Search
Searching Content by Dr. E. Seyfi Moroğlu, LL.M. ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkish Constitutional Court: Rejecting An Appeal For Being Late Violates The Right Of Access To Court, İn Case The Court İs Responsible For Delay
Turkish Constitutional Court evaluated a case where the applicant has appealed a court judgment on the National Judicial Network Information System ("UYAP") within the legal period of time.
Turkey
10 Oct 2019
2
Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
Anayasa Mahkemesi: Yasal Süre İçinde Sunulduğu Hâlde Mahkeme Tarafından Geç İşleme Konulan Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkının İhlalidir
Turkey
10 Oct 2019
3
Turkey Amends The Regulation On Licensing Of Medicinal Products For Human Use
Turkish Medicines and Medical Devices Agency has amended the Regulation on Licensing of Medicinal Products for Human Use with regards to the suspension of licenses.
Turkey
27 Sep 2019
4
Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde Değişiklik
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatın askıya alınmasına ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.
Turkey
27 Sep 2019
5
Turkey Introduces Amendments For Price Tags
Goods that are produced in Turkey by industrial enterprises within the context of Industrial Registration Law number 6948.
Turkey
19 Sep 2019
6
Fiyat Etiketi Düzenlemelerinde Değişiklik Yapıldı
İndirimli satış fiyatının etiket, tarife ve fiyat listelerinde, satış fiyatı ile aynı büyüklükte gösterilmesine ilişkin düzenleme kaldırılmış, bunun yerine görülebilir ve okunabilir şekilde belirtilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Turkey
19 Sep 2019
7
Turkey Introduces Regulations On Assets Brought İnto Turkey From Abroad
As per article 2 of the Law Amending the Income Tax Law and Certain Other Laws numbered 7186, the provisional article 90 has been included in the Income Tax Law numbered 193.
Turkey
8 Sep 2019
8
Gelir Vergisi Kanunu'nda, Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye'ye Getirilmesine İlişkin Düzenleme Yapıldı
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 2 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde 90 ("Geçici Madde 90") eklendi.
Turkey
8 Sep 2019
9
Anayasa Mahkemesi: Farklı Amaç ve Hukuki Yararları Gerçekleştirmeye Yönelik Olarak Hem İdari Hem de Adli Süreç Sonunda Vergi Cezası ve Mahkûmiyet Verilmesi, Ne Bis İn İdem İlkesine Aykırı Değildir
Başvurucu hakkında ayrıca "sahte fatura kullanma ve düzenleme" nedeniyle VUK uyarınca suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağı yönünde vergi suçu raporu tanzim edilmiştir.
Turkey
28 Aug 2019
10
Turkish Constitutional Court: Imposing Tax Penalty And Conviction At The End Of The Administrative And Judicial Processes To Realize Different Aims And Legal Benefits Does Not Violate Ne Bis In Idem Principle
On 9 June 2014 Chief Public Prosecutor's Office filed the indictment with the request of the applicant to be punished successively for violating the TPL.
Turkey
28 Aug 2019
11
Turkey Publishes The Communiqué Regarding Determination Of The Gross Revenue Used For Calculation Of Certain Administrative Fines Under The Consumer Protection Law
Turkey has published the Communiqué Regarding Determination of the Gross Revenue Regulated under Article 77 of the Consumer Protection Law numbered 6502 (the "Communiqué").
Turkey
26 Aug 2019
12
Turkey Introduces Tax Incentives For Local Production Of Electric Motor Vehicles
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Turkey
20 Aug 2019
13
Yerli Elektrik Motorlu Taşıt Üretimine Vergisel Teşvik Düzenlemeleri Getirildi
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Turkey
20 Aug 2019
14
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarının Hesaplanmasında Kullanılan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") yayımlandı.
Turkey
20 Aug 2019
16
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Anayasa Mahkemesi: Zamanaşımına Uğramış Kâr Payı Alacağının Devlete İntikalini Öngören Kanun Hükümleri Anayasa'ya Aykırıdır
Turkey
24 Jul 2019
19
Turkish Constitutional Court: Strict Interpretation Of The Procedural Rules For Term Of Litigation Breaches The Right Of Access To A Court
Turkish Constitutional Court ("Constitutional Court") recently ruled on a case in which the administrative court rejected the applicant's claims against an Environmental Impact Assessment decision
Turkey
26 Jun 2019
20
Anayasa Mahkemesi: İdare Mahkemesinin Dava Açma Süresini Hesaplarken Usul Kurallarını Katı Şekilde Yorumlaması, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı ("Karar") ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED") kararına itiraz için açtıkları davada
Turkey
26 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next