım tutarından fazla yapılan yatırım harcamaları için teşvik belgesi tamamlama vizesi yapıldıktan sonra indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılmasının uygun olacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

SONUÇ

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanmış yatırım harcamaları nedeniyle hak kazanılan indirimli kurumlar vergisi uygulamasında özenle hareket edilmesi gerekmektedir.

Yatırım döneminde, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi için yatırıma fiilen başlanmış olması gerekmektedir. Yatırım teşvik belgesinin kapama vizesi için Ekonomi Bakanlığı'na yapılacak müracaat, yatırım döneminin tamamlanması olarak değerlendirildiğinden bu tarihten itibaren yalnızca söz konusu yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün olacaktır.

Özellikle yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından, yatırım teşvik belgesi ve belge ekindeki listede yer alan tutarların altında bir alım yapılması halinde, fiili olarak yapılan yatırım harcamasının; yatırım teşvik belgesi ve belge ekinde yer alan listede yer alan tutardan yüksek tutarda bir alım yapılması halinde ise belge ve ekli listede yer alan tutarların indirimli kurumlar vergisi uygulamasında dikkate alınması yerinde bir yaklaşım olacaktır.

Footnotes

1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 25.08.2016 tarih ve 64597866-105[313-2016]-15451 sayılı özelgesi

2. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 11.04.2014 tarih ve 62030549-125[32/A-2013/285]-874 sayılı özelgesi

3. https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/yatirimTesvik/yatirimTesvik-SikcaSorulanSorular

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions