Turkey: Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk

Last Updated: 4 January 2018
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Fatma Esra Guzeloglu

Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ("MÖHUK"), milletlerarası aile hukukunda nafakaya ilişkin çeşitli kanunlar ihtilafı kuralları içermesine rağmen bu kurallar Türkiye'nin de taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerin bağlayıcılığı sayesinde uygulama alanı bulmamaktadır.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ("MÖHUK"), milletlerarası aile hukukunda nafakaya ilişkin çeşitli kanunlar ihtilafı kuralları içermesine rağmen bu kurallar Türkiye'nin de taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerin bağlayıcılığı sayesinde uygulama alanı bulmamaktadır.

Bundan ötürü MÖHUK'ta bulunan kanunlar ihtilafı kuralları sadece bu sözleşmelerin uygulanamadığı uyuşmazlıklar hakkında uygulama alanı bulmaktadır.

Uluslararası Hukuk alanında nafaka sorunları çeşitli La Haye Sözleşmelerine konu olmuştur. Uluslararası Aile Hukukunda Nafaka meselesini konu alan La Haye Sözleşmeleri şunlardır:

 • 1956 tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi
 • 1958 tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi
 • 1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi
 • 1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğü Konusunda Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi
 • Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili 1956 tarihli BM Sözleşmesi

1956 ve 1958 tarihli La Haye sözleşmeleri halen geçerli olarak yürürlükte olsalar da 1973 tarihli La Haye Sözleşmelerine karşılıklı olarak taraf olan ülkeler açısından uygulanmamakta bunun yerine daha güncel olan 1973 tarihli sözleşmeler uygulama alanı bulmaktadır. Bu nedenden ötürü bu yazıda 1973 tarihli La Haye Sözleşmeleri çerçevesinde inceleme yapılacaktır.

1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Lahe Sözleşmesi Sözleşmenin sözleşmenin uygulama alanını düzenlemektedir. Maddeye göre Sözleşme, nesebi sahih olmayan bir çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü de dahil, aile, hısımlık, evlilik veya sıhriyet (hısımlık) ilişkilerinden doğan nafaka yükümlülüklerine uygulanmaktadır.

Türkiye Sözleşmeyi, civar ve sıhri hısımlar arasındaki nafaka taleplerine uygulanmaması konusunda çekince koyarak imzalamıştır. Bundan ötürü sözleşme sadece alt soy ile üst soy arasındaki yardım nafakası taleplerine boşanma sonucu doğan iştirak ve yoksulluk nafakası taleplerine, evlilik birliği içindeki nafaka taleplerine ve soy bağı ilişkisinin sonucu olan nafaka talepleri hakkında uygulama alanı bulmaktadır.

Bunların dışındaki nafaka taleplerine ilişkin istemler hakkında MÖHUK'un kanunlar ihtilafı kuralları uygulama alanı bulacaktır.

Sözleşmenin Sözleşmeye loi uniforme karakterini vermektedir. Madde sözleşme ile saptanan kanunun, âkit olmayan bir Devletin kanunu dahi olsa, hiçbir mütekabiliyet şartına bağlanmaksızın uygulanacağını belirtmektedir. Bu hüküm ile sayesinde sözleşme kapsamına giren bütün nafaka ilişkileri bakımından, başka bir şart aranmaksızın sadece bu sözleşme hükümleri uygulanmaktadır.

Sözleşmenin Belirlediği Kanunlar İhtilafı Kuralları Gereğince Nafakaya Uygulanacak Hukuk

Sözleşmenin nafaka ilişkilerinde uygulanması gereken hukuku tespit eden kanunlar ihtilafı kurallarını düzenlemektedir.

Maddeye göre nafaka ilişkilerinde uygulanacak olan temel kanun, nafaka alacaklısının mutad meskeninin bulunduğu yerin iç hukuku düzenlemeleridir. Alacaklının mutad olarak oturduğu yerin değişmesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu andan itibaren, mutad olarak oturduğu yeni yerin kanunun uygulanacağı maddede tarafından ifade edilmektedir.

Sözleşmenin sinde nafaka alacaklısının mutad mesken hukukuna göre nafaka alamaması halinde, tarafların müşterek milli hukuka sahip olmaları kaydıyla, müşterek milli hukukunun uygulanması gerektiğini düzenlemektedir.

Sözleşmenin nafaka alacaklısının mutad mesken hukuku veya tarafların müşterek milli hukuku uyarınca nafaka alamaması halinde hâkimin hukukunun uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Sözleşme böylelikle nafaka isteyen tarafın ekonomik bağımsızlığını korumayı amaçlamaktadır.

Sözleşmenin boşanma nedeniyle istenen fakirlik nafakası hususunun eşler arasındaki nafaka ve nafakanın gözden geçirilmesi taleplerinin, o devlette kanunlar ihtilafı hükümleri uyarınca boşanmaya uygulanan veya uygulanacak olan hukukun uygulanması gerektiğini belirtmektedir. Böylelikle boşanmanın ve nafakanın farklı hukuklara tabi olmasının önüne geçilmek istenmektedir.

