Search
Searching Content indexed under Government, Public Sector by LBF Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İptal Davalarında Davanın Sonucundan Menfaati Doğrudan Etkilenecek Kişilere Davanın İhbar Edilmemesi: Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali
Anayasa Mahkemesi 29/6/2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 24/5/2018 tarih ve 2015/13950 başvuru numaralı kararında mülk sahiplerinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle ...
Turkey
21 Jun 2019
2
Anayasa Mahkemesi'nden Masumiyet Karinesinin İdare Hukuku Alanında Da Gözetilmesi Gerektiğine İlişkin Karar
'Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, idari para cezasına konu olan fiil kim tarafından işlenmiş ise, ceza sorumluluğunun da o kişiye ait olması gerekmektedir.
Turkey
19 Jun 2019
3
TENFİZİN ASLİ ŞARTLARI I: KARŞILIKLILIK (MÜTEKABİLİYET)
MÖHUK'un 54 üncü maddesin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, yabancı bir ülkede verilmiş mahkeme kararının tenfiz edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile kararın verildiği ülke arasında karşılıklılığın bulunması...
Turkey
27 May 2019
4
ANAYASA MAHKEMESİ: İptal davalarında, davanın sonucundan menfaati doğrudan etkilenecek kişilere davanın ihbar edilmemesi hak ihlalidir.
Söz konusu müdahalenin ihlal oluşturup oluşturmadığı, Anayasa'nın 13 üncü maddesi çerçevesinde incelenmiştir.
Turkey
7 Mar 2019
5
İdari Yaptırımlarda Masumiyet Karinesi
Anayasa Mahkemesi 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 17.05.2018 tarih ve 2015/19616 sayılı bireysel başvuruya ilişkin kararında masumiyet karinesinin ihlal edildiği ...
Turkey
26 Feb 2019
Links to Result pages
 
1