Turkey: Ticari Davalara İlişkin Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasında Karşı Dava Sorunsalı

Last Updated: 5 March 2019
Article by Harun Ragip Orhan and Ebru Temizer
Most Popular Article in Turkey, March 2019

19 Aralık 2018 Tarihinde 30630 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK")  5'inci maddesinden sonra gelmek üzere TTK'ya ek bir madde eklenmiştir. Bu madde ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, TTK'nın 4'üncü Maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı olduğu belirtilmiştir.

Tarafların zorunlu arabuluculuk için arabulucu bürosuna başvurması ile atanan arabulucu;  yapılan başvuruyu arabuluculuk bürosu tarafından görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırmalıdır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilecektir. TTK'ya eklenen bu hüküm ile arabuluculuk sürecinin maksimum 8 hafta içinde sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Karşı Davanın Açılma Süresi

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ("HMK") "Karşı Davanın Açılması Ve Süresi" başlıklı 133. Maddesi ise, karşı davanın; cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek suretiyle açılabileceğini, süresinden sonra karşı dava açılması hâlinde, mahkemenin davaların ayrılmasına karar vermesi gerektiği belirtilmiştir.

HMK uyarınca karşı davanın açılması süresi "cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde" şeklinde olduğu belirtilmiştir. Esasa cevap süresi, yazılı yargılama usulünde ve basit yargılama usulünde, kural olarak dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Cevap süresinin mahkeme tarafından uzatıldığı hallerde de HMK'nın 127. Maddesi uyarınca ek süre içerisinde karşı dava açılması mümkündür. Bu ek süre; yazılı yargılama usulüne göre yürütülecek davalarda bir ayı geçmemek üzere, basit yargılama usulü ile yürütülecek davalarda ise iki haftayı geçmemek üzere verilebilmektedir.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun ("HUAK") "arabuluculuk sürecinin başlaması ve sürelere etkisi" başlıklı maddesinde ise; arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen sürenin, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Bu hüküm ile arabuluculuk sürecinin, Türk Borçlar Kanunu veya diğer kanunlarda belirtilen zamanaşımı veya hak düşürücü sürelere etkisi açıkça belirtilmiştir.

Ancak HUAK'ta; arabulucu sürecinin zamanaşımı ve hak düşürücü sürelere etkisi bakımından hüküm bulunmasına rağmen, HMK'nın 133. Maddesi ile düzenlenen karşı dava kurumu ve süresi bakımından hüküm bulunmamaktadır.

Karşı dava; davalının cevap dilekçesi ile savunma yapmakla yetinmeyerek, kendisinin de davacının bazı edimleri yerine getirmesini veya bir miktar para ödemesini ve bu talebinin de mahkeme tarafından hüküm altına alınmasını istediği bağımsız bir davadır. Dolayısıyla eğer karşı davadaki talep konusu bir miktar paranın ödenmesi ise, TTK'ya eklenen yeni hüküm ile karşı dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

Yukarıda detaylandırdığımız üzere arabuluculuk süreci maksimum 8 hafta içinde sonuçlandırılmalıdır. Ancak ek cevap süresi ile birlikte basit yargılama usulüne tabi davalarda esasa cevap süresi maksimum 4 hafta, yazılı yargılama usulüne tabi davalarda ise maksimum 2 hafta +1 ay şeklindedir.

Karşı Dava ve Zorunlu Arabuluculuk Süreci Nasıl İşleyecek?

HUAK'ta sadece arabuluculuk sürecinde zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin durmasına/işlememesine ilişkin düzenleme yer almaktadır. HMK uyarınca cevap dilekçesi verilmesi süresi belirli olup, cevap dilekçesinin süresinde verilmemesi halinde dilekçe veren adına hak kayıpları (delil bildirememe vb gibi) gündeme gelecektir. HUAK ile düzenlenen arabuluculuk sürecinin; esasa cevap verme süresine etkisi olmaması nedeni ile, HMK'nın 133. Maddesi ile düzenlenen ve esasa cevap verme süresinde açılması gereken karşı dava kurumu ve süresi bakımından yasal düzenleme eksikliği bulunmaktadır. Çünkü her ne kadar teorik olarak mümkün gibi görünse de, uygulamada, esasa cevap süresi içinde; arabulucuya başvurulması, arabulucunun atanması, tarafların toplantıya çağırılması ve müzakerelerin yapılması ve nihayetinde sürecin tamamlanması sonucunda, sürecin sona erdiğini gösterir son tutanak ile karşı dava açılması mümkün değildir. Bu süreç içinde esasa cevap süresi geçirilmiş olacaktır.