Sözleşmenin sinde, nafaka yükümlülüğüne uygulanacak olan hukukun hangi hususları belirleyeceğini örnekleme yoluyla saymaktadır. Buna göre:

 1. Alacaklının ne ölçüde ve kimden nafaka talep edebileceği,
 2. Nafaka davasını açmaya kimin ehil olduğu ve davanın hangi süreler içinde açılabileceği,
 3. Alacaklıya nafaka ödeyen kamu kuruluşu yaptığı edaların iadesini isterse, borçlunun yükümlülük sınırlarının ne olacağı gibi hususlar, nafaka yükümlülüğüne uygulanacak hukuk tarafından belirlenmektedir.

Sözleşmenin Sözleşmenin tayin ettiği kanunun uygulanmasından, ancak, kanun kamu düzeniyle açıkça bağdaşmıyorsa vazgeçilebileceğini belirtmektedir. Bununla beraber, uygulanacak kanunda değişik hükümler bulunsa bile, nafaka borcunun miktarının saptanmasında, alacaklının ihtiyaçları ve borçlunun gelirinin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir.

1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi

Sözleşme, nesebi sahih olmayan bir çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü de dahil, aile, hısımlık, evlilik veya sıhriyet ilişkilerinden doğan nafaka yükümlülüğü konusunda, bir akit devletin adlî veya idarî mercileri tarafından verilmiş olan bir nafaka alacaklısı ile nafaka borçlusu veya bir nafaka borçlusu ile bir nafaka alacaklısına yaptığı ödemelerin iadesini talep eden bir kamu kurumu arasındaki kararlar hakkında uygulanmaktadır. Buna ek olarak Sözleşme, bu merciler önünde ve bu kişiler arasında anılan yükümlülüklere ilişkin olarak yapılan sulhlere de uygulanmaktadır.

Sözleşmenin tarafların, sulhu akit olmayan bir Devlette yapmış olsalar dahi, önceki bir kararı veya sulhu değiştiren kararlara veya sulhlere de uygulanacağını belirtmektedir. Maddenin devamında sözleşmenin nafaka talebinin milletlerarası veya millî niteliği dikkate alınmaksızın ve tarafların uyrukluk ve mutad meskenlerine bakılmaksızın uygulanacağı ifade edilmektedir.

Sözleşmede Belirtilen Tenfiz Şartları

Sözleşmenin açık bir şekilde kararı tenfiz etmesi talep edilen Devletin merciinin kararın esasına ilişkin hiçbir inceleme yapamayacağını düzenlemektedir. Ancak taraflar sözleşmede aksini belirleyebilmektedirler.

Sözleşmenin tenfiz edilebilirliğin şartlarını düzenlemektedir.

a. Kararın Yetkili Sayılan Merciler Tarafından Verilmiş Olması Şartı

Sözleşme hangi mercilerin yetkili merci olduğunu sözleşmenin 7. Ve 8. Maddesinde saymaktadır. Madde 7 uyarınca, Sözleşmenin uygulanması bakımından kararın verildiği Devletin merci şu hallerde yetkili sayılmaktadır:

 1. Nafaka borçlusu veya alacaklısının mutad meskeninin davanın açıldığı sırada kararın verildiği Devlette bulunması veya,
 2. Nafaka borçlusu veya alacaklısının davanın açıldığı sırada, kararın verildiği Devlet, vatandaşlığını haiz olması veya,
 3. Davalının açıkça veya yetki konusunda hiçbir itirazda bulunmaksızın davanın esasına girmek suretiyle bu merciin yetkisini kabul etmesi.

Madde 8 de ise bunlara ek olarak, Nafaka alacağı hakkında karar vermiş olan bir Akit Devletin mercilerinin, bu nafakanın söz konusu Akit Devletin talep edilen Devletin hukukuna göre yetkili kabul olunan bir merci önünde vuku bulmuş boşanmadan, ayrılıktan, evliliğin iptalinden veya butlanından dolayı borçlu olması halinde, Sözleşmenin uygulanması bakımından yetkili sayıldığını belirtmektedir.

b. Kararın Kesin Olması Şartı

4.madde uyarınca kararın tenfiz edilebilmesi için karar hakkında verildiği Devlette mutad kanun yollarına başvurulmasının mümkün olmaması gerekmektedir.

Kararın tenfizi için yetkili merci ve kesinlik şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Tenfizin Ret Sebepleri

Sözleşmenin kararın tanınması veya tenfizi taleplerinin reddedilebileceği halleri saymaktadır. Buna göre:

 1. Kararın tanınması veya tenfizinin talep edilen Devletin kamu düzeniyle açıkça bağdaşmaması veya,
 2. Kararın usul işlemlerinde yapılan bir hilenin sonucu olması veya,
 3. Tarafları ve konusu aynı olan bir davanın daha önce talep edilen Devletin bir merciinde açılmış ve görülmekte olması veya,
 4. Kararın, talep edilen Devlette veya talep edilen Devlette tanıma ve tenfiz için gerekli şartları haiz olsa dahi başka bir Devlette aynı konuda ve aynı taraflar arasında verilmiş bir kararla bağdaşması hallerinde taraf devlet, tanıma veya tenfiz talebini reddedebilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions