With Daan Beenders, Koos De Blécourt, Dennis Horeman, Jan De Bie Leuveling Tjeenk, Rob van den Sigtenhorst
Als een kredietverlener gebruikmaakt van een contractuele mogelijkheid om een kredietovereenkomst op te zeggen, moet hij zijn eigen belang en dat van de kredietnemer zodanig afwegen dat de beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.