Zorunlu arabuluculuk kurumunun yeni olması ve henüz bu konu ile ilgili içtihat bulunmaması nedeni ile karşı dava kurumu ve arabulucuya başvurma süresinin nasıl uygulanacağı belirsizdir. 

Çözüm Önerisi

HMK'nın 133. Maddesi ile düzenlenen ve esasa cevap verme süresinde açılması gereken karşı dava kurumunun, zorunlu arabuluculuk kurumu ile devre dışı kaldığı ve zorunlu arabuluculuk döneminden sonra bu kurumun uygulanamayacağı ve sadece teorik olarak varlığını sürdüreceği iddia edilebilir. Ancak, HMK'nın ilgili hükmünün halen yürürlükte olması ve karşı dava kurumunun yargılamalarda sıkça başvurulan bir yol olması nedeni ile bu görüşün destekleneceğini düşünmüyoruz.

Ancak yürürlükte bulunan kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde zorunlu arabuluculuk ile karşı dava uygulamasında hukuki sorunlar oluşacağı da aşikardır.

Bu sorunun, esasa cevap süresi içinde cevap dilekçesi ile veya ayrı dilekçe ile karşı dava açılacağının bildirilerek, karşı davadaki talepler için arabuluculuk bürosuna başvuru yapıldığını gösterir belgenin dilekçeye ek yapılması ile kısmen çözülebileceğini düşünüyoruz.

Ancak bu çözüm için HMK, HUAK ve Harçlar Kanunu'nda değişiklikler yapılması gerekmektedir. Zira karşı dava, HMK uyarınca dilekçenin kaydedilmesi ile açılmış sayılmaktadır. Harçlar Kanunu uyarınca da eksik harcın mahkemece verilen sürede yatırılması gerekmektedir. Bu çözüm önerimizde ise esasa cevap süresi içinde cevap dilekçesi ile veya ayrı dilekçe ile karşı dava açılmamış ve harcı yatırılmamış olacak, sadece esasa cevap süresi içinde cevap dilekçesi ile veya ayrı dilekçe ile karşı dava için arabuluculuk bürosuna başvurulduğu mahkemeye bildirilecektir.

İlgili karşı dava konusu üzerinde arabuluculuk görüşmeleri neticesinde tarafların uzlaşma/anlaşma ihtimali de bulunmaktadır. Bu nedenle esasa cevap süresi içinde cevap dilekçesi ile veya ayrı dilekçe ile karşı dava için arabuluculuk bürosuna başvurulması neticesinde, arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, cevap dilekçesi ile veya ayrı dilekçe ile karşı dava açılacağının bildirilmesi şartı ile karşı dava açma süresine eklenmelidir diye düşünüyoruz.

Diğer bir anlatımla; bu sorun cevap dilekçesi ile karşı dava açılacağının bildirilmesi ve karşı davadaki talepler için arabuluculuk bürosuna başvuru yapıldığını gösterir belgenin dilekçeye ek yapılması neticesinde cevap süresinin durması ve arabuluculuk sürecinin sona erdiği tarihi takip eden gün karşı dava dilekçesi ve harcının yatırılması için yasal cevap süresinden (ek süre talebi kabul edilmişse bu süreden kalan) kalan sürenin işlemeye başlaması şeklinde çözülebilir. HMK uyarınca cevap süreleri hafta veya ay olarak belirlendiğinden, bu çözüm önerimizde yasal cevap süresinden kalan süreler gün olarak hesaplanacağından davaya cevap verme süresinin de karşı dava kurumuna başvurulması halinde bu şekilde düzenlenmesi gerekecektir.

Sonuç olarak TTK'da yapılan değişiklik ile getirilen ticari davalardaki zorunlu arabuluculuk nedeniyle, halihazırda karşı dava kurumunun uygulanabilir olmadığını ve HMK, HUAK ve Harçlar Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılana kadar bu konuda uygulamada sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions