Cyprus: Διαζύγιο και Λύση Πολιτικής Συμβίωσης στην Κύπρ

στην Κύπρο
Last Updated: 19 August 2019
Article by Melissa Fikret
Most Read Contributor in Cyprus, September 2019

Διαδικασία Διαζυγίου

Στην Κύπρο δεν έχει ακόμη θεσπιστεί πρόνοια για συναινετικό διαζύγιο και ως εκ τούτου, ακόμη και στις περίπτωσης όπου υπάρχει αμοιβαία επιθυμία λύσης του γάμου και από τα δύο μέρη, η Αίτηση Διαζυγίου προωθείται και καταχωρείται στο Οικογενειακό Δικαστήριο εκ μέρους ενός εκ των δύο μερών.

Τα Οικογενειακά Δικαστήρια της Κύπρου έχουν αρμοδιότητα και επιλαμβάνονται Αιτήσεων Διαζυγίου που αφορούν ζευγάρια ανεξαρτήτου υπηκοότητας, νοουμένου ότι ένας εκ των δύο ή και οι δύο, έχουν διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Λύση Θρησκευτικού Γάμου

Σε περίπτωση που τα δύο μέρη έχουν συνάψει Θρησκευτικό Γάμο, η διαδικασία λύσης του γάμου ξεκινά με την αποστολή Γνωστοποίησης Πρόθεσης Καταχώρησης Αίτησης για Λύση του Γάμου (''η Γνωστοποίηση'') στον αρμόδιο Επίσκοπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. Αρμόδιος Επίσκοπος θεωρείται ο Επίσκοπος του τόπου διαμονής ενός εκ των δύο συζύγων.

Αξίζει να σημειωθεί δε πως η αποστολή και μόνον της Γνωστοποίησης δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα αφ' εαυτού. Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών δύναται να καταχωρηθεί η Αίτηση Διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Η Αίτηση διαζυγίου καταχωρείται στο Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου διαμένει ένας εκ των δύο ή και οι δύο σύζυγοι. Κατά την καταχώρηση της Αίτησης Διαζυγίου, η Αίτηση παίρνει ημερομηνία ορισμού, η οποία ως επί το πλείστων είναι τριάντα με σαράντα (30-40) ημέρες μετά την ημερομηνία καταχώρησης.

Ο Καθ'ου η Αίτηση (δηλαδή ο έτερος σύζυγος/το άλλο μέρος της διαδικασίας) ενημερώνεται για την ύπαρξη της διαδικασίας καθότι θα πρέπει να του επιδοθεί αντίγραφο της Αίτησης Διαζυγίου για να παρουσιαστεί, ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημέρα και ώρα που η Αίτηση Διαζυγίου θα είναι ορισμένη από το Δικαστήριο.

Σε περίπτωση που το άλλο μέρος επιλέξει να μην εμφανιστεί στην διαδικασία τότε η υπόθεση ορίζεται ξανά σε μία άλλη ημερομηνία ((περί τις δεκαπέντε (15) ημέρες μετά)) όπου και εκδίδεται το διαζύγιο. Παρόλα αυτά, εάν σας έχει επιδοθεί Αίτηση Διαζυγίου, είναι ορθότερο πριν επιλέξετε να μην παρουσιαστείτε στην διαδικασία να λάβετε νομική συμβουλή καθότι υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί θέμα επιδίκασης των εξόδων της διαδικασίας εναντίον σας.

Επιπρόσθετα, ο Καθ'ου η Αίτηση έχει το δικαίωμα να παρουσιαστεί στην διαδικασία και να δηλώσει πως δεν διαφωνεί με την λύση του γάμου νοουμένου ότι δεν θα επιδικαστούν τα έξοδα της διαδικασίας εναντίον του.

Εναλλακτικά ο Καθ'ου η Αίτηση μπορεί να παρουσιαστεί στην διαδικασία αυτοπροσώπως ή μέσω δικηγόρου και να καταχωρήσει Υπεράσπιση ή ακόμη και Ανταξίωση. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου θα είναι πιο περίπλοκη και χρονοβόρα.

Λύση Πολιτικού Γάμου

Σε περίπτωση που οι διάδικοι έχουν συνάψει πολιτικό γάμο, η διαδικασία έκδοσης του διαζυγίου είναι πιο σύντομη καθότι δεν χρειάζεται η αποστολή της Γνωστοποίησης προς τον Επίσκοπο και ούτε υφίσταται η περίοδος αναμονής τριών (3) μηνών. Τουναντίον, μπορεί να καταχωρηθεί άμεσα η Αίτηση Διαζυγίου.

Η υπόλοιπη διαδικασία για λύση Πολίτικού Γάμου είναι η ίδια ως αυτή καταγράφεται για την λύση Θρησκευτικού Γάμου.

Λύση Θρησκευτικού αλλά και Πολιτικού Γάμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που τα μέρη έχουν συνάψει τόσο Θρησκευτικό όσο και Πολιτικό γάμο, μπορεί να εκδοθεί διαζύγιο και για τους δύο γάμους με την ίδια Αίτηση, όμως θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της αποστολής Γνωστοποίησης.

Λόγοι Διαζυγίου

Σε κάθε περίπτωση, εντός της Αίτησης Διαζυγίου, θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στον λόγο επί του οποίου βασίζεται το αίτημα για λύση του γάμου. Βάση του Οικογενειακού Δικαίου της Κύπρου, λόγους διαζυγίου μπορούν να αποτελέσουν τα πιο κάτω:

 • Iσχυρός κλονισμός της σχέσης των διαδίκων
 • Συνεχής τετραετής διάσταση των διαδίκων
 • Ανήθικη συμπεριφορά
 • Φρενοβλάβεια
 • Aφάνεια
 • Τελεσίδικη καταδίκη συζύγου σε φυλάκιση πέραν των επτά (7) ετών
 • Απιστία
 • Βία και κακοποίηση
 • Ανικανότητα για σεξουαλική επαφή που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του γάμου για έξι (6) συνεχείς μήνες, καθώς και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου.
 • Άρνηση του ενός συζύγου να αποκτήσει παιδιά
 • Αλλαγή θρησκείας ή δόγματος
 • Αδικαιολόγητη απουσία η οποία διαρκεί για διάστημα δύο (2) ετών

Λύση Πολιτικής Συμβίωσης

H Πολιτική Συμβίωση θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο υπό τον Περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 2015 (Ν. 184(I)/2015) και αποτελεί πλέον ένα εναλλακτικό νομικό προσδιορισμό ζευγαριών, είτε αυτά είναι ετερόφυλα είτε είναι ομόφυλα.

Η λύση της Πολιτικής Συμβίωσης μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

1) Mέσω κοινής γραπτής δήλωσης των Συμβίων, η οποία πρέπει να γίνει στην παρουσία δύο (2) μαρτύρων (ενηλίκων) και του Ληξίαρχου, ενώπιον του οποίου συνάφθηκε η Πολιτική Συμβίωση.Η Πολιτική Συμβίωση παύει να βρίσκεται σε ισχύ μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της εν λόγω γραπτής κοινής δήλωσης, εκτός και αν οι Συμβίοι επιλέξουν να αποσύρουν την γραπτή τους δήλωση πριν την πάροδο των εξήντα (60) ημερών.

2) Με Διάταγμα του Δικαστηρίου της επαρχίας όπου συνάφθηκε η Πολιτική Συμβίωση, το οποίο εκδίδεται μετά από Αίτηση ενός εκ των Συμβίων και επιδίδεται στον άλλο Συμβίο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Νόμος (Περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015) αναφέρει πως για την Λύση της Πολιτικής Συμβίωσης μέσω Διατάγματος Δικαστηρίου, λαμβάνεται υπόψην η επιθυμία οποιουδήποτε από τους Συμβίους. Συνεπώς, δεν υπάρχει πρόνοια για επίκληση ή ανάγκη επίκλησης συγκεκριμένου λόγου για τον οποίο επιζητείται η λύση της Συμβίωσης.

3) Η Πολιτική Συμβίωση λήγει αυτομάτως με την σύναψη γάμου μεταξύ των Συμβίων.

Σημείωση: Η καταγραφή των πιο πάνω διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων είναι ενδεικτική αφού αυτές δύναται να διαφοροποιούνται αναλόγως των περιστατικών της κάθε υπόθεσης.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions